חדשות נדל”ן

מגדלי ים תיכון התקשרה בהסכם לרכישת זכויות במקרקעין ברחובות ב-62 מיליון ש”ח

סך של 15 מיליוני ש"ח הופקד בנאמנות במעמד החתימה על ההסכם בידי הנאמן אשר לא יעשה בו שימוש ויהיה רשאי להעבירו למוכרת לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הרוכשת

מערכת ספונסר 05/12/2017 11:06

א+א-

מגדלי ים תיכון הודיעה כי ב-4 בדצמבר 2017 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, בהסכם לרכישת זכויות הבעלות של המוכר במקרקעין בעיר רחובות, הידועים כחלקה 101 בגוש 5713 בשטח של כ-5,971 מ"ר, המיועדים להקמת בית דיור מוגן.

 

בתמורה לרכישת המקרקעין, במצבם כפי שהם As Is תשלם הרוכשת למוכר סך כולל של 62 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין, באופן המפורט להלן:

 

1. סך של 15 מיליוני ש"ח, הופקד בנאמנות במעמד החתימה על ההסכם בידי הנאמן (כהגדרתו בהסכם) אשר לא יעשה בו שימוש והוא יהיה רשאי להעבירו למוכרת לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הרוכשת. את המע"מ בגין התשלום הראשון, בסך של 2.55 מיליוני ש"ח תשלם הרוכשת למוכר בשיק ליום ה-14 לחודש שלאחר מועד חתימת ההסכם או במועד מסירת החזקה המוקדם מביניהם

 

2. ככל שעד 3 ימי עסקים קודם למסירת החזקה, לא ימסור המוכר לרוכשת את אישור מס השבח (כהגדרתו בהסכם) תשלם הרוכשת סך של 4.65 מיליוני ש"ח (המהווים 7.5% מהתמורה (ללא המע"מ בגינה)), לרשויות מיסוי מקרקעין לצורך תשלום מקדמת מס השבח. את המע"מ בגין התשלום השני של התמורה, בסך של 790,500 ש"ח או בסכום שונה ככל שסכום המקדמה ישתנה, תשלם הרוכשת למוכר במועד מסירת החזקה.

 

3. יתרת התמורה בסכום השווה לסכום התמורה בניכוי התשלום הראשון והתשלום השני ובתוספת המע"מ בגינה, תשולם על ידי הרוכשת למוכר במועד מסירת החזקה, בכפוף לכל יתר ההתחייבויות והתנאים המפורטים בהסכם.

 

4. על האף האמור לעיל, ככל שבמועד מסירת החזקה לא ימסור המוכר לרוכשת איזה מהאישורים לצורך העברת הזכויות במקרקעין ע"ש הרוכשת, תפקיד הרוכשת סך של 26 מיליוני ש"ח, בניכוי סכומים ששולמו, אם שולמו, על ידי המוכר מתוך יתרת התמורה, בחשבון נאמנות, בידי הנאמן אשר יעשה בו שימוש ויפעל בו בהתאם להוראות ההסכם.

 

מסירת החזקה צפויה להתבצע ביום 1.1.2018 ,אלא אם כן ידחה עד למועד אחר כפי שנקבע בהסכם. הרוכשת תישא במס רכישה בגין רכישת המקרקעין, בשיעורים ובמועדים הקבועים בחוק. מימון רכישת המקרקעין נעשה באמצעות מקורותיה העצמיים של החברה, שהועמדו כהלוואה לרוכשת. יצוין, כי הרוכשת בוחנת אפשרויות נוספות למימון תמורת רכישת המקרקעין או חלק ממנה.

 

יצוין, כי החברה התחייבה לערוב כלפי הרוכשת בערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום למילוי כל התחייבויות הרוכשת על פי ההסכם ולהבטחת זכויות המוכר. בכוונת הרוכשת לפעול להקמת בית דיור מוגן על המקרקעין שיכלול 250 יחידות דיור, מחלקה סיעודית ושטחי מסחר. יצוין, כי נכון למועד דוח מיידי זה, אושרה בוועדה המחוזית, לאחר דיון בהתנגדויות, התוכנית שמטרתה להגדיל את מספר יחידות הדיור מ-150 ל-250 ,אך טרם נחתמה ואושרה לפרסום

 

בעניין זה, נקבע בהסכם כי היטל השבחה בגין כל תוכנית ו/או הקלה שעילתו עד מועד חתימת ההסכם יחול על המוכר לרבות בגין התוכנית שטרם אושרה וכל תיקון שלה, גם אם אישורם יחול לאחר מועד חתימת ההסכם. יצוין, כי תחזיות החברה בכל האמור בדוח זה בדבר כוונות החברה בקשר עם המקרקעין מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות הנהלת החברה.

 

המידע כאמור אינו ודאי ועשוי להשתנות או שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שצפתה החברה. התממשות האירועים בפועל עלולה להיות שונה באופן מהותי מהערכתה של החברה כאמור לעיל וזאת בין היתר בשל העובדה שהתוכנית כאמור טרם נחתמה ואושרה לפרסום.

 

הגשת דוח מיידי בקשר עם המשא ומתן להתקשרות בעסקה נשוא דוח מיידי זה, עוכבה בהתאם לתקנה 36)ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ,כאשר דירקטוריון החברה היה בדעה כי פרסום עובדת קיום המשא ומתן במועד מוקדם יותר, היה עלול למנוע את השלמת העסקה. המניעה להגשתו של דוח מיידי זה הוסרה עם חתימת הצדדים על ההסכם.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה