אדגר קיבלה דירוג A3 יציב ממידרוג לגיוס של עד 250 מיליון שקל

כמו כן, מידרוג אישררה דירוג זהה עבור סדרות אג"ח ו’-ח’ שבמחזור, אותן הנפיקה החברה; תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב אג"ח, לפעילות שוטפת ולהשקעות עתידיות

מערכת ספונסר 02/06/2015 12:12

א+א-

מידרוג מאשרת מחדש דירוג A3 באופק יציב עבור סדרות אג"ח ו’, ז’ ו-ח’ שבמחזור, אותן הנפיקה חברת אדגר השקעות ופיתוח. כמו כן, מאשרת מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד 250 מיליון שקל ע.נ.. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב אג"ח, לפעילות שוטפת ולהשקעות עתידיות.

 

מחברת הדירוג נמסר כי "הדירוג נתמך, בין היתר, בתיק נכסים המאופיין בפיזור פעילות גיאוגרפי ב-4 מדינות, כך שהשווי הנכסי של החזקות החברה מתפלג באופן הבא: ישראל 35%, קנדה 30%, פולין 27% ובלגיה 8%.

 

"הפורטפוליו כולל נכסים באזורים מרכזיים, חוזי שכירות בעלי אורך סביר, שיעורי תפוסה גבוהים ופיזור שוכרים בולט לטובה, באופן המשליך לחיוב על הפרופיל העסקי; לחברה היקף פעילות ניכר הבא לידי ביטוי ב-NOI שעמד על כ-173 מ’ ₪ בשנת 2014. למרות הירידה בשנה זו בעקבות מימוש 25% ממרבית הנכסים בקנדה, היקף ה-NOI צפוי לצמוח משמעותית כבר בתקופה הקרובה. ביטוי לכך ניתן למצוא בנתוני הרבעון הראשון של 2015 כך שה-NOI בגילום שנתי מסתכם בכ-182 מ’ ₪.

 

"נתוני הרבעון מגלמים (באופן חלקי) את הגידול בהכנסות בגין הפעילות בפולין (מנכס חדש והנבה של חוזים חדשים בנכס נוסף). בהקשר זה נציין גם כי היקף התזרים הפרמננטי מהנכסים צפוי להיות גבוה אף יותר היות והרבעון הראשון אינו משקף את ההכנסות בגין תחילת שלב האכלוס (החל מסוף חודש מאי 2015) של הקומות הנוספות ברחוב השלושה בת"א (בניין A בפרויקט "אדגר 360"); לחברה יכולת ניהול והשבחה של הנכסים באופן שתורם לגידול בהכנסות.

 

"כך לדוגמה, שיעור הצמיחה השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות עומד על כ-6%; לחברה יחסי איתנות והיקף הון עצמי בולטים לחיוב ביחס לדירוג. היקף ההון העצמי וזכויות המיעוט עומד על כ-928 מ’ ₪ (כולל סיווג הלוואת הבעלים של מגדל כזכויות מיעוט) ויחס החוב נטו ל-Cap נטו עומדים על כ-67%".

 

להערכת מידרוג, בטווח הקצר יחסי האיתנות צפויים להישחק מעט, אך עדין יהיו הולמים לדירוג; מנגד הדירוג מושפע לשלילה מהעדר נכסים מניבים חופשיים משעבוד באופן המשליך על הפרופיל הפיננסי. יחד עם זאת, מציינים בחברת הדירוג כי שיעור המימון הנמוך על מרבית נכסי החברה (יחס LTV של כ-45%) צפוי לאפשר מחזור הלוואות על הנכסים בעתיד ותורם לגמישות במידה מסוימת; יחסי הכיסוי, כפי שהם משתקפים מדוחות החברה, עדין אינם בולטים לחיוב ביחס לרמת הדירוג, אולם יחסים אלו אינם מייצגים את מצבת החוזים החתומים כיום.

 

"בהתאם להתקדמות באכלוס נכסים (כגון Adgar park west) והתקרבות הנבתם של נכסים בייזום (הקומות הנוספות באדגר 360), יחסי הכיסוי צפויים להמשיך בשיפור ולהלום בצורה טובה יותר את רמת הדירוג", הוסיפו במידרוג.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה