יצרנית משטחי העבודה, אבן קיסר, פרסמה היום (ד’) את הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה שאותו סיכמה עם הפסד ענק של 50 מיליון דולר. למרות זאת, החברה מאשררת את התחזית לפיה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2023 צפוי להיות חיובי.

ההכנסות ברבעון השני של 2023 ירדו בכ-143.7 מיליון דולר, לעומת כ-180.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס מטבעות קבועים, ההכנסות ברבעון השני ירדו ב-18.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל היקף מכירות נמוך יותר שקוזז חלקית על ידי העלאת מחירי מכירה ברבעונים קודמים. המכירות הושפעו בעיקר מהשפעה שלילית כלכלית עולמית, במיוחד בערוצי המכירה הקשורים לשיפוצים ושדרוגים בשווקים העיקריים בהם פועלת החברה, וכן מסביבה תחרותית, דבר שהביא לירידה בביקושים.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-8.3% לעומת כ-26.4% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי המתואם ברבעון השני עמד על 9.6% בהשוואה ל-26.4% ברבעון המקביל של 2022. עיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבע מירידה בהכנסות, עלייה בעלויות ייצור, בשל ספיגת עלויות קבועות נמוכה יותר הקשורה בעיקר לייצור מוצרים חדשים וקיטון בכמויות המיוצרות, עלויות נלוות לסגירת מפעל שדות ים, הפרשות בגין מלאים ועלות גבוהה יותר של מוצרים שנמכרו . גורמים אלו קוזזו חלקית על ידי פעולות תמחור שבוצעו אשתקד ועלויות משלוח נמוכות יותר. העלייה הזמנית בעלויות הייצור נובעת גם מהוצאות התפעוליות מהותיות הקשורות בהסבה של מוצרים קיימים על מנת להתאימם לדרישות בשווקים מסוימים. הוצאות תפעוליות אלו הסתיימו ברובם ברבעון השני.

הוצאות התפעול ברבעון השני של 2023 עמדו על כ- 58.8 מיליון דולר (כ-40.9% מההכנסות), לעומת כ-41.2 מיליון דולר (כ-22.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי מיוחס לירידת ערך חד פעמית והוצאות רה-ארגון בהיקף של 23.6 מיליון דולר. בניכוי הסדרים משפטיים וההוצאות הקשורות לסגירת המפעל, הסתכמו הוצאות התפעול בכ-24.3% מההכנסות, בהשוואה ל-22.1% ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2023 עם הפסד תפעולי של כ-46.9 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי משקף בעיקר רווחיות גולמית נמוכה יותר וכן הוצאות תפעוליות גבוהות יותר.

ה-EBITDA המתואם ברבעון השני של 2023, בנטרול הוצאות בגין תגמולים שאינם מבוססי מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה והוצאות אחרות, עמד על הפסד של כ- 13.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-17.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה משקפת בעיקר את ההפסד התפעולי.

הכנסות המימון, ברבעון השני של 2023, הסתכמו בכ-1.2 מיליון דולר, לעומת כ-6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי משקף בעיקר תנודות של שערי חליפין והשפעתם על נכסים והתחייבויות הנקובות במטבעות שונים שאינם דולר אמריקאי.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2023 עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-52.3 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-11.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי למניה ברבעון השני עמד על כ-1.52 דולר, לעומת רווח נקי למניה של כ-0.32 דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי המתואם למניה, הסתכם בכ-0.69 דולר (בדילול מלא) על 34.6 מיליון מניות, לעומת רווח נקי מתואם של 0.20 דולר ברבעון המקביל אשתקד על בסיס מספר מניות דומה.

יוס שירן, מנכ"ל אבן קיסר: "אבן קיסר מציגה רבעון שני ברציפות של תזרים מזומנים חיובי מפעולות שוטפות והגדלה של היקף המזומן נטו, שני פרמטרים שנמצאים במיקוד העסקי של החברה. אנו מתקדמים במהירות עם יישום תוכנית הרה-ארגון המקיפה שלנו ומקדמים את המאמצים האסטרטגיים להפחתת העלויות, שישתקפו ביתר שאת ברבעונים הקרובים. הפסקת הייצור באתר שדות-ים היוותה צעד משמעותי בתוכנית הרה-ארגון, שמניח את היסודות לשיפור היעילות ואופטימיזציה במקורות הייצור, כאשר במקביל אנו מעבירים חלק מהייצור לרשת היצרנים האסטרטגית שלנו במזרח הרחוק. תוצאות הרבעון השני משקפות בנוסף השקעות תפעוליות משמעותיות לפיתוח מוצרים חדשים שממצבות אותנו בעמדה חזקה יותר במתן מענה לדרישות הרגולטוריות המתהוות באוסטרליה, כפי שאנו צופים אותן כעת. אבן קיסר מתקדמת לקראת עמידה ביעד תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברמה שנתית, ואנו צופים שיפור משמעותי ברווחיות ככל שהשנה תתקדם. נמשיך ביישום האסטרטגיה שלנו ליצירת חברה דינמית, חדשנית ויצירתית, במקביל למאמצינו להגדלת מכירות ולהשאת ערך לבעלי המניות."

נחום טרוסט, סמנכ"ל הכספים: "פעולות הרה-ארגון ויישום התוכנית האסטרטגית שלנו מקדמות את יכולת החברה לייצר מזומנים. בהתאם לכך, בחציון הראשון ייצרנו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-25 מיליון דולר אשר משקף תזרים חזק מפעולות ברבעון השני של כ-17.2 מיליון דולר, וזאת על אף אתגרים משמעותיים שהשפיעו על השורה העליונה והתחתונה בדוחות. ההכנסות ברבעון השני קטנו על רקע סביבת מאקרו מורכבת עבור המוצרים שלנו בשווקים רבים, בפרט בתחום השיפוצים והשדרוגים, וזאת לאור מספר רבעונים רצופים של פעילות עסקית נמוכה בתחום מכירות הבתים הקיימים. הכנסות נמוכות יותר, השקעות במוצרים חדשים, פעולות מסוימות ברה-ארגון, וגורמים חד-פעמיים, הביאו לירידה משמעותית ברווח הגולמי וברווח התפעולי ברבעון השני. רבים מלחצי העלויות הללו הינם זמניים, ולא משקפים את ביצועי הליבה של אבן קיסר. אנו צופים שיפור במרווחים עם התקדמות השנה ויצירת תזרים חיובי מפעילות שוטפת גם בחציון השני. בהתבסס על הצעדים שאנו נוקטים עתה –אנו מעריכים כי נסיים את השנה בצורה חזקה הרבה יותר."

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש