מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים<br>קרדיט: שירן כרמל
מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים קרדיט: שירן כרמל

חברת אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת לפידות קפיטל, מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2023 עם עלייה ששל 20% בהכנסות ממכירת דירות ברבעון הראשון לכ-197 מיליון שקל, לעומת כ-165 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

סך הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-231 מיליון שקל, לעומת כ-176 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-31.3%.

לחברה פרויקטים רבים, הנמצאים בשלבי ביצוע שונים, המקבלים ביטוי בשורת ההכנסות עם התקדמות הביצוע מרבעון לרבעון. זאת, הודות לשיעורי המכירות הגבוהים מאד של הפרויקטים אשר צפויים להסתיים במהלך השנתיים הקרובות.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון גדל בכ-46% והסתכם בכ-52 מיליון שקל, לעומת כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון הראשון גדל בכ-27% והסתכם בכ-45 מיליון שקל, לעומת כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות, גדל ברבעון הראשון לכ-23%, לעומת כ-22% ברבעון המקביל אשתקד וכ-21% בשנת 2022 כולה.

הוצאות המימון נטו ברבעון הראשון הסתכמו בכ-9 מיליון שקל, לעומת כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המימון נובעת בעיקר מהכנסות ריבית מיתרות מזומנים גבוהות, שקיזזו את העלייה בהוצאות ריבית כתוצאה מעליית ריבית הפריים, וכן מכך שברבעון המקביל אשתקד, נרשמו הוצאות מימון עקב ירידה בשווי ניירות ערך סחירים המוחזקים בידי החברה.

חלק החברה ברווחי חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ברבעון הראשון הסתכם בכ-2 מיליון שקל לעומת כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המקביל, רשמה החברה הכנסות משערוך נדל"ן להשקעה בפרויקט דיור להשכרה שוהם בסך של 12 מיליון שקל, בעקבות קבלת טופס 4 לפרויקט במהלך הרבעון הראשון לשנת 2022.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2023 צמח בכ-24% הסתכם בכ-23 מיליון שקל, לעומת כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנטרול רווחי שערוך שנרשמו אשתקד, צמח הרווח הנקי בכ-200% לכ-23 מיליון שקל ברבעון הראשון, לעומת כ-7.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של כ-18 מיליון שקל. כמו כן, הודיעה החברה על אישור תכנית רכישה עצמית של מניות החברה לצד תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב של החברה, בסך כולל של 50 מיליון שקל.

נכון ל-31 במרץ 2023 ירד יחס החוב נטו ל-CAP נטו של החברה ל-32.9%, לעומת 36.2% ב-31 בדצמבר 2022, וזאת בעקבות קיטון בהתחייבויות לקוחות.

נתוני מכירת יח"ד:

נכון ל-31 במרץ 2023, לחברה פרויקטים בביצוע ובשיווק טרם ביצוע בהיקף כולל של 1,764 יח"ד, מתוכן נמכרו 1,335 יח"ד (כ-76%) בהיקף כספי של 3.65 מיליארד ₪ כולל מע"מ (חלק החברה).

את שנת 2023 החלה החברה עם מלאי זמין של דירות בהיקף נמוך של 517 יח"ד. ברבעון הראשון נחתמו כאמור 74 חוזי מכר ליח"ד (14% מהמלאי) בהיקף כספי של 234 מיליון ₪ (211 מיליון ₪ חלק החברה), והתקבלו 23 בקשות רכישה נוספות שטרם השתכללו להסכם מכר נכון ל-31 במרץ. זאת לעומת 195 יח"ד בהיקף כספי של 494 מיליון ₪ (445 מיליון ₪ חלק החברה) שנמכרו ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה במכירות ברבעון הראשון הושפעה בין השאר מקיטון במלאי הדירות למכירה של החברה, מבקשות רכישה שטרם נחתמו נכון לסוף הרבעון הראשון, וכן ממכירה של 49 יח"ד במסגרת תוכנית מחיר למשתכן ברבעון המקביל אשתקד (נתוני המכירות כוללים מע"מ).

המחיר הממוצע ליח"ד (כולל מע"מ) שמכרה החברה ברבעון הראשון עמד על כ-3.2 מיליון שקל, לעומת כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל וכ-2.9 מיליון שקל בשנת 2022 כולה.

בכוונת החברה להתחיל במהלך שנת 2023 בשיווק של עוד 11 פרויקטים חדשים. מתוכם, כבר החלה החברה בשבועות האחרונים בשיווק של שני פרויקטים – סמל צפון בת"א וושלב נוסף בפרויקט סביוני גבעת שמואל.

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנו גאים לסכם רבעון חיובי נוסף, בו הצגנו צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווחים, הודות להתקדמות בבניית פרויקטי החברה, בהם מרבית הדירות כבר נמכרו. זאת, בנוסף לחיזוק המאזן והקטנת שיעור החוב. כמו כן, ההיערכות והמוכנות הגבוהה של החברה לסביבה הכלכלית המאתגרת, מאפשרת לנו לזהות ולנצל את הזדמנויות העסקיות העומדות בפנינו. במהלך השבועות האחרונים, יצאנו בשיווק של שני פרויקטים חדשים בתל אביב וגבעת שמואל, כחלק מ-11 הפרויקטים החדשים אותם החברה צפויה לפתוח במהלך שנת 2023".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש