המלצות אנליסטים

לידר: ג’י סיטי היא קניה במחיר יעד של 35 ש”ח

שינויים בסביבת המאקרו ישפיעו, מרבית הסכמי השכירות של הקבוצה צמודים והיא צפויה ליהנות מגידול בהכנסות, מנגד העלייה בריבית תשפיע על עלות החוב של החברה, לידר הורידו מחיר מ-40 ש"ח למניה

רז דומב - לידר 30/05/2022 15:14

א+א-

תגובת לידר לדוחות ג’י סיטי, איך היה הדו"ח?

ה-NOI באיחוד יחסי הסתכם ברבעון בכ-306 מיליון ₪, צמיחה של כ-%8.16 בהשוואה לרבעון המקביל. בנטרול שע"ח, ה- NOI צמח בכ-%25.

ה-NOI מנכסים זהים צמח הרבעון בכ-%16 בהשוואה לרבעון המקביל.

ה-FFO הכלכלי בנטרול שע"ח הסתכם ברבעון בכ-67 מיליון ₪, קיטון של כ-%31 בהשוואה לרבעון המקביל. עיקר הירידה ב- FFO מיוחסת להנפקת אג"ח ההיברידיות בהיקף של כ-700 מיליון אירו במהלך השנה שעברה.

ה-FFO הכלכלי למניה בנטרול שע"ח הסתכם הרבעון בכ- 43 אגורות, קיטון של כ-%8.32 בהשוואה לרבעון המקביל.

יתרת מזומנים - נכון לסוף הרבעון, יתרת הנזילות של החברה וחברות בנות בבעלות מלאה, הסתכמה לסך של כ-2.4 מיליארד ₪, מהם כ-1.2 מיליארד ₪ מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות.

גידול בהון העצמי לעומת גידול בהוצאות המימון - הרבעון הסתכם בהפסד נקי של כ-321 מיליון ₪, אשר נובע מעלייה בהוצאות המימון, על רקע עליית המדד וכן, משערוך שלילי של נגזרים בסך של כ-412 מיליון ₪. לעומת זאת, ההון העצמי רשם גידול של כ-630 מיליון ₪ כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין.

הסכמי שכירות חדשים - במהלך הרבעון נחתמו בנכסים המסחריים הפרטיים של החברה 158 הסכמי שכירות חדשים, לרבות מימושי אופציות בשטח להשכרה כולל של כ-36 אלף מ"ר, עם עלייה של כ-%7.5 בשכר הדירה הממוצע, בנכסי המגורים הפרטיים להשכרה של החברה נחתמו 101 הסכמי שכירות חדשים, לרבות מימושי אופציות בשטח להשכרה כולל של כ-8 אלף מ"ר עם עלייה של כ-%31 בשכר הדירה הממוצע.

האם הדוח מלמד על העתיד? הרבעונים האחרונים משקפים את המגמה של חזרה לשגרה בכל מדינות הפעילות של הקבוצה. מספר המבקרים ופדיונות השוכרים במרכזים המסחריים ממשיכים לגדול בעקביות, כאשר בחלק ממדינות הפעילות קיימת צמיחה ביחס למצב טרום הקורונה.

תנופת ייזום משמעותית - ברבעונים האחרונים החברה החלה לקדם פרויקטים רבים שיתמכו בתוצאותיה בעתיד. ההנהלה סימנה את תחום הדיור להשכרה כמנוע צמיחה חשוב לעתיד, וכפועל יוצא, העמיקה את דריסת הרגל שלה בתחום בכל מדינות הפעילות ובכל חברות הקבוצה. סה"כ בבעלות הקבוצה כיום כ-800,2 יח"ד דיור להשכרה בשלבים שונים.

החברה מקדמת 8 פרויקטים בתחומי המסחר והמשרדים, אשר צפויים להניב עם השלמתם NOI שנתי בסך של כ-170 מיליון ₪ חלק החברה, עלות ההשקעה הצפויה בגינם הינה כ-1.6 מיליארד ₪ חלק החברה

בתחום הדיור להשכרה, ג’י סיטי מקדמת 6 פרויקטים , אשר צפויים להניב עם השלמתם NOI שנתי בסך של כ-135 מיליון ₪, עלות ההשקעה הצפויה בגינם הינה כ-1.8מיליארד ₪. בנוסף, בנכסים שבבעלות החברה קיימות זכויות בנייה שטרם נוצלו בהיקף של כ-92 אלפי מ"ר וכן החברה מקדמת תכנון תב"עות חדשות, אשר צפויות להגדיל את זכויותיה בכ-510 אלפי מ"ר נוספים

בשורה התחתונה, אנו סבורים, כי תנופת הייזום של ג’י סיטי תתמוך בתוצאותיה של החברה בשנים הקרובות ותייצר עבורה מנועי צמיחה חשובים. אנו מתרשמים לחיוב מהעמקת דריסת הרגל בתחום הדיור להשכרה, אנו סבורים, כי תחום הדיור להשכרה הינו דפנסיבי והוא יתרום לגיוון פורטפוליו הנכסים של הקבוצה.

שינויים בסביבת המאקרו. בשבועות האחרונים אנו עדים לשינויים בסביבת המ אקרו, לרבות אינפלציה גבוהה ומעבר לסביבת ריבית עולה. מצד אחד, מרבית הסכמי השכירות של הקבוצה צמודים והיא צפויה ליהנות מגידול בהכנסות, אך מהצד השני, אין ספק, כי העלייה בריבית תשפיע על עלות החוב של החברה. הדבר בא לידי ביטוי בשבועות האחרונים בתמחור של אג"ח של החברה, ואכן רמת הסיכון בסקטור עלתה. יחד עם זאת, יש לזכור שלחברה יתרות נזילות בסך של כ-2.4 מיליארד ₪ ונכסים בלתי משועבדים בסך של כ-3.9 מיליארד ₪ בחברות הפרטיות בבעלות מלאה של החברה. אלמנטים אלה צפויים לתמוך ביכולתה של החברה לשמר את מצבה הפיננסי, כאשר הקבוצה צפויה לפעול גם באופן אקטיבי במימוש נכסים שאינם בנכסי הליבה במטרה להוריד את שיעור המינוף.

מה לעשות עם המניה? לג’י סיטי הנהלה חזקה ומנוסה ופורטפוליו נכסים ייחודי ואיכותי. פורטפוליו הנכסים של ג’י סיטי כולל ברובו נכסים אורבניים מעוגני סופרמרקטים וצרכי יומיום, נכסים אשר הפגינו עוצמה במהלך תקופת הקורונה וצפויים להמשיך ולהציג תוצאות חיוביות גם בעתיד. השלמת ה מיזוג של אטריום נתפס בעינינו כחיובי, ואנו מאמינים, כי הוא יוצר לקבוצה גמ ישות תפעולית ופיננסית. לג’י סיטי צבר משמעותי של פרויקטים בייזום, אשר יוצרים לה מגוון רחב של מנועי צמיחה לעתיד, כאשר אנו מתרשמים לחיוב מהעמקת דריסת הרגל של הקבוצה בתחום הדיור להשכרה, סגמנט דפנסיבי אשר יגוון את פורטפוליו הנכסים של הקבוצה.

יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהשינויים בסביבה העסקית והמעבר לסביבת ריבית עולה, דבר אשר צפוי לייקר את חוב החברה. לאור השינויים בסביבה העסקית ביצענו התאמות במודל הערכת השווי ואנו ממשיכים להמליץ על ג’י סיטי בקניה ומעדכנים את מחיר היעד מ-40 ₪ ל-35 .

  1. מניות בכתבה
  2. גי סיטי

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה