דוחות כספיים

דלק: רבעון חזק בסיומה של שנה קשה עם הערת עסק חי והפסד של 1.8 מיליארד ש”ח

ברבעון הרביעי עברה החברה לרווח של 1.1 מיליארד ש"ח; ההכנסות הוכפלו והסתכמו בכ-6.67 מיליארד ש"ח; החוב הפיננסי נטו ירד בכ- 1.6 מיליארד ש"ח

פולי טל 31/03/2021 13:46

א+א- 1

קבוצת דלק פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2020 ולשנה כולה, מהם עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הרביעי עמד על קרוב ל- 1.1 מיליארד ש"ח  לעומת הפסד של 311 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

המשך ביצועים טובים של נכסי הליבה של החברה בתחום הנפט והגז הובילו לעלייה של כ- 16% בהכנסות ל- 1.634 מיליארד ש"ח. הרווח התפעולי עלה לכ- 1.5 מיליארד ש"ח לעומת הפסד של 372 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

 

העלייה ברווח הנקי והתפעולי הושפעה במידה רבה מביטול חלק מירידת הערך שנרשמה ברבעון הראשון לשנת 2020 בגלל נכסי הנפט והגז של החברה בים הצפוני. כזכור, ברבעון הראשון נרשמה הפרשה לירידת ערך נכסי נפט וגז בים הצפוני והפחתת מוניטין בהיקף כולל של 667 מיליון דולר לאחר מס.

 

לאור עדכון היקף הרזרבות והמשאבים של איתקה, פעולות התייעלות ועלייה במחירי האנרגיה, נרשמה ברבעון הרביעי עלייה בערך הנכסים של איתקה בהיקף של כ – 271 מיליון דולר לאחר מס (כ- 871 מיליון ש"ח). תרומת העלייה בערך נכסי איתקה קוזזה מעט ע"י הפרשה לירידת ערך מאגר תמר בהיקף של 94 מיליון ש"ח (חלק החברה, לאחר מס). ההפחתה נבעה בעיקר מניכוי של 20% באומדן הסכום בר ההשבה של המאגר ע"י מעריכי השווי, עקב הצורך למכור את האחזקות במאגר עד סוף 2021.

 

במהלך השנה החולפת נקטה החברה בשורה של פעולות משמעותיות לחיזוק הנזילות והמיצוב הפיננסי, ובראשן מימוש נכסים (כולל נכסי חברות בנות ואיגוח תמלוגי העל מלווייתן), בהיקף של יותר מ- 3.4 מיליארד ש"ח. בנוסף, במהלך 2020 גייסה החברה הון בשורת הנפקות בהיקף כולל של 450 מיליון ש"ח וקיבלה דיבידנדים מחברות בנות בהיקף של 900 מיליון ש"ח.

 

השיפור במיצובה הפיננסי של הקבוצה בא לידי ביטוי בירידה של יותר מ- 3 מיליארד ש"ח בחוב הפיננסי של החברה וחברות המטה ושל קרוב ל- 1.6 מיליארד ש"ח בחוב הפיננסי נטו של החברה וחברות המטה לעומת ה- 31.12.2019, לרמה של כ- 6.15 וכ- 4.34 מיליארד ש"ח, בהתאמה.

 

המהלכים שביצעה הקבוצה והביצועים של עסקי הליבה באים לידי ביטוי בירידה חדה בתשואות האג"ח, מרמה של מאות אחוזים לפני כשנה, לטווח של 15%-8% (בתלות בסדרה) כיום.

 

למרות זאת, את השנה כולה מסכמת דלק עם הפסד של 1.8 מיליארד ש"ח, מול רווח של 234 מיליון ש"ח ב-2019 והערת עסק חי שעדיין מופיעה בדוחות החברה למרות המימושים שביצעה בשנה האחרונה והמימון מחדש של חברות הבת.

 

בסיכומו של דבר, מימשה החברה נכסים בהיקף של למעלה מ- 3.4 מיליארד ש"ח, גייסה הון בשורת הנפקות בהיקף כולל של 450 מיליון ש"ח וקיבלה דיבידנדים בהיקף של 900 מיליון ש"ח מהחברות הבנות.

 

הודות לפעולות אלה, מסיימת החברה את שנת 2020 עם ירידה משמעותית בחוב פיננסי ברוטו של יותר מ- 3 מיליארד ש"ח לחוב של כ- 6.15 מיליארד ש"ח. החוב הפיננסי נטו ירד בכ- 1.6 מיליארד ש"ח ל- 4.343 מיליארד ש"ח.

 

במהלך 2020 פרעה החברה חוב לבנקים ואחרים בהיקף של כ- 2.2 מיליארד ש"ח ולמעשה נותרה ללא חוב למערכת הבנקאית, מלבד יתרת חוב של כ- 8 מיליון דולר לבנק זר המובטח במניות איתקה והצפוי להיפרע במאי השנה. עוד פרעה הקבוצה קרוב ל- 1.6 מיליארד ש"ח קרן וריבית אג"ח במהלך 2020 ועד לתאריך פרסום הדו"ח.

 

הנהלת החברה ממשיכה לקדם צעדים נוספים לחיזוק ההון והנזילות. במסגרת זו נחתם הסכם מפורט מחייב למכירת מלוא אחזקותיה בקרקע בעכו, לשותפות בראשות החברות תדהר והראל, תמורת 200 מיליון ש"ח. השלמת העסקה כפופה לתנאים מפסיקים המפורטים בהסכם ולקבלת האישורים הנדרשים בתוך תקופה (כוללת) של עד ל- 90 יום ממועד חתימת ההסכם.

 

בנוסף, מנהלת החברה מו"מ עם גוף פיננסי זר להעמדת מימון בהיקף של 200 מיליון דולר אשר מובטח ב- 100% ממניות איתקה. צעדים אלה הנם בנוסף לצעדים הנוספים שמקדמת החברה ובראשם ביצוע פעולה הונית באיתקה.

 

נכון ל 31.12.2020 הונה העצמי של קבוצת דלק מסתכם בכ- 2.02 מיליארד ש"ח, עלייה של כ- 530 מיליון ש"ח לעומת רמתו ב- 30.9.2020.

 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "דוחות 2020 שפרסמנו הבוקר ממחישים את השינוי החיובי המשמעותי שעברה הקבוצה ביחס לדוחות השנתיים הקודמים כמעט בכל מדד שבו בוחנים את הדברים: העלייה בשווי הנכסים שבאה לידי ביטוי, בין השאר, בשווי של איתקה, הזינוק ברווחים ברבעון, הקיטון המשמעותי בחוב הפיננסי נטו, העלייה בהון העצמי והגדלת הגמישות הפיננסית של הקבוצה.

 

לאורך כל התקופה פעלה הנהלת הקבוצה כדי ליישם את האסטרטגיה של הקבוצה ולהוציא לפועל עסקאות מורכבות, בתנאים טובים ובלוחות זמנים קצרים. פעולות אלה, לצד ביצועים חזקים של נכסי הליבה שלנו, דלק קידוחים ואיתקה, שאף באו לידי ביטוי בדיבידנדים משמעותיים במהלך השנה, איפשרו לנו לחזק את ההון והנזילות של קבוצת דלק, להפחית משמעותית את החוב הפיננסי וכמובן, לעמוד בכל התחייבויותינו, למרות הפגיעה שספגה הסביבה העסקית שלנו בעקבות השלכות המגפה.

 

תוצאות הפעילות שלנו ממשיכות להצביע על איכותם של נכסי הליבה שלנו ועל הערך שהם מייצרים עבורנו בדגש על מאגר לווייתן ועל נכסי הנפט והגז של איתקה בים הצפוני שחשיבותם כמנוע צמיחה עבור קבוצת דלק באה לידי ביטוי בעלייה חדה בהיקף המשאבים ובהערכת השווי העדכנית שפורסמה ביחד עם הדוחות.

 

איתקה ממשיכה להוות עוגן חשוב עבור הקבוצה, עם פוטנציאל משמעותי להצפת ערך. אנו ממשיכים לפעול בהתאם לאסטרטגיה שלנו ומאמינים כי המשך ההתאוששות שאנו עדים לה בתקופה האחרונה בשוקי האנרגיה בעולם, בדגש על העלייה במחירי הנפט, וזאת על רקע קמפיין החיסונים העולמי שהולך ותופס תאוצה, יתנו רוח גבית למהלכים העסקיים שאנו מקדמים בימים אלה, כחלק מהפעולות לחיזוק הנזילות וההון של הקבוצה.״

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    המניה נסחרת בדיסקאונט של 50% בגלל הערה שתוסר ב100%

    ההשקעה הכי טובה שיש

    מחזיק 31/03/2021 16:07