קרדיט: פלאש90, משה שי

דוחות כספיים

אל על מסכמת שנה קשה עם הפסד של 531 מיליון דולר

הקורונה הלמה בכנסות עם ירידה של 71.4% ל 623 מיליון דולר לעומת 2.18 מיליארד ב 2019.

חדשות ספונסר 25/03/2021 12:12

א+א-

אל על מסכמת את שנת 2020, שהייתה שנה קשה ביותר לכלכלה העולמית, ולענפי התעופה והתיירות בפרט. חברת אל על ספגה מכה קשה בשנה זו, ונאלצה לבצע צעדים כואבים, לרבות צמצום מצבת העובדים, כדי להבטיח את שרידותה. כדי להשלים את המהלך, אנו נדרשים לתמיכתה של ממשלת ישראל, כדי שתמשיך לסייע ולקדם בתהליך גיוס החוב על ידי החברה, שהינו קריטי להבאתה לחוף מבטחים.

בשנת 2021 אנו יוצאים לדרך חדשה עם בעלים חדשים והנהלה חדשה, ושוקדים בימים אלו על תכנית אסטרטגית חדשה, וסבורים, כי מכלול הצעדים התפעוליים, העסקיים והפיננסיים שביצענו ושנבצע במהלך 2021, יביאו את חברת אל על לנקודת זינוק מצוינת ליום שבו השמים ייפתחו באופן משמעותי.

מנכ"ל אל על, אביגל שורק: "החתימה על מתווה המימון החלופי, לצד יישום תכנית ההתייעלות הכוללת פרידה כואבת מכ-2000 עובדים, תשלום חובות העבר ללקוחות וספקים, תוך פריסה מחודשת של החובות למלווים ומחכירים ויישום תהליכי עבודה חדשים וחדשניים. יישום קפדני של אלו יביא את החברה לאיזון תזרימי במהלך 2021. במקביל שוקדת החברה על יישום תכנית אסטרטגית רב שנתית מחודשת ליציאה מהמשבר, יחד עם פתיחת השמים ונתב"ג והעלייה ההדרגתית הצפויה בפעילות, צופה החברה לחזור בשנת 2022 לפעילות בהיקף שיניב לה תזרים מזומנים חיובי, ובהמשך ליישם את התכנית העסקית לצמיחה ורווחיות ארוכות טווח."

הכנסות החברה בשנת 2020 ירדו בכ-71.4% לכ-623.1 מיליון דולר, לעומת כ-2.18 מיליארד דולר בשנת 2019. הירידה נובעת מהשלכות משבר הקורונה אשר הביאו לירידה חדה בטיסות הנוסעים הסדירות של החברה, שהחלה בחודש פברואר 2020, עד להפסקתן המוחלטת ברבעונים השני והשלישי של השנה, כאשר ברבעון הרביעי של השנה נרשמה התאוששות קלה, לאחר שחודשו הטיסות למספר יעדים.

ההכנסות ממטען בשנת 2020 גדלו בכ-131.8 מיליון דולר, עליה של כ-100% לעומת ההכנסות ממטען בשנת 2019, וזאת על אף שכמות המטענים המוטסת משוקללת מרחק (RTK) קטנה בתקופה המדווחת בכ-9.7%, וזאת בשל עליה של כ-60% בהכנסה לשעת טיסה, כתוצאה מירידה בהיצע בתחום תעבורת המטענים.

הוצאות ההפעלה של החברה בשנת 2020 ירדו בכ-56.3% לכ-800 מיליון דולר, לעומת כ-1.83 מיליארד דולר בשנת 2019. הירידה נובעת בעיקרה מהקיטון בשעות הטיסה בעקבות משבר הקורונה. מתוך סך הוצאות ההפעלה לשנת 2020, סכום של כ-255 מיליון דולר מיוחס להוצאות פחת ולהוצאות קבועות אחרות. הירידה בהוצאות מיוחסת בעיקרה לקיטון בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-348 מיליון דולר, ולקיטון בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-296 מיליון דולר כתוצאה מהוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום החל מאמצע חודש מרץ 2020.

בהוצאות הדס"ל של החברה נרשמה הירידה האמורה, בעיקר כתוצאה מירידה בשיעור של כ- 67% בכמות הדלק שנצרכה על ידי מטוסי החברה בשל צמצום הפעילות, וכן מירידה במחירי הדס"ל בשוק. מנגד, בשנת 2020 חל גידול בהוצאות הדס"ל בגין השפעה של עסקאות הגידור אשר פקעו ברבעון הראשון והוכרו כאפקטיביות, לעומת קיטון הוצאה בשנת 2019. הוצאות הגידור שנזקפו בשנת 2020 הסתכמו בכ-15.6 מיליון דולר, בעוד שבשנת 2019 נרשמו הכנסות מגידור בסך של כ-1.7 מיליון דולר.

הוצאות אחרות – בשנת 2020 רשמה החברה הוצאות אחרות נטו בסך של כ-24.3 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהפרשה עבור הטבות בגין פיטורין בסך של כ- 45 מיליון דולר בשל החתימה על הסכמי ההתייעלות עם עובדי החברה במגזרים השונים, שקוזזה בחלקה ע"י הכנסה מביטול הפרשה בגין תביעת המדינה, הפסד ממכירת מניות ממן ובקיזוז רווחי הון נוספים ממכירת מנועים ועודפי מלאי. לעומת זאת, בשנת 2019 הוכרו הכנסות אחרות בסך של כ- 12.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה ממכירת מטוס, מנועים ועודפי מלאי.

הוצאות המימון, נטו, בשנת 2020 הסתכמו בכ-196.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-82.9 מיליון דולר בשנת 2019. עיקר הגידול נובע מהוצאה בסך של כ-91.5 מיליון דולר בגין עסקאות גידור דס"ל שלא הוכרו חשבונאית כאפקטיביות, בשל גידור כמות גדולה מהכמות שנצרכה או שהחברה חוזה כיום כי תצרוך, וזאת בשל הירידה בהיקפי הפעילות ביחס לפעילות שתוכננה בעת ביצוע עסקאות הגידור. כמו כן, נרשמה עלייה בהוצאות הריבית על הלוואות וחכירות בסך של כ-11.6 מיליון דולר, הנובעת מגידול במצבת ההלוואות והחכירות של החברה ביחס ל-2019 על רקע קליטת מטוסי הדרימליינר מדגם בואינג 787. יצוין, כי השפעת הירידה במחירי הריביות לגבי הלוואות בריבית משתנה קוזזה בשל הוצאה בגין עסקאות גידור ריבית. בנוסף, הושפעו הוצאות המימון מהפרשי שער שליליים על יתרות מאזניות הנובעות מהיחלשות הדולר ביחס למטבעות אחרים.

ההפסד לאחר מס בשנת 2020 הסתכם בכ-531.0 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-59.6 מיליון דולר בשנת 2019.

 

דגשים פיננסיים נוספים

עקב ביטולי הטיסות בעקבות המשבר, נדרשת החברה לביצוע החזרים ללקוחות בהיקפים מהותיים. בסמוך לאחר הנפקת המניות שביצעה החברה בחודש ספטמבר 2020, החלה החברה בביצוע החזרים לנוסעים עבור טיסות שבוטלו, ובהתאם פרסמה החברה לנוסעים מדיניות החזרים חדשה על פיה ניתן לקבל, חלף החזר כספי, שוברי נסיעה למימוש עתידי בטיסות החברה, על פי בחירת הנוסע. יתרת ההתחייבויות בגין מכירה מראש של כרטיסי טיסה (לרבות מסי נמל) ליום 31 בדצמבר 2020, הינה כ-234 מיליון דולר (אשר כולל גם מכירות חדשות בתקופה), כשמתוך סכום זה, סך של כ-48 מיליון דולר הינם בגין שוברים אשר החברה הנפיקה כחלופת החזר כספי. יצוין, כי השווי הכספי המגולם בשוברי הנסיעה גבוה ב-25% מיתרת ההתחייבות בספרים . סמוך למועד פרסום הדוח, עומדת היתרה בגין מכירה מראש של כרטיסי טיסה על סך של כ-238 מיליון דולר (אשר כולל גם מכירות חדשות בתקופה), מתוכם סך של כ-53 מיליון דולר הינם בגין שוברים כאמור לעיל. יצוין, כי גיוס החוב המובטח בחלקו בערבות המדינה הינו הכרחי ליכולתה של החברה לתשלום ההחזרים כאמור.

האטת הפעילות הכלכלית העולמית הביאה לירידה חדה במחירי הנפט העולמי ולירידה בריביות. בשל השימוש שעושה החברה במכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות לשינויי מחיר של הדלק הסילוני ולריביות משתנות, נוצרו לחברה התחייבויות מהותיות בגין שערוך המכשירים הפיננסיים האמורים, אשר בעטיין נדרשה להעמיד בטחונות. נכון ליום 31 בדצמבר 2020, הפיקדונות האמורים הסתכמו לכ-26 מיליון דולר.

ביום 2 בדצמבר 2020, הודיע משרד האוצר כי הסכים לבקשת החברה להקדים את התשלומים המגיעים לה בגין הוצאות אבטחת תעופה עבור החודשים ינואר ופברואר 2021 בסך של כ-15 מיליון דולר. לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, הקדימה המדינה הוצאות ביטחון עבור החודשים מרץ ואפריל 2021 בסכום נוסף של כ-10 מיליון דולר.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה