IPO

דלק רכב מנפיקה את חברת הבת ורידיס

על פי הערכות בשוק, החברה תונפק לפי שווי של כ-4 מיליארד ₪, פי 3 מהשווי בו נקנתה החברה לפני כשלוש שנים

פולי טל 14/01/2021 09:55

א+א-

חברת דלק רכב מעוניינת להנפיק את חברת הבת ורידיס. החברה מדווחת הבוקר כי הדירקטוריון הנחה את הנהלת החברה לפעול ביחד עם שותפיה בחברת הבת הפרטית ורידיס אחזקות לקידום הצעה ראשונה לציבור של מניות ורידיס, אשר חלקה יתבצע בדרך של הצעת מכר וחלקה בדרך של הנפקת מניות.

 

מניות ורידיס מוחזקות כיום על ידי החברה בשיעור של 70%, קרן תשתיות ישראל (תש"י) המחזיקה ב-20% וחברות מקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים המחזיקות 10%. הראל השקיעה בורידיס בשתי פעימות, הראשונה בדצמבר 2017 אז רכשה הראל 5% מהחברה בתמורה ל-59 מיליון ש"ח. ביוני 2018 הושלמה השקעה נוספת של 5% נוספים, שבוצעה בד בבד עם הרכישה שביצעה דלק רכב בהיקף של 70% מהחברה בתמורה ל-71 מיליון ש"ח. בסה"כ השקיעה הראל 130 מיליון ש"ח עבור 10% מהחברה.

 

דלק רכב רכשה את ורידיס לפני כשלוש שנים בתמורה ל-1.4 מיליארד ₪, ועל פי ההערכות בשוק ההנפקה תתבצע לפי שווי שבין 3.5 ל-4 מיליארד ₪, כך שדלק צפויה לשלש את השקעתה בחברה.

 

ורידיס עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: איכות הסביבה, התפלת מים ואנרגיה. ורידיס התפלת מים מחזיקה, יחד עם חברת IDE את מתקן ההתפלה באשקלון ונחשב לאחד ממתקני ההתפלה הגדולים והמתקדמים בעולם להתפלת מי ים. החברה מתכננת הקמת שני מתקני התפלה נוספים – בשורק ובגליל המערבי.

 

ורידיס איכות הסביבה עוסקת באיסוף פסולת, הפעלת תחנות מעבר, מיון ומחזור פסולת, הטמנה, וכן טיפול ושריפה של פסולת מסוכנת. לקוחותיה העיקריים של ורידיס איכות הסביבה הם עיריות ורשויות מקומיות. החברה מעניקה שירותים ללקוחות מוסדיים, לגופים תעשייתיים וללקוחות פרטיים.

 

פעילות הקבוצה בתחום האנרגיה מבוצעת באמצעות החברה הפרטית ורידיס תחנות כוח הפועלת בעיקר בתחום ייצור חשמל ואספקתו באמצעות ייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנת כוח וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל לישראל . החברה מחזיקה 20% מהונה של חברת OPC רותם המחזיקה בתחנת הכוח במישור רותם.

 

בהודעתה לבורסה מדגישה דלק רכב כי ביצוע ההנפקה, היקפה, תנאיה ועיתויה טרם נקבעו, ואלו מותנים, בין היתר, בקיומם של תנאי שוק מתאימים ובקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, ובכלל זה היתר לפרסום תשקיף הנפקה לציבור ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום המניות למסחר, אשר נכון למועד זה טרם נתקבלו.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה