דוחות כספיים

הרווח הנקי של בנק דיסקונט ירד ב-40% ברבעון והסתכם ב-258 מיליון ש”ח

הרווח של הבנק הושפע ממשבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות, ומהוצאות חד פעמיות בהן רווח ממכירת מניות ויזה, פרישה מוקדמת של עובדים והפרשה לתביעות משפטיות

חדשות ספונסר 24/11/2020 09:43

א+א-

בנק דיסקונט מפרסם הבוקר את תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2020, בצל משבר הקורונה וההפרשות המוגדלות להפסדי אשראי.

 

התוצאות ברבעון השלישי הושפעו גם מהמשך הצמיחה בתיק האשראי. תיק האשראי לציבור הסתכם ב-186.7 מיליארד ש"ח, עליה של 3.4% בהשוואה לסוף שנת 2019, ועליה של 7.6% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה התמקדה באשראי לעסקים והלוואות לדיור, שצמחו בשיעור של 9.4% ו-10.7% בהתאמה, בהשוואה לסוף שנת 2019. 

 

הרווח נקי ברבעון הסתכם ב-258 מיליון ש"ח, לעומת 427 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 39.6%. הרווח ברבעון הושפע בין היתר מרכיבים חד פעמיים בהם רווחים ממכירת מניות ויזה, הוצאה עבור תוכנית פרישה בחברת כאל, השפעת סילוק החלק היחסי של תוכנית הפרישה בבנק ובמרכנתיל ועליה בהפרשה לתביעות.

 

בניטרול רכיבים חד פעמיים אלו, הרווח הנקי ברבעון השלישי היה מסתכם ב-357 מיליון ש"ח. כמו כן, נרשמה הוצאה להפסדי אשראי של 330 מיליון ש"ח, הנובעת מהפרשה קבוצתית של 283 מיליון ש"ח. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון זה עמד על 0.70%.

 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם הרווח הנקי ב-711 מיליון ש"ח, לעומת 1,377 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 48.4%. בניטרול הרכיבים החד פעמיים האמורים, הרווח הנקי בתשעת החודשים היה מסתכם ב-866 מיליון ש"ח.

 

הרווח הנקי משקף תשואה להון של 5.5%, לעומת 9.7% ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה משקף הרווח תשואה להון בשיעור של 5.0%, לעומת 10.4% בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול הרכיבים החד פעמיים ברבעון השלישי, הרווח הנקי היה משקף תשואה להון של 7.7% ובתשעת החודשים 6.1%.

 

האשראי לציבור נטו הסתכם ב-186.7 מיליארד ש"ח, עליה של 3.4% בהשוואה לסוף השנה הקודמת, וגידול של 7.6% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. הגידול באשראי לציבור ברבעון השלישי של שנת 2020 משקף את הצמיחה במיקודים האסטרטגים שקבע הבנק - אשראי לעסקים ואשראי לדיור.

 

לעומת זאת, האשראי הצרכני (ללא הלוואות לדיור) הסתכם ב-30.3 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של 6.6% בהשוואה לסוף שנת 2019 ושל 5.0% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מירידה בביקושים לאור משבר הקורונה.

 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-225.1 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 11.7% מתחילת השנה, ועליה של 15.8% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסה מריבית נטו הסתכמה ברבעון ב-1.5 מיליארד ש"ח, המהווה עליה של 0.9% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 5.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

ההוצאות להפסדי אשראי קטנו ברבעון השלישי והסתכמו ב- 330 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-532 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. גם ברבעון זה, ההוצאה נובעת בעיקרה מההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בסך של 283 מיליון ש"ח. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השלישי על 0.70% בהשוואה לשיעור של 1.14% ברבעון השני של שנת 2020.

 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 1,518 מיליון ש"ח לעומת 429 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד בתשעת החודשים של שנת 2020 על 1.08% בהשוואה ל 0.33% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יחס היעילות ברבעון עמד על 70.4% לעומת 66.0% ברבעון הקודם, ולעומת 64.7% ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 יחס היעילות עמד על 64.9%, לעומת 64.0% בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול הרכיבים החד פעמיים, יחס היעילות ברבעון השלישי היה עומד על 63.3%, ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 על 61.4%.

 

הגידול בסך כל ההון נמשך גם ברבעון השלישי וצמח בשיעור של 2.6% מתחילת השנה לסך של כ-19.7 מיליארד ש"ח. מנתוני המאזן העיקריים עולה, כי פיקדונות הציבור צמחו בשיעור של 15.8% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל, ובשיעור של 11.7% בהשוואה לסוף שנת 2019.

 

האשראי לציבור נטו, נכון לסוף הרבעון, הסתכם בסך של 186.7 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 3.4% מסוף השנה הקודמת ו-7.6% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בתיק נובעת, בין היתר, ממגזרי העסקים והמשכנתאות, אשר צמחו בשיעור של 20.1% ו -14.2% בהתאמה, לעומת סוף הרבעון המקביל אשתקד.

 

יחס ההון העצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2020 עמד על 10.10%, למעלה מ-1% מעל דרישת ההון הרגולטורית. יחס כיסוי הנזילות עמד על 146.9% ויחס המינוף ברבעון זה עמד על 6.4%.

 

במסגרת מהלכי ההתייעלות בקבוצת דיסקונט, אושרו תוכניות פרישה רחבות היקף בבנק, במרכנתיל ובכאל. במהלך הרבעון השלישי יושמה בבנק התוכנית לפרישה מוקדמת בתנאים מועדפים לעובדים בגילאי 50-66. לאור הצלחתה וההתעניינות של עובדים נוספים בפרישה בהתאם לתנאים שהוצעו, אישר דירקטוריון הבנק את הגדלת התוכנית מ-300 עובדים עד ל-500 עובדים.

 

בנוסף לכך, בחברות הבת, מרכנתיל וכאל, הושקו תוכניות פרישה מוקדמת של עד 60 ו-80 עובדים בהתאמה. בשנים 2020-2021 יפרשו מהקבוצה עד כ-790 עובדים (כולל בפרישה טבעית). נכון ל-15 בנובמבר 2020, חתמו על תוכניות הפרישה כ-540 מעובדי הקבוצה, אשר רובם ככולם יפרשו מהבנק עד סוף שנת 2020. התוכניות כאמור הגדילו את ההתחייבויות ב-545 מיליון ש"ח.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה