דוחות כספיים

הירידה בהוצאות לנזקי אשראי הקפיצה את הרווח הנקי של מימון ישיר ב-50%

ההכנסות הסתכמו בכ-146 מיליון ש"ח לעומת כ-142.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד; בעקבות תכנית ההתייעלות בחברה היקף החיסכון בהוצאות ברבעון הסתכם בכ-12.6 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 22/11/2020 15:22

א+א-

חברת האשראי הצרכני, מימון ישיר, שהונפקה באוגוסט 2020 בבורסה בת"א ומנוהלת ע"י ערן וולף, מקבוצת צור שמיר, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2020. למרות הסגר וההאטה בפעילות המשק במהלך הרבעון, החברה מציגה שיפור קל בשורת ההכנסות וזינוק ברווח הנקי.

 

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-146 מיליון ש"ח לעומת כ-142.8 ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מרכיב ההצמדה - עליית המדד ברבעון השלישי של שנת 2020 בשיעור 0.1%, למול שחיקה בשיעור של 0.7% בתקופה המקבילה אשתקד וכן, גידול בריביות ללווים בשיעור של כ-0.4% בשל גידול בסיכוני גבייה לאור המשבר. כמו כן, היקף תיק ההלוואות הממוצע המוחזק על ידי החברה עלה בכ-37% בעקבות הגידול בהיקף ההון והקיטון בהמחאות תיקי הלוואות ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-38.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-25.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-49%. החברה נקטה בתכנית התייעלות שבעקבותיה הוצאות החברה היו נמוכות יותר בכ-12.6 מיליון ש"ח מאשר ברבעון המקביל אשתקד.

 

בנוסף, הרווח הנקי הושפע מההלוואות שהועמדו בריבית גבוהה יותר שנועדה לשקף את הגידול המסוים בסיכון עקב המשבר ומעליית המדד בשיעור של 0.1% לעומת שחיקה של 0.7% ברבעון המקביל אשתקד, כאמור, שתרמה לעליה בהכנסות מהצמדה. בנוסף, חלה ירידה במהלך הרבעון השלישי בהוצאות חובות מסופקים ואבודים. ירידה זאת נובעת מירידה חדה בשיעור הלקוחות שנכנסו לכשל ברבעון השלישי וכן, מעליה בשיעור הריקברי של ההלוואות שהיו בכשל. 

 

הוצאות המימון נטו של החברה גדלו בכ-211% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-13.3 מיליון ש"ח לעומת כ-4.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.העלייה נובעת בעיקר מעליית מדד המחירים לצרכן ברבעון השלישי לשנת 2020 בשיעור של 0.1% למול ירידה בתקופה המקבילה אשתקד בשיעור של 0.7% וכן, עקב גידול של כ-32% בהיקף ניצול האשראי.

 

נזק האשראי המשוקלל ברבעון השלישי הסתכם ב-0.91% ומשקף שיפור משמעותי ביחס לרבעון המקביל אשתקד שבו הסתכם נזק האשראי המשוקלל ב-2.64%. השיפור נובע ממודל האשראי האיכותי, הקשחת החיתום בתקופת משבר הקורונה, שיפור הגבייה והקטנת החשיפה להלוואות שאינן מגובות בטוחה.

 

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 נזק האשראי המשוקלל הסתכם ב-2.67% לעומת 2.68% בתקופה המקבילה אשתקד. להערכת החברה, שיעור נזק האשראי בתקופת הדו"ח אינו משקף במלואו את הפעולות בהן נקטה החברה, כאמור לעיל, לטיוב ההלוואות ולצמצום הסיכון.

 

נכון ליום 30 בספטמבר 2020 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים)בדומה ליתרת התיק ליום 30 בספטמבר, 2019. ברבעון השלישי של 2020 בוצעו שתי עסקאות המחאה בהיקף כולל של 265 מיליון ש"ח. לאחר תקופת הדוח, בסוף חודש אוקטובר 2020, בוצעו שתי עסקאות המחאה נוספות בהיקף של כ-338 מיליוני ש"ח.

 

ההון של החברה בתום הרבעון הסתכם בכ-656.2 מיליון ש"ח לעומת כ-481.9 מיליון ש"ח ב-31.12.2019. הגידול נובע מהנפקת מניות לציבור בתמורה לכ- 138 מיליון ש"ח (נטו) ומרווח שנרשם בתקופת הדוח בסך של כ-36.5 מיליוני ש"ח.

 

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנו מסכמים רבעון עם תוצאות חזקות למרות השפעת משבר הקורונה והסגר שהוטל על המשק בשבועיים האחרונים של הרבעון. הגידול החד ברווח הנקי הושג, בין היתר, בעקבות צעדי התייעלות שבהם נקטנו עם פרוץ המשבר וירידה בנזקי האשראי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. צעדי ההתייעלות הקיפו את כל תחומי הפעילות של החברה וכללו בין היתר שיפורים טכנולוגיים ותהליכיים.

 

נזקי האשראי הנמוכים ברבעון משקפים ירידה משמעותית בכשלי האשראי ועלייה בשיעור ה"ריקברי" בהלוואות כתוצאה מהפעולות שבהן נקטנו לצמצום הסיכון: חיתום שמרני, צמצום החשיפה להלוואות שאינן מגובות בטוחה, גבייה מצוינת ומודל חיתום איכותי שמוכיח את עצמו גם בתקופת המשבר."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה