דוחות כספיים

אדגר: ה-FFO ברבעון השלישי עלה בכ-11% והסתכם בכ-21 מיליון ש”ח

ה-NOI הסתכם בכ-57.1 מיליון ש"ח עלייה של כ-4% לעומת אשתקד; החברה מאשררת את תחזית ה- NOI וה-FFO לשנים 2020-2021

חדשות ספונסר 22/11/2020 13:39

א+א- 1

חברת אדגר השקעות ופיתוח, זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות, מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020 ומדווחת על עליה ב-NOI וב-FFO למרות משבר הקורונה.

 

ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון השלישי בכ-60.7 מיליון ש"ח, עלייה של כ-4% לעומת 58.2 ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מאכלוס אדגר C360 שבנייתו הושלמה בתחילת השנה וכן מעליות בשיעורי התפוסה בקנדה לצד רכישת נכס חדש בסוף הרבעון השני. זאת למרות השפעת שע’’ח אשר קיזזה את ההכנסות ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

 

ה- NOI ברבעון הסתכם בכ-57.1 מיליון ש"ח, עלייה של כ-4% לעומת 55.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO ברבעון הסתכם בסך של כ-21.1 מיליון ש"ח, עלייה של כ-11% לעומת כ-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וזאת לאור הגידול ב NOI ברבעון.

 

הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-2.6 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-55.8 מיליון ש"ח שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מכך שהחברה לא רשמה שערוכים ברבעון הנוכחי בהשוואה לשערוך חיובי בסך כ-33.2 שנרשם ברבעון מקביל אשתקד, וכן בגין שערוך עסקאות הגנה שהחברה מבצעת על מנת לצמצם את החשיפה לשינוי בשערי החליפין שבחלקו מוצג בהוצאות המימון של החברה.

 

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-17.6 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-20.7 מיליון ש"ח אשתקד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 בספטמבר 2020 בכ-1,207 מיליון ש"ח, כ-7.9 ש"ח למניה, לעומת כ- 1,271 מיליון ש"ח (כ-8.35 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2019. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם לכ-11.7 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכמה לסך של כ-270.6 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של 315 מיליון ש"ח.

 

במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה, השקיעה החברה כ-213 מיליון ש"ח מתוכם סך של כ-124 מיליון ש"ח ברכישת נכס חדש בחברת הבת בקנדה, וכ- 23 מיליון ש"ח בגין הנכס בהקמה ברחוב אפעל 33 פתח תקווה. בנוסף נרשמו ירידות ערך בסך של כ- 71.6 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של השנה. כמו כן, בתקופת הדוח, חל גידול בשער החליפין של האירו לעומת הש"ח בכ-3.8% ומאידך, פיחות של הדולר הקנדי לעומת הש"ח בכ-3.2%. שינויים אלו גרמו לירידה בסעיף זה נטו, בסך של כ-7 מיליון ש"ח.

 

לאחר תקופה הדוח, הודיעה מגדל על מימוש זכות ההמרה של כ-20% מאחזקתם בפעילות בפולין לטובת מניות אדגר, להערכת החברה, השלמת המהלך צפויה להגדיל את הון בעלי המניות בכ-90 מיליון ש"ח ולתרום לשיפור ה-FFO השנתי בכ-4-5 מיליוני ש"ח נוספים.

 

אדגר מאשררת את תחזית ה-NOI ןה-FFO, לא כולל עסקת מגדל, ומעריכה כי ה-NOI יעמוד השנה בטווח של 225-230 מיליון ש"ח ובשנת 2021 יסתכם בטווח של 255-260 מיליון ש"ח. תחזית ה-FFO המבוססת על חזרה לפעילות בשווקים ואינה לוקחת בחשבון הגבלות משמעותיות נוספות בעקבות התפרצות מחודשת של קורונה, עומדת בשנת 2020 בטווח של 78-82 מיליון ש"ח ובשנת 2021 בטווח של 90-95 מיליון ש"ח.

 

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים רבעון טוב עם צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים. התוצאות מהוות עדות נוספת לטיב השוכרים ואיכות הנכסים של החברה אשר ממשיכים להפגין יציבות מרשימה, על אף משבר הקורונה אנו ממשיכים לפעול בהתאם לתכנית העבודה בכדי להתאים את הנכסים למציאות וצרכי השוכרים המשתנים כדוגמת מותג ה-"BRIAN EMBASSY" שנותן פתרון יצירתי ואיכותי לשוכרים גם בתקופה של אי וודאות אותה אנו חווים."

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    עוד בוסט לצור|4|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    narkis 22/11/2020 13:46