דוחות כספיים

גידול של 50% ברווחי ביטוח ישיר ברבעון השלישי 2020

הרווח החיתומי מפעילות הליבה הסתכם בכ- 87 מיליון ש"ח בהשוואה ל-72 מיליון ש"ח ברבעון המקביל; החברה הודיעה כי היא נכנסת מחדש לתחום ביטוחי הבריאות

חדשות ספונסר 22/11/2020 11:20

א+א-

איי. די. איי. ביטוח פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי לשנת 2020. מהדוחות עולה כי החברה סיכמה את הרבעון עם רווח של כ-76.5 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-50.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 50%.

 

הגידול נובע בעיקרו מעלייה בהכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו ומשיפור ברווחיות החיתומית במרבית הענפים. החברה ממשיכה להציג שיפור ברווח חיתומי מפעילות הליבה אשר הסתכם ברבעון לסך של 87 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 72 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-605 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-644.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 6%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית ומהירידה בשכיחות התאונות, וכן מהשפעת הירידה בצריכה הפרטית, בכלל - ובענפי הרכב בפרט, עקב מגפת הקורונה.

 

ברבעון השלישי הסתכמו הפרמיות שהורווחו ברוטו בכ-611.6 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-663.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-8%.

 

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-460.7 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-499.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה, קיטון של כ-8%. הירידה בפרמיות ברוטו נובעת גם מהשפעת הירידה בצריכה הפרטית בכלל - ובענפי הרכב בפרט, עקב מגפת הקורונה.

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים כולל חיסכון לטווח ארוך הסתכמו בכ- 79.8 מיליוני ש"ח לעומת כ- 77.4 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-3%. הפרמיות בביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ-6%. הגידול בפרמיה בביטוח חיים נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, עם זאת השפעת מגפת הקורונה מיתנה את קצב הגידול.

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בסך של כ-64.5 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-67.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 4%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע מהחלטה להקטין את היעדים בתאונות אישיות לאור הכבדת הרגולציה ומהפסקת שיווק מוצר ביטוח נסיעות לחו"ל עקב השלכות מגפת הקורונה.

 

ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) והכנסות מימון הסתכמו לכ-48.9 מיליוני ש"ח לעומת רווח בסך של כ-13.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכן השקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-36.6 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-10.6 בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הכולל לפני מס מתחום ביטוח כללי הסתכם בכ-70.9 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח של כ-40.7 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-74% אשר נובע בעיקרו מעלייה בהכנסות מהשקעות וכן מעלייה ברווחיות החיתומית בכל הענפים.

 

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים הסתכם בכ-26.3 מיליוני ש"ח לעומת כ-25.7 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-2% אשר נובע בעיקר מיחס תביעות נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן, מגידול בתיק. ברבעון זה נרשם רווח חד פעמי כתוצאה משחרור רזרבה בעקבות פסיקת בג"צ בנושא ריבית היוון ביטוח לאומי, בהיקף בסכום של 24.8 מיליון ש"ח. מנגד, בוצעה הפרשה בענף רכב חובה בגין התפתחויות עבר, מלפני 2018, בהיקף בסכום של כ-17.8 מיליון ש"ח.

 

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בכ-10.7 מיליוני ש"ח, לעומת כ-11.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-4%. הירידה ברווח נובעת בעיקר מיחס תביעות גבוה, בין היתר בגין התפתחות תביעות בענף תאונות אישיות, לצד שיפור חיתומי בענפי בריאות אחרים.

 

הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-76.5 מיליוני ש"ח לעומת כ-50.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-50% אשר נובע מעלייה בהכנסות מהשקעות וכן משיפור ברווח החיתומי במרבית הענפים.

 

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "אנו מסכמים רבעון נוסף של גידול ברווח הכולל והמשך מגמת שיפור ברווח החיתומי, למרות אי-הוודאות והשפעות משבר הקורונה. התוצאות הללו אינן מובנות מאליהן והן נובעות משורה ארוכה של צעדים שאנו מבצעים בכל תחומי הפעילות של החברה, בדגש על מיקוד בצמיחה רווחית, טיוב תיק הלקוחות הקיים בענף הרכב, והרחבת הפעילות בענפי החיים, בריאות ורכוש אחר.

 

בנוסף, אנו ממשיכים לקדם מהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח, שבאמצעותם אנחנו בונים את התשתית להמשך הצמיחה של החברה. בימים אלה השקנו מחדש, לאחר היערכות ארוכה ויסודית, את מוצר הבריאות שלנו, במטרה להרחיב את הגיוון המוצרי ואת מקורות הרווח של החברה, ולהעניק ללקוחותינו מוצר איכותי, שירות ברמה מעולה ומחיר אטרקטיבי. כלל המהלכים שאנו מובילים ממשיכים לשאת פרי, והם אלו שיאפשרו לנו להמשיך ולהוביל את השוק הישיר, ולשמור על פסי הרווחיות אליהם אנו רגילים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה