טלרד: הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-2.7 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

הכנסות החברה ברבעון השני של 2020 עלו בכ - 3.1% לכ - 40.2 מיליון דולר, לעומת כ - 38.9 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה

מערכת ספונסר 19/08/2020 17:02

א+א-

חברת טלרד פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני ולמחצית שנת 2020. החל מחודש מאי 2019 מאחדת טלרד בדו"חותיה את תוצאות חברת מרמנת, וחברת הבת בבעלות מלאה גאודע, שרכישתן הושלמה בסוף אפריל 2019.

הכנסות החברה ברבעון השני של 2020 עלו בכ-3.1% לכ-40.2 מיליון דולר, לעומת כ-38.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול בהכנסות בפעילות ה-BWA בתחום המוצרים והשירותים למפעילי תקשורת ומגידול בפעילות תחום תשתיות תקשורת ו-IT, גידול זה מפצה על הקיטון בהכנסות בפעילות תחום המוצרים והשירותים בדרום אמריקה עקב השפעות הקורונה בעולם ועל הקיטון בפעילות מיקור תהליך עסקי וניהול פרוייקטים כתוצאה מהמשך היעדר אישור תקציבי ממשלה ומהשפעת משבר הקורונה.

הכנסות החברה בתחום תשתיות תקשורת ו-IT עלו ברבעון בכ-13.9% לכ-21.3 מיליון דולר, לעומת כ-18.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע ממימוש צבר ההזמנות ומפרויקטים חדשים במגזר שירותי הבריאות עקב משבר הקורונה. הרווח התפעולי של המגזר ברבעון עלה לכ-1.2 מיליון דולר, לעומת כ-0.54 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף חודש יוני 2020, לחברה צבר הזמנות בתחום פעילות זה של כ-69.9 מיליון דולר, לעומת כ-50.1 מיליון דולר בסוף 2019.

הכנסות החברה בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת הסתכמו ברבעון השני של 2020 בכ-12.5 מיליון דולר, לעומת כ-13.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מירידה בהכנסות משירותים למפעילי תקשורת בדרום אמריקה כתוצאה ממשבר הקורונה, בקיזוז גידול בשיעור של כ- 19.4% בהכנסות מפעילות ה-BWA שממשיכה לצמוח ולהציג רווחיות לאור גידול בביקושים לטכנולוגיית ה-LTE של החברה מצד מפעילי תקשורת בצפון אמריקה ושאר העולם. גידול זה נובע ממספר סיבות, ובהן הצטיידות החברות בצל משבר הקורונה, היערכות מפעילי תקשורת עם ציוד מתאים לקראת המעבר הצפוי לתקינת התדרים החדשה במסגרת פריסת תדרי ה-CBRS ועוד. הרווח התפעולי של המגזר השתפר באופן ניכר, והסתכם ברבעון בכ-2.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ-1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף חודש יוני 2020, לחברה צבר הזמנות בתחום פעילות זה של כ-35.1 מיליון דולר, לעומת כ-37.8 מיליון דולר בסוף 2019.

הכנסות החברה בתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים, הכוללות את הכנסות חברת מרמנת וחברת הבת גאו-דע, שרכישתן הושלמה בסוף חודש אפריל 2019, הסתכמו ברבעון בכ-6.4 מיליון דולר לעומת כ-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהמגמה הנמשכת של היעדר אישור תקציבי ממשלה ומהשפעת משבר הקורונה. מגזר זה סיכם את הרבעון בהפסד תפעולי בסך של כ-0.7 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי בסך של כ-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף חודש יוני 2020, לחברה צבר הזמנות בסך של כ-92.6 מיליון דולר בתחום פעילות זה, לעומת כ-106.4 מיליון דולר בסוף 2019.

הרווח הגולמי של טלרד ברבעון השני של 2020 עלה בכ-15.6% לכ-6.9 מיליון דולר, לעומת כ-6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע מגידול ברווח הגולמי בתחום התשתיות תקשורת ו-IT ומגידול ברווח הגולמי בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2020 ברווח תפעולי של כ-3.9 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נובע מהגידול ברווח הגולמי, כאמור, וכן מצמצום ההוצאות התפעוליות הנובע מיישום תכנית ההתייעלות בפעילות ה-BWA.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2020 ברווח נקי של כ-2.7 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח נובע בעיקרו מהגידול בהכנסות לצד קיטון מהותי בהוצאות הקבועות וחסכון בהוצאות המשתנות כתוצאה מתוכנית התייעלות שיושמה בחציון השני לשנת 2019.

ה-EBITDA ברבעון השני של 2020 עלה בכ-179% לכ-5.3 מיליון דולר לעומת כ-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ובכ-47% לעומת 3.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.

באשר לתוצאות המחצית הראשונה של 2020:

הכנסות החברה במחצית הראשונה עלו בכ-19.8% לכ-80.9 מיליון דולר לעומת כ-67.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס לצמיחה בהכנסות בשלוש מגזרי הפעילות של החברה.

הכנסות החברה בתחום תשתיות תקשורת ו-IT עלו בתקופה בכ-10.8% לכ-40.9 מיליון דולר, לעומת כ-36.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה עלה לכ-1.8 מיליון דולר, לעומת כ-1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת עלו בתקופה בכ-5.6% לכ-25 מיליון דולר, לעומת כ-23.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה עלה לכ-3.8 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי מגזרי בסך כ-7.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה בתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים, הכוללות את הכנסות חברת מרמנת וחברת הבת, עלו לכ-15 מיליון דולר, לעומת כ-7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס לאיחוד לראשונה של תוצאות המגזר בהמשך להשלמת רכישה חברת מרמנת בסוף אפריל 2019. המגזר סיים בהפסד תפעולי בתקופה של כ-1.4 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ-0.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי במחצית שנת 2020 עלה בכ-34% לכ-13 מיליון דולר, לעומת כ-9.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה בתקופה עלה לכ-5.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ-6.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של טלרד בתקופה עלה לכ-4.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-8.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר לרווח בתקופה נובע מהמעבר לרווח תפעולי על רקע קיטון מהותי בהוצאות הקבועות וחסכון בהוצאות המשתנות כתוצאה מתוכנית התייעלות שיושמה בחציון השני לשנת 2019, כאמור.

מוטי אלמליח, מנכ"ל טלרד: "אנו שמחים לסכם את הרבעון השני של 2020 עם גידול בהכנסות, שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים ורווח נקי של 2.7 מיליון דולר. זהו רבעון שני ברציפות שבו החברה מציגה צמיחה ורווחיות, מגמה המבטאת את פירותיה של האסטרטגיה העסקית שהתחלנו ליישם בשנה שעברה".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה