נתיבי הגז: הצעת תיקון חוק תאפשר להאריך את תקופת רישיון ההולכה ב-15 שנים

תיקון החוק הוא בהתאם להמלצות צוות בינמשרדי שהוקם לבדיקת חיזוק ההון העצמי של החברה; המדינה רוצה להגדיר קרן ייעודית לצבירת הכנסות החברה מיצוא

חדשות ספונסר 09/07/2020 11:12

א+א-

אמש פורסם באתר החקיקה הממשלתי של משרד המשפטים תזכיר חוק משק הגז הטבעי, הכולל תיקונים לחוק משק הגז. בין היתר כולל התזכיר תיקון שיאפשר לשר האנרגיה להאריך את תקופת רישיון ההולכה של החברה לתקופה נוספת של 15 שנים.

 

כמפורט בתזכיר, תיקון החוק הוא בהתאם להמלצות צוות בינמשרדי שהוקם לבדיקת חיזוק ההון העצמי של חברת נתיבי הגז ומול הצוות ממשיכה החברה במגעים ביחס לרמת המינוף הפיננסי.

 

במסגרת המגעים שנוהלו עד כה עולה כי בנוסף לקידום הארכת רישיון החברה עד לשנת 2049, בכוונת הגורמים הרגולטוריים לפעול לקידום הגדרת קרן ייעודית לצבירת הכנסות החברה מיצוא, כאשר הקרן, יעודה ושימושה יוגדרו על ידי מועצת משק הגז הטבעי.

 

בנוסף תמליץ רשות הגז למועצה להכיר בהקמת הקטעים והמתקנים הדרושים לפרויקט הייצוא למצרים באומדן השקעות של כ-720 מיליון ש"ח, לצורך קביעת התעריף. עוד יינתן אישור עקרוני לביצוע גיוס חוב למטרת ביצוע השקעות עתידיות של החברה בשנים 2020-2021.

 

חברת נתיבי הגז מעדכנת כי היא ממשיה במגעים מול הגורמים הרלבנטיים תוך הבעת הסתייגות ברעיון הקמת הקרן הייעודית שייעודה ושימושה יוגדרו בעתיד והן לעניין הגדרת ההכנסות מיצוא שייצברו בנפרד כאשר לעמדת החברה אלו צריכות להיות אך ורק הכנסות עתידיות מהסכם הייצוא הקבוע למצרים, לכשיחתם.

 

החברה מזהירה כי לעקרונות אליהם מכוון תזכיר החוק עשויים להיות בעלי השלכות מהותיות על פעילותה של החברה, דוחותיה הכספיים, יכולתה לעשות שימוש בהכנסות מתקבולי היצוא וכן הצורך בביצוע השקעות משמעותיות במקטעים המיועדים עבור פרויקט היצוא למצרים.

 

התזכיר לתיקון החוק כולל תיקונים שונים נוספים לחוק אשר לחלקם עשויה להיות השפעה על פעילותה של החברה, בין היתר מדובר על שינוי התנאים למתן רישיון חלוקה לגבי רשת חלוקה מסוימת כך ששר האנרגיה יהיה רשאי לתת רישיון חלוקה לחברה ממשלתית שקיבלה רישיון הולכה, כיום – רק החברה.

 

עקרון נוסף הוא קביעה כי בכל הנוגע לתביעות פיצויים של בעל מקרקעין לגבי "תכנית המיועדת לקבלה וטיפול בגז טבעי –מתגליות בים ועד מערכת ההולכה הארצית" כל עוד אין בעל רישיון שלמתקניו מיועדת התכנית יהיה רשאי בעל המקרקעין לנהל את ההליכים מול בעל רישיון ההולכה, שהיא חברת נתיבי הגז.

 

כמו כן דובר על מתן אפשרות למועצה במקרה בו היא סבורה כי התעריפים שנקבעו ברישיון, גם אם נקבעו לפי מכרז, אינם מאפשרים להגשים חלק או כל המטרות המפורטות בחוק לקבוע תעריפים, לעדכנם, לקבוע כללים לעניין תעריפים או לשנותם.

 

מנתיבי הגז נמסר כי החברה לומדת את התזכיר ובוחנת את השלכותיו ותגיש הערות ואת עמדתה הכללית ככל שתמצא לנכון. יש לזכור שאין ודאות שהתזכיר יבשיל לכדי תיקון חקיקה מחייב, או מה יהיה הנוסח הסופי שלו

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה