ירידה של 20% בהכנסות אלרוב ברבעון הראשון

ההפסד הנקי הסתכם בכ-207 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 11 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה; מלונות החברה נסגרו וצפויים להיפתח החל מיולי 2020 בישראל ובאמסטרדם ועד ספטמבר בלונדון ובפריז

חדשות ספונסר 07/06/2020 09:51

א+א-

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020 עם גידול בהכנסות למרות משבר הקורונה. נכון לסוף הרבעון הראשון כל חמשת המלונות של החברה סגורים באופן זמני וצפויים להיפתח החל מיולי 2020 בישראל ובאמסטרדם ועד חודש ספטמבר בלונדון ובפריז. החברה מעריכה כי צפויה השפעה מהותית לרעה על הרווחיות התפעולית מפעילותה המלונאית, הן בישראל והן באירופה, בשנת 2020.

 

יחד עם זאת החברה מציינת כי נכון למועד פרסום הדוח תחום פעילות הנדל"ן המניב לא הושפע מהמשבר וההכנסות מדמי שכירות לרבות שיעורי הגביה לא נפגעו ביחס לטרום פרוץ המשבר.

 

ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-215 מיליון ש"ח, לעומת כ-272 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. דמי השכירות שנבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הסתכמו בכ-98 מיליון ש"ח, לעומת כ- 86 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. העלייה נובעת בין היתר מקבלת שכ"ד מנכס נוסף שנרכש באנגליה וכן משכ"ד מנכס בשוויץ שבנייתו הושלמה בתחילת תקופת הדוח. 

 

תחזית החברה לעודף התפעולי לשנת 2020 עוד בטרם משבר הקורונה, עמדה על כ – 200 מיליון ש"ח, אולם לאור השלכות המשבר וחוסר הוודאות לגבי משך האירוע, החברה לא מפרסמת עודף תפעולי חזוי לשנת 2020.

 

בעקבות סגירות מגזרי מלונאות בארץ ובחו"ל החברה כללה בתוצאות הרבעון הוצאות בגין סגירת בתי המלון בסך של כ-2.8 מיליון ש"ח בגין התקופה בה כל בתי המלון בארץ ובחו"ל היו במצב סגירה.

 

ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-207 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ- 11 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הושפע בין היתר מהפסד מניירות ערך סחירים בסך של כ- 155 מיליון ש"ח לעומת רווח מעליית ערך בסך של כ- 37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בסמוך למועד פרסום הדוח נרשם הפסד נוסף של כ -7 מיליון שח.

 

ההפסד הנקי המיוחס לבעלים של החברה ברבעון הסתכם בכ-197 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-13 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי של החברה ליום 31 במרץ 2020 הסתכם בכ- 4,805 מיליון ש"ח לעומת כ-5,169 מיליון ש"ח בתום שנת 2019. הקיטון נובע בעיקרו מהפסד לתקופת הדוח בסך של כ-207 מיליון ש"ח, משערוך שלילי של רכוש קבוע נטו ממס בסך של כ-184 מיליון ש"ח, מרכישת מניות באוצר בסך של כ-19 מיליון ש"ח, מחלוקת דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ-5 מיליון ש"ח. מאידך חל גידול מהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ בסך של כ-52 מיליון ש"ח.

 

נכון ליום 31 במרץ 2020 שיעור ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) מסך המאזן מהווה כ- 34% (בהשוואה לכ-37% ליום 31.12.2019). ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב בחברה הסתכם בכ- 4,363 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,702 מיליון ש"ח בתום שנת 2019.

 

להערכת החברה ומעריכי השווי החיצוניים אין שינוי מהותי בשווים של נכסי הנדל"ן המניב ביחס להערכות השווי שבוצעו לסוף שנת 2019, למעט הפחתה בשווי ההוגן בסך של כ-16.5 מיליון ש"ח של האזור המסחרי ממילא בירושלים ובשווי ההוגן של שני נכסים מניבים בלונדון בסך של כ-14.6 מיליון ש"ח.

 

במהלך הרבעון הראשון 2020 וסמוך למועד פרסום הדוח, הסכמי השכירות המשיכו להתקיים כסדרם, ולא היו שוכרים אשר ביקשו לבטל או לסיים את תקופת השכירות מוקדם מהצפוי. כמו כן לחברה אין תלות בשוכר מהותי. במספר מקרים אפשרה החברה, לבקשת השוכרים, פריסת תשלומים בסכומים שאינם מהותיים.

 

החברה הכירה בתקופת הדוח בירידת ערך של כ-186 מיליון ש"ח (נטו, לאחר מס) במסגרת הרווח הכולל האחר בגין עדכון השווי ההוגן של מלונות הקבוצה ליום 31 במרס 2020:

 

ברבעון הראשון לשנת 2020 נרשם שערוך שלילי בסך של כ-75 מיליון ש"ח (נטו, לאחר מס) במלונות בישראל. להערכתם של מעריכי השווי החיצוניים של החברה השפעת הנגיף הינה לטווח הקצר והערכה היא כי לא תהיה השפעה מהותית בטווח הארוך בשים לב כי ההתאוששות של ענף התיירות לא תהיה מיידית.

 

מלונות באירופה - ברבעון הראשון לשנת 2020 נרשם שערוך שלילי בסך של כ-111 מיליון ש"ח (נטו, לאחר מס) במלונות באירופה. מלונות הקבוצה באירופה נחשבים כנכסי יוקרה ייחודיים (Trophy Assets), בהתאם, מעריכי השווי החיצוניים בדעה כי לעת הזו משבר הקורונה אינו פוגע בשווי לטווח הארוך וכן בביקושים של רוכשים פוטנציאליים לנכסים מסוג זה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה