קרדיט: depositphotos

חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון עם עליה של 50% ברווח הנקי

הגידול נבע מתשלומים של 740 מיליון ₪ שהתקבלו מחברת מזרח ירושלים עבור חובות עבר; רמת החוב של החברה בירידה מתמשכת, החוב נטו ירד בשנים האחרונות בלמעלה מ-16 מיליארד ₪

חדשות ספונסר 21/05/2020 12:12

א+א-

חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2020 ברווח של כ-300 מיליון ₪ (ובתוספת הרווח הכולל אירועים חד פעמים לא שוטפים בסך של כ-0.9 מיליארדי ₪ , נטו לאחר השפעת מס עומד על 1.2 מיליארדי ש"ח), לעומת רווח של כ-200 מיליון ₪ ברבעון הראשון של שנת 2019 .

 

הגידול ברווח נובע בעיקרו מגידול בהכנסות החברה בכ-740 מיליוני ₪ כתוצאה מתקבולים שקיבלה מחברת מזרח ירושלים בגין חובות העבר, ומהכנסות מימון חשבונאיות חד פעמיות בסך של כ-670 מיליוני ₪ שנוצרו לחברה כתוצאה משינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה ,לרבות שיעורי הריבית ,שערי החליפין וציפיות האינפלציה אשר הושפעו ממשבר נגיף הקורונה.

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 6.3 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-6 מיליארדי ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5% בסך של כ-0.3 מיליארד ₪. גידול זה נובע מחד מתקבול חריג וחד פעמי של כ-740 מיליוני ₪ מחברת מזרח ירושלים בגין חובות העבר, ומאידך מירידה בתעריף החשמל בכ-4% .

 

החוב הפיננסי הסתכם ליום 31 במרס 2020 לסך של כ- 34.3 מיליארד ₪, לעומת חוב פיננסי בסך 36.1 מיליארדי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. ירידה נטו של כ-2 מיליארדי ₪. הירידה בחוב נבעה מפירעונות אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים שביצעה החברה ומשינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה, לרבות שיעורי הריבית, שערי החליפין וציפיות האינפלציה בקיזוז הקדמת תשלומים לספקים בעת מגפת הקורונה.

 

עלות צריכת הדלקים ברבעון הראשון של שנת 2020 הייתה בסך 1.7 מיליארד ₪ , לעומת 2.3 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ירידה של כ-27% (כ-607 מיליוני ₪), וזאת כתוצאה מירידה במחירי הפחם, מירידה בעלויות צריכת גז טבעי בעקבות רכישת גז טבעי בעלויות נמוכות יותר משדה לוויתן שנכנס לפעולה בסוף שנת 2019, מירידה בשימוש בסולר לאור היצע הגז מלוויתן והן מירידה בייצור החשמל של החברה.

 

עלות רכישת חשמל מיצרנים פרטיים כולל מאנרגיות מתחדשות ברבעון הראשון של שנת 2020 הייתה בסך 1.1 מיליארד ₪ , לעומת 0.86 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של כ31% (כ-273 מיליוני ₪ ). הנובעת בעיקר מרכישות חשמל מיצרנים פרטיים חדשים וביניהם כניסת יצרן פרטי אלון תבור, תחנת כוח שהחברה מכרה בשנת 2019 במסגרת השינוי המבני.

 

 בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020 המשיכו לקבל ביטוי השפעות החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים, והמשך תהליך מכירת חלק מאתרי החברה.

 

התפשטות נגיף הקורונה ברבעון הראשון למדינות רבות וביניהן ישראל, יחד עם הירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית שאירעו בעקבותיו, השפיעו על תוצאות הדוח הכספי לרבעון ראשון של שנת 2020 בכמה מישורים.

 

ראשית, מתוך התחשבות בציבור הצרכנים , החברה הודיעה על שורת הקלות וביניהן האריכה את ימי האשראי של לקוחותיה, צמצמה הליכי אכיפת גבייה לרבות הפסקת שליחת התראות, חיוב ריבית פיגורים וביצוע ניתוקים וזאת החל מ-1 באפריל.

 

כמו כן בעקבות מגבלות התנועה והתעסוקה והכרזת מצב חירום במשק , החלה החברה לעבוד במתכונת מצומצמת, אשר כללה הוצאת חלק מהעובדים לחופשה על חשבון ימי החופשה. פעילותה של החברה נכללה במסגרת התוספת השנייה לתקנות שעת חירום והותר לה להעסיק עובדים באתריה או בעבודה מהבית ללא מגבלה קשיחה, והיא צמצמה את פעילותה לזו הנדרשת להבטחת פעילותה החיונית. לתאריך החתימה מרבית עובדי החברה חזרו לעבודה סדירה.

 

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל : "התוצאות מדברות בעד עצמן. חברת החשמל עוברת תהליך התייעלות חסר תקדים ומרשים במיוחד, מיישמת את הרפורמה בהתאם ללו"ז שנקבע ע"י המדינה ואף מקדימה אותו. כך לגבי פרישות עובדים, מכירת נכסים ותחנות כוח. 

 

הנהלת החברה מקדמת את איתנותה הפיננסית של החברה בנחישות, ורמת החוב הפיננסי של החברה בירידה מתמשכת משמעותית. החוב נטו ירד בשנים האחרונות בלמעלה מ-16 מיליארד ₪! בנוסף, כלל עובדי חברת החשמל ומנהליה נרתמו לקידום השינויים האירגוניים בחברה, והכל מתוך מחוייבות להמשיך ולהצעיד אותה כחברה המובילה במשק האנרגיה בישראל".

 

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל : "הדוחות משקפים שחברת החשמל בדרך הנכונה. למרות השינויים הדרמטיים שהחברה עוברת, המגיפה מצאה חברה אחראית, יציבה פיננסית עם יכולות התמודדות וביצוע פנומנאליות בעיתות משבר כבשגרה. המצב איפשר לנו לבוא לקראת בעלי העסקים ולדחות תשלומים וכן להכיל מודל עבודה מרחוק בכלים מתקדמים".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה