ויתניה: הושלמה עסקה לרכישת מקרקעין בירושלים תמורת 107 מיליון ש”ח

מימון חלק מהתמורה, בסך 50 מיליון ש"ח, בוצע באמצעות הלוואה שנטלה החברה מאת תאגיד בנקאי ישראלי

מערכת ספונסר 06/05/2020 12:12

א+א-

חברת ויתניה מדווחת על השלמת עסקה לרכישת מקרקעין ברחוב המרפא 2 בירושלים, תמורת 107 מיליון ש"ח. סך של 13 מיליון ש"ח הופקדו בחשבון נאמנות כאשר מתוכם 3 מיליון ש"ח עבור היטלי השבחה לעיריית ירושלים ועוד 10 מיליון ש"ח להבטחת המצאת שטרי העברת זכות החכירה במקרקעין החתומים על ידי רשות מקרקעי ישראל.

מימון חלק מהתמורה, בסך 50 מיליון ש"ח, בוצע באמצעות הלוואה שנטלה החברה מאת תאגיד בנקאי ישראלי. בשלב זה ההלוואה ניתנה עד 5 במאי 2021 והיא תישא ריבית שנתית בשיעור של פריים + 1.25%.
בשלב הבא החברה תפעל להארכת תוקף ההלוואה ו/או להפיכתה להלוואת ליווי פרוייקט כחלק מהליך הבניה המתוכנן.

להבטחת ההלוואה, תשעבד החברה בשעבוד מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את מלוא זכויותיה במקרקעין. במסגרת הסכם ההלוואה נקבע כי היחס בין ההלוואה (כולל ריבית) לבין שווי הנכס לביטחון (שווי המקרקעין במימוש מהיר ובניכוי מיסים, ככל שיהיו, והוצאות מימוש), לא יעלה על 70%. בהתאם לשווי הרכישה וכללי המימוש המהיר הנהוגים, היחס הנ"ל עומד על כ - 53%.

בהסכם ההלוואה הוגדרו אירועים המקימים למלווה זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, כמקובל בהסכמי הלוואה מסוג זה.

  1. מניות בכתבה
  2. ויתניה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה