אלרוב מציגה עליה בהכנסות ב-2019, אך צופה הרעה ברווחיות בגלל הקורונה

ההכנסות בשנת 2019 גדלו ב-7% והסתכמו בכ-1.5 מיליארד ₪; נכון למועד זה, כל חמשת המלונות של החברה נסגרו באופן זמני

חדשות ספונסר 13/04/2020 10:00

א+א-

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2019 ומתייחסת כמובן להשפעות הצפויות של התפרצות וירוס הקורונה בעולם על תוצאותיה בשנת 2020.

 

ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו בכ-1,487 מיליון ש"ח, לעומת כ-1,391 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7%. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו לסך של 522 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 440 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל בשנת 2019 הסתכמו בכ-364 מיליון ש"ח, לעומת כ- 349 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת שני נכסים מניבים באנגליה, נכס מניב בצרפת ונכס מניב בשוויץ במהלך שנת 2018 אשר ההכנסות מהם לא קיבלו ביטוי מלא בתקופה המקבילה.

 

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הרביעי הסתכמו לסך של כ-103 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 102 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

העודף התפעולי ממלונות החברה הסתכם בשנת 2019 לכ-113 מיליון ש"ח לעומת כ-84 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (בניטרול ההפסד התפעולי של מלון לוטסיה בפריז היה העודף התפעולי בשנת 2019 מסתכם בכ- 130 מיליון ש"ח). העודף התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם לכ-44 מיליון ש"ח לעומת כ- 41 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

תחזית החברה לעודף התפעולי לשנת 2020 עוד בטרם משבר הקורונה, עמדה על כ – 200 מיליון ש"ח, אולם לאור השלכות המשבר וחוסר הוודאות לגבי משך האירוע, החברה לא מפרסמת בשלב זה תחזית לעודף התפעולי לשנת 2020.

 

הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם בכ- 340 מיליון ש"ח לעומת כ- 365 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם לסך של כ-224 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-130 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2019 בכ- 239 מיליון ש"ח לעומת כ-271 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מדמי שכירות שהתקבלו בדצמבר 2018 מראש, מאחד השוכרים של הנכס המסחרי קפה רויאל בלונדון, שעזב את הנכס בטרם הגיעו לסיום החוזה המקורי ובתמורה שילם פיצוי בגובה דמי השכירות המקוריים עד למועד סיום החוזה המקורי.

 

ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם בכ- 5.17 מיליארד ש"ח לעומת כ-4.95 מיליארד ש"ח בתום שנת 2018. הגידול בהון העצמי בסך של כ- 214 מיליון ש"ח נובע בעיקר מרווח לתקופה בסך של כ-340 מיליון ש"ח ומשערוך רכוש קבוע נטו ממס בסך של כ- 149 מיליון ש"ח. מנגד חל קיטון בקרן תרגום פעילות חוץ בסך של כ-145 מיליון ש"ח, מחלוקת דיבידנד בסך של כ-30 מיליון ש"ח ומרכישת מניות של החברה בסך של כ-99 מיליון ש"ח. 

 

החברה מעריכה כי למשבר הקורונה צפויה להיות השפעה מהותית לרעה על הרווחיות התפעולית מפעילותה המלונאית של הקבוצה בשנת 2020 בהשוואה לשנה המקבילה.

 

אלרוב פועלת לצמצום הוצאותיה והתאמתן לפעילות החברה בתקופה הנוכחית, על דרך של סגירת כלל בתי המלון של הקבוצה בארץ ובאירופה וכן צמצום כוח האדם בקבוצה, לרבות, הוצאת עובדים לחל"ת לתקופה קצובה. כמו כן, החברה מסתייעת, ככל הניתן, בחבילות סיוע של הרשויות הרלבנטיות המקומיות בחו"ל, לרבות ביטול מיסי עירייה, דחיית תשלומים, השתתפות בשכר עובדים, אפשרות למתן אשראי וכו’.

 

ביחס לפעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה, ככל שהמשבר יחריף, או יימשך לפרק זמן ממושך, הדבר עלול להביא לפגיעה מסוימת גם בפעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה, בארץ ובחו"ל.

 

החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות ונערכת למגוון תרחישים שונים על מנת לתת להם פתרונות. בשלב זה, לא ניתן לצפות את המשך ההשפעות ובפרט בטווח הבינוני ארוך על כלל פעילות החברה.

 

לאחר תאריך הדוח נרכש נכס נוסף בלונדון תמורת סך של כ- 73 מיליון ליש"ט (כולל הוצאות רכישה בסך של 4.5 מיליון ליש"ט), 84% נרכש על ידי חברת הבת PIH ו-16% באמצעות השקעה ישירה של החברה. דמי השכירות השנתיים מהנכס צפויים להסתכם לסך של כ-3.9 מיליון ליש"ט. הנכס מומן על ידי מוסד פיננסי בהיקף של 47.5 מיליון ליש"ט.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה