חדשות שוק ההון

דוחות חזקים למישורים: הרווח הנקי בשנת 2019 עלה בכ-92%

ה-NOI בשנת 2019 עלה בכ-28.3% לכ-71 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-56 מיליון ש"ח אשתקד; החברה אינה רואה השפעה מהותית על הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2020

חדשות ספונסר 29/03/2020 11:56

א+א-

חברת הנדל"ן מישורים מפרסמת את תוצאות הרבעון הרביעי ולשנת 2019 ומציגה שיפור דו-סיפרתי בכל הפרמטרים התפעוליים ובשורת הרווח. סך הכנסות החברה עלו ברבעון בכ-10.3% והסתכמו בכ-146.3 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-217.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך הכנסות החברה בשנת 2019 הסתכמו בכ-731.7 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-723.3 מיליון ש"ח אשתקד. הקיטון נובע מעיתוי הכרה בהכנסות ממכירת קרקעות ויחידות דיור בסקייליין.

 

ה-NOI (סולו מורחב) עלה ברבעון בכ-13.3% לכ-19 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2019 ה-NOI (סולו מורחב) עלה בכ-28.3% לכ-71.3 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-55.6 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול ברבעון ובשנה נובעת מרכישת נכסים בארה"ב, אכלוסם ושיפור בתפוסות ו/או ב NOI מנכסים זהים.

 

ה-FFO (סולו מורחב) צמח ברבעון לכ-3.1 מיליון ש"ח לעומת FFO שלילי של כ-0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2019 ה-FFO (סולו מורחב) צמח לכ-9.2 מיליון ש"ח לעומת FFO שלילי של כ-0.3 מיליון ש"ח אשתקד.

 

הרווח התפעולי (מאוחד) עלה ברבעון בכ-59.2% והסתכם בכ-85.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-53.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2019 הרווח התפעולי עלה בכ-38.1% והסתכם בכ-178.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-129.3 מיליון ש"ח אשתקד.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלים הסתכם ברבעון בכ-59.9 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-21.9 מיליון ש"ח הרבעון המקביל אשתקד. בשנת 2019 הרווח הנקי המיוחס לבעלים עלה בכ-92% והסתכם בכ-62.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-32.7 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה ברווח הנקי נובעת בעיקר משיפור ב-FFO סולו מורחב והשפעת התאמות לשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-85 מיליון ש"ח (לעומת 56 מיליון בשנת 2018).

 

נתונים נוספים מתוך המאזן שפרסמה החברה מראים כי ההון העצמי של מישורים ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם כ-908.5 מיליון ש"ח, ומהווה כ-30.2% מסך המאזן. כ-503 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות ומשקף כ-16.5 ש"ח למניה.

 

יתרות המזומנים ושווי מזומנים וני"ע סחירים הסתכמו נכון ליום 31 בדצמבר 2019 בכ-134.3 מיליון ש"ח לעומת כ-220 מיליון ש"ח ליום 31.12.2018. (מתוכם כ-87 מיליון ש"ח בידי החברה, ללא סקייליין).

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה בשנת 2019 לכ-138.7 מיליון ש"ח בהשוואה ל-כ-23.4 מיליון ש"ח אשתקד. נכסיה השוטפים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכמו בכ-528.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-764.7 ליום 31 בדצמבר 2018.

לחברה נכסים בישראל בהיקף שווי של כ-167 מיליון ש"ח שאינם משועבדים וללא חוב פיננסי, וכן כ- 8.3 מיליון מניות של חברת הבת סקייליין (המהוות כ-49% מהון המניות שלה) הנסחרות לפי שווי שוק של כ-82 מיליון ש"ח, אשר אינן משועבדות וללא חוב פיננסי. בנוסף, לסקייליין מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של כ-21 מיליון דולר קנדי (כ-55 מיליון ש"ח) ונכסים ללא חוב פיננסי בסך של כ-75 מיליון דולר קנדי (כ-197 מיליון ש"ח).

 

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: " 2019 מהווה שנת שיא עם צמיחה דו ספרתית בפרמטרים התפעוליים ובשורת הרווח הנקי. לאחר תקופת המאזן, במהלך ינואר השנה, השלמנו בהצלחה הנפקת מניות בהיקף של 50 מיליון ש"ח אשר סייעה לנו בתהליך הורדת המינוף. בנוסף, החברה דאגה בכל עת לשמור על גמישות פיננסית והותירה נכסים מניבים לא משועבדים בישראל, ובכך החברה מגיעה מוכנה למשבר הקיים כיום בשווקים הפיננסיים.

 

בהמשך להתפתחויות בנוגע להתפשטות נגיף הקורונה, בעקבות הנחיות מעודכנות בישראל ובארה"ב למניעת התפשטות נגיף הקורונה, אשר קוראות בין היתר להימנעות מצפיפות ומהתקהלויות ובכך עולה חשש לפגיעה בהכנסות של השוכרים ובתנועת המבלים במרכזי המסחר והבילוי של החברה בישראל ובארה"ב.

 

נכון למועד זה, החברה אינה רואה השפעה מהותית על הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2020, ובמבט קדימה, המשך ההגבלות או התרחבותן, עלולות לגרום פגיעה בהכנסות של השוכרים של החברה בישראל ובארה"ב. אנו עומדים בקשר שוטף עם שוכרים בכדי לאמוד את השפעת התפרצות נגיף הקורונה, ובכדי למצוא פתרונות מוסכמים ומתואמים.

 

החברה מעריכה, כי המשך התפשטות הנגיף לצד המשך או הרחבת הגבלות על פעילויות מסוימות בישראל ובארה"ב, עלולים להיות בעלי השפעה מהותית על הכנסות החברה, רווחיה וביצועיה התפעוליים. יחד עם זאת אנו מעריכים כי לאור האיתנות הפיננסית שלנו, תוך התחשבות במקורות המימון העצמיים שלנו, קווי האשראי העומדים לרשותנו ונכסים בבעלות שאינם משועבדים, מישורים תוכל להמשיך ולקיים את פעילותה העסקית בהיקף דומה ובלבד, שאפשרויות קבלת האשראי מהגורמים הממנים בישראל לא תשתנה באופן מהותי."

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה