חדשות שוק ההון

איי. די. איי. ביטוח: גידול של 21% ברווח הכולל בשנת 2019

הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו בכ-2% לכ-2.62 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ- 2.57 מיליארד ש"ח אשתקד; דירקטוריון החברה משהה את ההחלטה על חלוקת דיבידנד

חדשות ספונסר 29/03/2020 09:13

א+א-

איי. די. איי. ביטוח פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2019. מהדוחות עולה כי החברה סיכמה את שנת 2019 עם רווח של 211 מיליון ש"ח שהינו הרווח הגבוה ביותר בתולדות החברה.

 

הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות ומשיפור ברווחיות החיתומית בענפי ביטוח חיים, בריאות וחובה. החברה המשיכה להציג יציבות ברווח מפעילות הליבה וגידול בהכנסות מהשקעות בשנת 2019 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

השינוי בפרמיות ברוטו בשנת 2019 נובע מחד מגידול בהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, ומנגד ירידה ברכב רכוש, כתוצאה מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות והורדת תעריפים בענף. בנוסף, החברה ממשיכה להציג צמיחה איתנה בעולמות בריאות, דירות וחיים אשר תרומתם לרווח בשנת 2019 הגיעה למעל 50% מסך הרווח.

 

פרמיות ברוטו בשנת 2019 הסתכמו בכ-2,581.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 2,625.4 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ-2%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות והיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, לצד פעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות בענפי הרכב והורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית.

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו בכ-2% לכ-2,627.7 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ- 2,578.5 מיליוני ש"ח אשתקד.

 

הכנסות מהשקעות לרבות רווח כולל אחר לפני מס הסתכמו בשנת הדוח בכ-144.4 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-51.1 מיליוני ש"ח אשתקד, מתוכם הכנסות מהשקעות לרבות רווח כולל אחר לפני מס שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-112.0 מיליוני ש"ח בשנת הדוח בהשוואה לכ-56.2 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-99%. הגידול בהכנסות מהשקעות בשנת הדוח נובע משיפור בתשואות שוק ההון וכן מרווח משערוך נדל"ן להשקעה.

 

הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה הסתכם בכ-309.2 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של כ-263.1 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-18%. הרווח הכולל הסתכם בכ-210.7 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ-173.8 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-21%, אשר נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות, שיפור ברווח החיתומי בענפי חיים, בריאות וחובה (על אף הגדלת הרזרבה בשל חוסר וודאות), לצד ירידה ברווחיות בענפי רכוש.

 

התוכנית האסטרטגית שהחברה החלה ביישומה במחצית השניה של שנת 2019 מבוססת על מיקוד בצמיחה רווחית, בין היתר, על ידי טיוב התיק בענף רכב, מיקוד בלקוח באמצעות שימוש ביכולות דאטה מתקדמות, מצוינות תפעולית תוך השקעה רחבה בחדשנות וטכנולוגיה וכן, פיתוח מנועי צמיחה נוספים.

 

השפעת התפשטות נגיף הקורונה – לחברה אין בשלב זה יכולת להעריך את השפעת המגיפה על פעילות החברה ותוצאותיה הכספיות בטווח הקצר והארוך, בשל אי הוודאות לגבי משך התקופה ותוכן ההנחיות הרגולטוריות שיינתנו במהלכה והשלכותיה. עם זאת, החברה מעריכה כי הנחיות אלו יביאו להאטה בפעילות הכלכלית של המשק וככל שתקופה זו תתארך, תהיה לכך השפעה גם על הפעילות הכלכלית של החברה.

 

עד למועד זה, היקף המכירות הכולל של החברה בענפי חיים, בריאות ודירה, כמו גם חידושי ביטוחי רכב ממשיך בהתאם לתכנית העבודה. עם זאת, קיימת האטה במכירות חדשות בענף רכב, במקביל ישנה ירידה בהיקף התביעות.

 

בדומה לחברות אחרות, הושפעה החברה מהירידות בשוק ההון כתוצאה מהתפשטות הנגיף. היקף ההפסד בתיק הנוסטרו הוא של כ-60 מיליון ש"ח ברוטו, נכון לסמוך מועד אישור הדוח.

 

השפעת המשבר והפוטנציאל להמשך התפתחותו, הביאו את החברה לנקוט כבר עתה במספר צעדים לריסון ההוצאות, לרבות, צמצום עלויות כוח אדם, באמצעות ניצול ימי חופשה, צמצום שעות עבודה והוצאה של מספר עובדים מועט לחל"ת ועוד. כמו כן, החברה עברה במהירות ותוך שמירה על המשכיות עסקית מלאה לעבודה מהבית של מעל -70% מהעובדים, כולל מוקדי המכירות והיא מתאימה את פעילותה בהתאם להנחיות משרדי הממשלה הרלבנטיים מבלי לפגוע בשירות ללקוחותיה.

 

דירקטוריון החברה החליט לאור אי הוודאות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, להשהות את ההחלטה על חלוקת דיבידנד סופי בגין רווחי 2019. במסגרת אישור הדוחות של הרבעון הראשון, יקיים הדירקטוריון דיון מחודש בנושא . אין בכך כדי לפגוע בתוקפה של מדיניות חלוקת הדיבידנד הקיימת.

 

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "אנו רואים בהישגי 2019 עדות להצלחת המהלכים שאנו מבצעים, אשר באו לידי ביטוי בשמירה על הרווח החיתומי תוך ריסון קצב גידול ההוצאות. התוכנית האסטרגית נועדה לסייע לנו להמשיך ולהוביל את השוק הישיר בישראל, תוך מתן מענה לשינויים בסביבה העסקית, ולאתגרים רגולטוריים. במקביל, אנו פועלים לפיתוח מנועי צמיחה חדשים, בדגש על ענף בריאות, עסקים קטנים וענף החיסכון.

 

בימים אלה , העולם מתנהל בצל משבר נגיף הקורונה, אשר הביא עימו אי וודאות גדולה. ההאטה הכלכלית במשק, עם עלייה משמעותית בשיעור האבטלה, תביא להאטת הביקושים ככלל, וקרוב לוודאי גם בענפי הביטוח. יחד עם זאת, כיוון שהמוצרים שלנו אינם כוללים עמלה לסוכנים אנו יודעים להציע מחירים תחרותיים וזולים ביחס לשוק, בכל הענפים בהם אנו פועלים ובכך לתת מענה לציבור שיחפש לשמר את הכיסוי הביטוחי שלו במחיר נוח יותר. 

 

נמשיך לפעול לפי התוכנית שהגדרנו, בדגש על המשך ריסון ההוצאות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להתמודד בצורה מיטבית עם אתגרי התקופה."

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה