יוניטרוניקס: עלייה בהכנסות לכ-138 מיליון ₪ ב-2019

הרווח הנקי הסתכם בכ-8.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-8.8 מיליון ש"ח ב-2018; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-2019 בכ-22.3 מיליון ש"ח לעומת כ-5.7 מיליון ₪ אשתקד

חדשות ספונסר 26/03/2020 09:42

א+א-

חברת יוניטרוניקס שבשליטת קרן פימי (50%) וחיים שני (22%) מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה כולה ומדווחת על עליה בהכנסות וירידה קלה ברווח. החברה התפצלה בשנה שעברה לשתי חברות, דוחות החברה מציגים את תוצאותיה החברה בתחום מוצרי האוטומציה (הפעילות הנמשכת), בעוד הפעילות בתחום הפתרונות האוטומטיים, אשר הועברה לחברת יוטרון, מוצגת כפעילות מופסקת.

 

ההכנסות של יוניטרוניקס ב-2019 גדלו לכ-138 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ- 135 מיליון ש"ח ב-2018 וצמיחה של כ-11% בשנתיים האחרונות. הגידול בהכנסות בשנת 2019 נובע בעיקר מגידול בפעילות בארה"ב, המהווה כ-43% מסך מכירות החברה, וכן השקת מוצרים חדשים, בנטרול השפעת הירידה החדה בשערי החליפין של האירו והדולר שהפחיתה את המכירות במונחי ש"ח.

 

הרווח הגולמי ב-2019 הסתכם לכ-58.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-59.7 מיליון ש"ח ב-2018. שיעור הרווח הגולמי מסך הכנסות החברה הסתכם ב-2019 בכ-42.7% בהשוואה לשיעור רווחיות גולמית של כ- 44.3% ב-2018. הרווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי הושפעו בעיקר מהירידה בשער האירו וכן עקב עלייה בעלויות ייצור.

 

הרווח התפעולי של יוניטרוניקס ב-2019 הסתכם בכ-13.0 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-14.3 מיליון ש"ח ב-2018. הרווח התפעולי ב-2019 הושפע, בין היתר, גם מהמשך השקעה בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים ומהשקעה בהרחבת מערך המכירות בחו"ל.

 

הרווח הנקי (מפעילות נמשכת) ב-2019 הסתכם בכ-8.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-8.8 מיליון ש"ח ב-2018.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-2019 בכ-22.3 מיליון ש"ח לעומת כ-5.7 מיליון ש"ח ב-2018. הגידול בתזרים נבע מהרווח מהפעילות הנמשכת, בניכוי תוצאות הפעילות המופסקת.

 

בינואר 2020 פרעה יוניטרוניקס את יתרת האג"ח (סדרה 4) בסך כ-11.5 מיליון ש"ח וזאת בהמשך לפידיון מוקדם של אג"ח (סדרה 5) במסגרת השלמת פיצול פעילויות החברה לפני כשנה.

 

עמית הררי, מנכ"ל יוניטרוניקס: "בשנת 2019 המשכנו להרחיב ולהגדיל את הפעילות העסקית של החברה ואת ההפצה הישירה במדינות נבחרות, לצד השקעה בחדשנות ומחקר ובפיתוח של טכנולוגיות מתקדמות בתחום והשקת מוצרים חדשים, למינוף יתרוננו התחרותי.

 

הדרישה להיצע הבקרים של החברה ובייחוד לסדרת המוצרים המובילה שלנו (UniStream) לניהול מערכות אוטומטיות הולכת וגוברת, כפי שמשתקף גם בצמיחת החברה בדגש על השוק בארה"ב, אשר הושגה חרף הירידה החדה בשער האירו והדולר בתקופת הדוח".

 

"יוניטרוניקס נערכה להתמודדות עם השלכות אפשריות של נגיף הקורונה ונקטה במספר פעולות מיידיות ובין היתר, הצטיידות בחומרי גלם למספר חודשים בהתאמה לצורך ולביקוש הקיים מצד לקוחותינו, פיצול צוות עובדי ייצור באופן שימזער את הסיכון העסקי מהידבקות, היערכות עבודת צוותים מהבית באתרי החברה בארץ ובחו"ל וצמצום בעלויות.

 

נכון למועד פרסום דוח זה להתפשטות נגיף הקורונה לא הייתה השפעה מהותית על פעילותה העסקית של החברה. הנהלת החברה בוחנת את ההתפתחויות וההשפעות באופן יומיומי, על מנת להגיב בהתאם."

 

החברה מעריכה כי אי מיגור וירוס הקורונה, והמשך או החרפת הצעדים הננקטים על ידי רשויות ומדינות, הן בישראל והן בחו"ל, ובעיקר במרכזי הפעילות של החברה בארצות הברית ובאירופה אשר ההכנסות מהן מהותיות מאוד, כמו גם במרכז הייצור בישראל ואספקת חומרי גלם מהמזרח הרחוק ושרשרת האספקה והלוגיסטיקה, עלול לפגוע בפעילותה העסקית של החברה. מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף התממשות סיכונים אלה.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה