חדשות שוק ההון

הבורסה מסכמת את תוצאותיה ב-2019 ומחלקת דיבידנד בפעם הראשונה

הרווח הנקי השנתי הסתכם בכ-21.4 מיליון שקלים, לעומת כ-20.9 מיליון שקלים רווח מתואם ב-2018; הכנסות הבורסה לשנת 2019 הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים

חדשות ספונסר 25/03/2020 09:33

א+א-

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב דיווחה אמש לאחר סיום המסחר על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי שהסתיים ביום 31.12.2019 ולשנת 2019. ברבעון השלישי של 2019 השלימה הבורסה את הנפקתה בבורסה בתל אביב והחל מה-1.8.2019 היא פועלת כחברה ציבורית.

 

ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכמו בכ-66.4 מיליוני ש"ח, לעומת כ-70.3 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-%6. עיקר הקיטון נבע מקיטון בכמות ימי המסחר בין הרבעונים בשיעור של כ-8%, בשל חגי תשרי.

 

הכנסות הבורסה לשנת 2019 הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים, בהשוואה להכנסות של כ-255.6 מיליון שקלים בשנת 2018. עיקר הגידול נובע מהכנסות מרישום ואגרות וכן מהכנסות מהפצת מידע ושירותי קישוריות וקוזז בחלקו מקיטון בהכנסות עמלות מסחר וסליקה.

 

הוצאות הבורסה הסתכמו לכ-62.5 מיליון שקלים ברבעון הרביעי לשנת 2019 בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות. זאת בהשוואה לכ-60.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות הפחת, בין היתר בעקבות יישום IFRS 16, ובעלויות שיווק.

 

ההוצאות בשנת 2019 בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות הסתכמו לכ-242 מיליון שקלים לעומת הוצאות של כ-227.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול השפעת ביטול ירידת ערך. עיקר הגידול בהוצאות נובע מגידול בהוצאות הפחת, הטבות לעובדים והוצאות שיווק.

 

הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-3.2 מיליון שקלים ברבעון הרביעי של 2019, לעומת רווח נקי מתואם של כ-7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מקיטון בהכנסות משירותים בעקבות קיטון במספר ימי המסחר ומגידול בהוצאות, בעיקר בגין הוצאות פחת ושיווק.

 

הרווח הנקי המתואם הסתכם לסך של כ-21.4 מיליון שקלים בשנת 2019 לעומת הרווח בשנת 2018 שהסתכם לסך של כ-20.9 מיליון שקלים, גידול של כ-3% הנובע בעיקרו מגידול בהכנסות משירותים ומהכנסות מימון וקוזז בחלקו מגידול בהוצאות הפחת, בהטבות לעובדים ושיווק.

 

הבורסה מתייחסת בדוחותיה הכספיים גם לרבעון הראשון של 2020 ומציינת כי התפרצות נגיף הקורונה בסין בינואר 2020 והתפשטותו לכדי "מגיפה עולמית", גררו אחריה אי ודאות ותנודתיות גבוהה בשווקים, שהתגברו עקב השפעותיה על הפעילות הכלכלית הגלובלית.

 

למועד פרסום הדו"ח, הבורסה מציינת כי בטווח הקצר לא ניתן לעמוד על ההשלכות השליליות של נגיף הקורונה על תוצאות פעילותה, אשר ככלל אינה מושפעת במישרין מרמתם של שערי ניירות הערך, אלא ממחזורי המסחר והסליקה בניירות ערך ובנגזרים ואשר הגיעו במהלך חודש מרץ 2020 לנתוני שיא. 

 

הבורסה מאפשרת בתקופה זו את הפתרונות התפעוליים והטכנולוגיים לפעילות המסחר והמסלקה ותמשיך לפעול בכל תרחיש אפשרי, תוך צמצום מהותי של מספר העובדים שנוכחותם מתחייבת לשם תפעול מערכות הליבה של המסחר והסליקה ותוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות.

 

התמשכותו והחרפתו של משבר גלובלי חסר תקדים זה, עלולות להשפיע לרעה על הפעילות העסקית והכלכלית בעולם ובישראל, לרבות על היקפי פעילות ההשקעה והמסחר בניירות ערך, באופן ובהיקף שאינם ניתנים בשלב זה להערכה ולכימות על ידי החברה.

 

 לבסוף יצויין, כי לאחר חלוף המשבר צפויה תקופת התאוששות הדרגתית. בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפי המסחר והגיוסים במהלך תקופת ההתאוששות, מכיוון שאלו תלויים בין היתר בקצב ההתאוששות הכלכלית, ברמת התנודתיות בשווקים ובקצב החזרה של הציבור הרחב להשקעה, במישרין או בעקיפין, בניירות ערך הנסחרים בבורסה.

 

עוד מדווחת הבורסה כי לראשונה בהיסטוריה תחלק דיבידנד בסך של כ- 8.77 מיליון ₪ המהווה כ- 8.77 אגורות למניה רגילה. המועד הקובע את הזכאות לקבלת דיבידנד הינו 1.4.2020 ומועד התשלום יחול ב- 16.4.2020.

 

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם גידול בפעילות השוטפת ובשירותים. בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלנו, בשנת 2019 המשכנו בהגדלת היקף ההשקעות לצורך הרחבת סל השירותים ופיתוח תשתיות ומוצרים חדשים. כחברה ציבורית חדשה הנסחרת בבורסה בתל אביב, הבורסה תחלק בפעם הראשונה בהיסטוריה דיבידנד לציבור המשקיעים ובכך תאפשר לציבור הרחב להיות שותף גם ברווחיה של הבורסה". 

 

בהתייחסותו לנגיף הקורונה והמצב בשווקים ציין בן זאב כי: "הבורסה בתל אביב, ערוכה תפעולית וטכנולוגית ותמשיך לפעול גם בימים אלה כסדרה. בכל תרחיש אפשרי נמשיך לספק את השירותים הנדרשים הן לציבור המשקיעים והן למשק הישראלי, על מנת לאפשר, ככל הניתן את המשך הפעילות הכלכלית שחשובה במיוחד בימים אלו".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה