חדשות שוק ההון

מלם תים: גידול של כ-35% ברווח הנקי ב-2019

ההכנסות השנתיות הסתכמו ב-2.14 מיליארד ₪, גידול של כ-7% לעומת שנה קודמת; החברה לא תחלק דיבידנד על רווחי 2019

חדשות ספונסר 17/03/2020 15:15

א+א-

חברת שירותי ה-IT חילן מדווחת היום על תוצאותיה העסקיות לשנת 2019 ומדווחת על תוצאות שיא.

 

הכנסות הקבוצה בשנת 2019 הסתכמו בכ-2.14 מיליארד שקל, גידול של 7.3% ביחס להכנסות בשנה המקבילה אשתקד, בה הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-2 מיליארד שקלים. הגידול בהכנסות השנתיות נובע בעיקר מגידול אורגני ברוב מגזרי הפעילות, מפרויקט הבחירות לכנסת וממכירה משמעותית ראשונה בחו"ל במגזר התוכנה.

 

בחלוקה למגזרי פעילות ניתן לראות שההכנסות במגזר התוכנה רשמו גידול של 26.3% והסתכמו בכ-517 מיליון שקלים בשנת 2019, לעומת 409.3 מיליון שקלים בשנה המקבילה אשתקד. בהכנסות מגזר התשתיות והחומרה חל גידול ל כ-3% שהסתכם בכ-1 מיליארד שקלים, ב-2019 לעומת כ-978 מיליון שקלים בשנת 2018.

 

לעומת זאת, ההכנסות במגזר מיקור חוץ הסתכמו בכ-423 מיליון שקלים, קיטון של 3% לעומת 436.3 מיליון שקלים בשנת 2018. מגזר שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח רשם גידול של 12.7% והסתכם בכ-200 מיליון שקלים לעומת 177.5 מיליון שקלים בשנת 2018.

 

הרווח הגולמי בשנת 2019 הסתכם בכ-285.7 מיליון שקלים, גידול של כ-8% לעומת הרווח בשנה המקבילה אשתקד, שהסתכם ב-264.5 מיליון שקלים. שיעור הרווחיות הסתכם ב-13.3% מההכנסות, בדומה ל-2018.

 

הרווח מפעולות רגילות בנטרול הכנסות אחרות בשנת 2019 הסתכם ב-146.5 מיליון שקל, גידול של 46.5% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018, שעמד כ-100 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מהעלייה ברווח הגולמי.

 

הרווח הנקי השנתי הסתכם בכ-104.2 מיליון שקלים, גידול של כ-52.6% לעומת הרווח הנקי של כ- 68.3 מיליון שקלים בשנת 2018. הגידול נובע מהפרשי שער ומירידה בשיעור הריבית שמשלמת הקבוצה בגין אשראי מתאגידים בנקאיים.

 

סך ההון העצמי של הקבוצה במאוחד עמד על 544.8 מיליון שקלים בסוף 2019, זאת לעומת כ-491.5 מיליון שקל בסוף 2018. הגידול נובע בעיקר מהרווח לתקופה בקיזוז דיבידנד ששולם.

 

בהמשך למדיניות הדיבידנד שאימצה החברה בשנת 2018, החליט דירקטוריון מלם תים על חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של כ-30 מיליון שקלים בגין 2019, שחציו שולם בחודש יוני וחציו שולם בחודש דצמבר. מדיניות זהה אומצה גם לשנת 2020. סה"כ חילקה החברה 14 שקל למניה בגין 2019. בשנתיים האחרונות חילקה החברה 65.6 מיליון שקלים כדיבידנד למשקיעיה.

 

דירקטוריון החברה דן בישיבתו ביום 17 במרץ 2020 בהשלכות התפרצות נגיף הקורונה, והחליט, לאור אי הוודאות לגבי משך האירועים והיקפם, שלא לחלק בשלב זה דיבידנד נוסף בגין שנת 2019. יצוין, כי נכון למועד זה אין לאירועי הקורונה השפעה מהותית על פעילות החברה. להערכת החברה קיימת לה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם המשבר, באם יחריף, וזאת בין היתר לאור תזרים המזומנים שלה, גיוון של תחומי פעילותה, כמות גדולה של לקוחות, ספקים ושותפים עסקיים, שיעור מינוף סביר, מסגרות אשראי לניצול והעדר שעבודים. הנהלת החברה תמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות העתידיות ותפעל בהתאם.

 

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים, אמר: "התוצאות הכספיות שלנו לאורך השנה כולה, מצביעות על המשך שיפור הביצועים העסקיים של מלם תים בכל הפרמטרים העיקריים. בשנה זו, הפעלנו לראשונה בפסגות את מערכת ניהול תפעול קופות גמל וקרנות ההשתלמות שנרכשה מבנק הפועלים כמו כן השלמנו את מכירת 50% מחברת אלטל טכנולוגסיטיקה לאלתא מערכות תמורת 42 מיליון שקלים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה