חדשות שוק ההון

הכנסות אינרום קטנו ב-5.8% והרווח הנקי לבעלי המניות ירד ב-18.2%

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2019 המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-25.4 מיליון ₪; החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של -19 מיליון ₪

חדשות ספונסר 20/05/2019 12:34

א+א-

אינרום תעשיות בנייה, העוסקת בייצור, שיווק והפצת מוצרים ופתרונות בעיקר לענפי הבנייה והשיפוצים, באמצעות החברות איטונג, כרמית מיסטר-פיקס ונירלט צבעים, פרסמה הבוקר את דוחותיה לרבעון הראשון של שנת 2019.

 

ברבעון זה הציגה החברה הכנסות בסך של כ-242.2 מיליון ש"ח לעומת הכנסות של כ-257.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018, המשקפות קיטון של כ-5.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וכ-2.2% בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון בתחום פתרונות הבנייה כמתואר להלן. הירידה במכירות נבעה מהקיטון בתחום מוצרי הצבעים והשפעת תקופת המעבר בקו הבטון, אשר קוזזו בחלקם על ידי המשך צמיחה וגידול במכירות תחום מוצרי גמר לבנייה.

 

מכירות הרבעון הראשון הושפעו, בין היתר, מעיתוי חג הפסח המאוחר השנה בעיקר בתחום מוצרי הצבעים, כשחלק משמעותי מהשפעה זו קוזז במהלך חודש אפריל לאחר הרבעון המדווח, כך שמכירות הקבוצה מתחילת השנה לתום חודש אפריל (בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון) קטנו בשיעור זניח בלבד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-89.9 מיליון ש"ח (שיעור של 37.1% מהמכירות), לעומת רווח גולמי בסך כ-98.8 מיליון ש"ח (שיעור של 38.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הירידה ברווח הגולמי נבעה מהקיטון בתחומי מוצרי הצבעים ופתרונות הבנייה, זאת כנגזרת מהירידה במכירות בתחומי פעילות אלו והשפעת העלייה שחלה במחירי חומרי גלם ואריזה בתחום מוצרי הצבעים. הקיטון ברווח הגולמי כאמור, קוזז בחלקו על ידי גידול ברווח הגולמי בתחום מוצרי גמר לבנייה כנגזר מהמשך צמיחתו.

 

בהתאם, הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-41.3 מיליון ש"ח (שיעור של 17.1% מהמכירות) וקטן בשיעור של כ- 13.5% לעומת הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2018 אשר הסתכם בכ-47.8 מיליון ש"ח (שיעור של 18.6% מהמכירות).

 

ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ-51 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-56 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018. ברבעון הראשון של שנת 2019 החברה יישמה לראשונה את תקן חשבונאות IFRS16 בדבר חכירות, כשבנטרול השלכות יישום תקן זה, הסתכם ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2019 בכ-48 מיליון ש"ח.

 

ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם הרווח הנקי בסך של כ-28.6 מיליון ש"ח, מזה כ-25.4 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, זאת בהשוואה לרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ-36.4 מיליון ש"ח, מזה כ-31.0 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה משקף קיטון בשיעור של כ-18.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 

 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של- 19 מיליון ש"ח (כ-0.17 ש"ח למניה), העומד לתשלום ביום ה-19 ביוני 2019. בתאריך 12 במאי 2019 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ציון גינת כיו"ר דירקטוריון החברה ואת תנאי כהונתו, בכפוף לאישור תנאים אלו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. כמו כן, באותו המועד אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר נועם שצ’לקה כממלא מקום מנכ"ל החברה ואת תנאי כהונתו.

 

נועם שצ’לקה, ממלא מקום מנכ"ל החברה, מסר: "בנטרול גורמים עונתיים ותקופת המעבר בה אנו נמצאים בסיום פרויקט הבטון אשתקד והקמתו של המפעל החדש לייצור מוצרי בטון לתשתיות תת קרקעיות, הרי ששמרנו על יציבות בהכנסות, וזאת למרות האתגרים שעמם אנו מתמודדים בשווקי הבנייה והשיפוצים ובמחירי תשומות הייצור.

 

אנו נאמנים לתכנית ההשקעות הרב שנתית שלנו, להמשך הרחבת פעילות הקבוצה והבטחת צמיחתה ארוכת הטווח. בכוונתנו להמשיך להתפתח ולהוביל את שווקי תשומות הבנייה והשיפוצים תוך שיפור כושר התחרות, בהתבסס, בין היתר, על איכות מעגלי ההון האנושי והטכנולוגי של הקבוצה." 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה