נזקי השריפה במפעל שמן מוערכים בכ-30 מיליון ₪, המפעל טרם חזר לפעילות

לחברה קיים כיסוי ביטוחי לשריפה והשתתפות העצמית שלה מוערכת בכ-1.5 מיליון ₪; במהלך השריפה קרס במקום גג מחסן מאסבסט והחברה צריכה לדאוג לפינויו בהשגחת המשרד לאיכות הסביבה

חדשות ספונסר 11/09/2019 12:14

א+א- 1

חברת שמן תעשיות הוזמנה אמש לשימוע בעיריית חיפה בעניין פקיעת רישיון העסק של החברה עקב אירועי השריפה. בדיון השתתפו ראש העיר חיפה ד"ר עינת קליש רותם, נציגי שירותי הכבאות וההצלה, משטרת ישראל, נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי יאגוד ערים ונציגי העירייה.

 

ראש העיר הבהירה, כי הישיבה אינה שימוע במובן של מתן הזדמנות לחברה להשמיע את טענותיה טרם נקיטת צעדים מנהליים, אלא ישיבה שנועדה לסקור את המצב ולאפשר למשתתפים להביע את עמדתם בסוגייה. בנוסף, ראש העיר הודיעה שלא התגבשה בעירייה בשלב זה כוונה לנקוט הליכים מנהליים כלשהם נגד החברה.

 

יחד עם זאת ציינה קליש רותם כי להשקפתה רישיון העסק של המפעל פקע, ולפיכך על החברה להגיש בקשה מחודשת לקבלת רשיון עסק. ראש העיר לא דרשה את הפסקת פעילות המפעל על אתר, חרף עמדתה בדבר פקיעת רישיון העסק שלו, ואף הבהירה כי פעילות המפעל תלויה בעמדת המשרד להגנת הסביבה ושירותי הכבאות וההצלה.

 

במסגרת הדיון הביעו יועציה המשפטיים של החברה את עמדתה, כי להשקפתה רישיון העסק של החברה תקף ולא פקע, ולפיכך, הודעת העירייה אינה אלא הודעה בדבר חוות דעתה המשפטית של העירייה אשר החברה חולקת עליה, ואינה בת פועל מעשי.

 

לעמדת החברה, נימוקי העירייה שגויים, שכן הם מבוססים על טענות שאינן נכונות עובדתית ועל פרשנות משפטית שגויה של הדינים הרלוונטיים. לא התקיים דיון בטענות החברה לגופן, אך העירייה הודיעה כי תבחן את הטענות ותתייחס אליהן בתשובה בכתב. לא נקצב מועד למתן התשובה.

 

בהמשך, הדיון נסב סביב שני נושאים: דרישות שירותי כבאות והצלה בעניין אמצעים ומתקנים נדרשים למניעה או כיבוי שריפות, ועמדת המשרד להגנת הסביבה בדבר קיומו של מפגע אסבסט ואופן טיפול בו.

 

בענין דרישות שירותי כבאות והצלה, הודיעו נציגיהם כי חלק ממערכות הכיבוי במפעלה נפגעו בשריפה, וכי ייתכן שתידרש הערכה מחודשת של הדרישות ביחס לפעילות המפעל וחומרים מאוחסנים, כפי שהתברר במהלך השריפה.

 

בענין האסבסט הודיע המשרד כי נגרם מפגע אסבסט עקב קריסת גג מחסן מאסבסט וכי בענין זה על החברה לפעול בהתאם להוראות המשרד, כמקובל במקרה של קיום מפגעי אסבסט, לרבות פינויו על ידי קבלני אסבסט מאושרים, על פי תוכנית מאושרת ותחת פיקוח המשרד. צוין כי החברה התבקשה להכין תוכנית ואף קיבלה הנחיות לשם כך.

 

הישיבה פוזרה ללא החלטות אופרטיביות או סיכום, למעט ההבנה שלא שנויה במחלוקת, כי החברה תפעל על פי הנחיות המשרד בנושא פינוי האסבסט ושירותי כבאות והצלה בנושא מערכות כיבוי האש במפעל.

 

נכון למועד דו"ח זה, ועד לקבלת החלטה אחרת על ידי המשרד לאחר השימוע, לא קיימת מניעה משפטית החלה על מפעל החברה מהמשך פעילותו. יחד עם זאת, ולמען הזהירות בלבד, החברה אינה מפעילה את מתקני הייצור במפעל, למעט מילוי בקבוקים בשמן שיוצר ונצבר לפני אירועי השריפה.

 

לבקשת רשות ניירות ערך, החברה מבהירה כי נכון לתאריך דו"ח זה באופן לא סופי ובטרם סיימה החברה להעריך את היקף הנזקים במלואם, החברה מעריכה את היקף הנזקים הנובעים מהשריפה בסכום של כ- 27-32 מיליון ₪.

 

כפי שציינה החברה בדיווח הראשון, לחברה קיים כיסוי ביטוחי לעניין זה, כך שבהתחשב בתקבולי הביטוח הצפויים להתקבל, אירוע השריפה לא צפוי להשפיע באופן מהותי על תוצאות החברה.

 

יחד עם האמור יצוין, כי בגין השיפוי הביטוחי החברה תידרש לשאת בהשתתפות עצמית ובתקופה אכשרה בגין רכיב אובדן רווחים שבפוליסה בסכום שמוערך בשלב זה בכ- 1.5 מיליון ₪.

.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הפסקת פעילות יצור השמן החברה גם נזק מתמשך שביטוח צריך לפצות

    pan 11/09/2019 13:36