חדשות שוק ההון

לאחר שורה של התייעלויות טלרד מצמצמת את ההפסד הנקי

ההפסד הנקי ברבעון התכווץ משמעותית, לחברה צבר הזמנות משלושת מגזרי הפעילות של כ-203 מיליון דולר

חדשות ספונסר 13/08/2019 10:02

א+א-

חברת טלרד פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2019. יצוין, כי החל מחודש מאי 2019 מאחדת טלרד בדו"חותיה את תוצאות חברת מרמנת, וחברת הבת בבעלות מלאה גאודע, שרכישתה הושלמה בסוף אפריל 2019.

 

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2019 עלו לכ-38.9, לעומת כ-34.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס לאיחוד לראשונה של תוצאות מרמנת (מגזר מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים), זאת בעקבות השלמת רכישה החברה בסוף אפריל 2019. 

 

הכנסות החברה בתחום תשתיות תקשורת ו-IT הסתכמו ברבעון השני של 2019 בכ-18.7 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד (18.8 מליון דולר). צבר ההזמנות בתחום זה, נכון ל-30 ביוני 2019, הסתכם בכ-49.7 מיליון דולר לעומת כ-37.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  


הכנסות החברה בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת הסתכמו ברבעון השני של 2019 בכ-13.3 מיליון דולר, לעומת כ-15.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות תחום הפעילות נובע בעיקרו מירידה במכירות מוצרים בפעילות בצפון אמריקה. צבר ההזמנות בתחום זה, נכון ל-30 ביוני 2019, עומד על כ-45.5 מיליון דולר, לעומת כ-54.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

יצוין, כי בתקופת הדו"ח החברה צמצמה את היקף ההוצאות הקבועות שלה בצורה משמעותית  בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת, כמתבטא בהקטנת מצבת כוח האדם המועסק על ידי החברה בכלל הפעילות בתחום זה בארץ ובפעילות בצפון אמריקה . המהלך נועד להתאים את ההוצאות לירידה בהכנסות ובמטרה לשפר את הרווחיות של תחום הפעילות. בהתאם לכך, ההפסד התפעולי בתחום פעילות זה התכווץ ברבעון שני של 2019 לכ-1.48 מיליון דולר, בהשוואה לכ-6.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. החברה מעריכה, כי צמצום מצבת כוח האדם בשלב זה, יביא לחיסכון של כ- 3 מיליון דולר ברמה שנתית.

 

הכנסות החברה בתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים, הכוללות את הכנסות חברת מרמנת וחברת הבת גאו-דע שרכישתן הושלמה בסוף חודש אפריל  2019 הסתכמו בחודשים מאי-יוני, בכ-7 מיליון דולר. בהתאם לדו"חות הפרופורמה, הכנסות תחום זה ברבעון השני הסתכמו בכ-10 מיליון דולר, בדומה להיקף ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי במאוחד ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-7.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בין היתר, מירידה בהכנסות מגזר המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת ומפרויקטים שהיו אמורים להתבצע ברבעון השני ונדחו לרבעון השלישי, זאת לצד  ירידה ברווח הגולמי במגזר תשתיות תקשורת ו-IT בשל תוספת כוח אדם ושינוי בתמהיל ההכנסות.

 

החברה סיימה את הרבעון השני של שנת 2019  בהפסד תפעולי של כ-0.5 מיליון דולר, שיפור משמעותי לעומת הפסד תפעולי של 6.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה. ברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח תפעולי של כ-1.6 מיליון. הקיטון בהפסד התפעולי בהשוואה לרבעון הקודם מיוחס לצעדים שנקטה החברה לצמצום היקף ההוצאות הקבועות שלה בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים במטרה להתאים את ההוצאות לירידה בהכנסות ובמטרה לשפר את הרווחיות של תחום הפעילות. המעבר להפסד תפעולי לעומת רבעון מקביל אשתקד נובע מהקיטון ברווח הגולמי כאמור, ובנוסף מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות המיוחס בעיקרו לרישום הוצאות בקשר לעסקת מרמנת, מרישום הפרשה בגין סיום יחסי עובד מעביד למנכ"ל היוצא ומאיחוד הוצאות הנוכ"ל של חברת מרמנת.

 

ברבעון השני של שנת 2019 הציגה החברה EBITDA (הכולל את פעילות חברת מרמנת לחודשיים) בסך של כ-1.9 מיליון דולר. שיפור משמעותי לעומת EBITDA שלילי בסך 4.6 מיליון דולר ברבעון הקודם. ה- EBITDAברבעון המקביל אשתקד עמד על כ-2.4 מיליון דולר.

 

החברה סיימה את הרבעון השני של 2019 בהפסד נקי של כ-1.9 מיליון דולר, קיטון משמעותי לעומת הפסד של 6.9 מיליון דולר ברבעון הקודם. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח נקי של כ-0.85 מיליון דולר.

 

נכון ל-30 ביוני 2019 לחברה צבר הזמנות משלשת מגזרי הפעילות, שמסתכם בכ-203 מיליון דולר, לעומת כ- 89.2 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2018 (אשר כלל שני תחומי פעילות בלבד) ולכ-79.2 מיליון דולר נכון ליום 30 ביוני 2018 (אשר כלל שני תחומי פעילות בלבד).

 

נכון ל-30 ביוני 2019, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-7.8 מיליון דולר, וההון העצמי של החברה מסתכם בכ-41.6 מיליון דולר.

 

מוטי אלמליח, מנכ"ל טלרד: "אנו נמצאים כיום בתקופת מעבר, ופועלים למיקוד הפעילות של החברות בקבוצה שכולל שיפור משמעותי של רווחיות החברה בכלל, ובתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי תקשורת בפרט. בהתאם לכך, ביצענו לאחרונה בתחום זה מהלכים שיביאו לחיסכון של כ-3 מיליון דולר ברמה שנתית, ואנו ממשיכים לפעול בחברה להתאמת ההוצאות להכנסות מחד, ולהתרחבות בפעילות מאידך. בסוף חודש אפריל השלמנו את רכישת מרמנת וחברת הבת שלה גאודע. מדובר ברכישה אסטרטגית שמהווה זרוע פעילות נוספת ורווחית באמצעותה נרחיב את יכולותינו בארץ ובעולם, תוך ניצול סינרגיות בתוך הקבוצה. לחברת טלרד פעילויות מצוינות, בעלות יתרונות יחסיים רבים, ומנועי צמיחה טכנולוגיים ושירותיים. אנו פועלים כיום במרץ רב למימוש הפוטנציאל, תוך הגדרת יעדים ברורים ותוכנית עסקית סדורה".  

 

חברת טלרד פועלת כיום בשלושה מגזרי פעילות עיקריים - אספקת פתרונות ושירותים למפעילי תקשורת בכ-80 מדינות בעולם, בתחום של הקמת תשתיות תקשורת ו-IT ובתחום מיקור תהליך עסקי וניהול פרויקטים באמצעות החברות מגלקום, אואזיס, מרמנת וגיאודע לאלפי לקוחות בישראל ובאמצעות פעילות שירותים ומוצרים בדרום אמריקה ,ובשאר העולם.  טלרד מעסיקה בקבוצה כיום כ-1500 עובדים בישראל וברחבי העולם.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה