חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של הכשרה ביטוח עלה ב-75% ברבעון הראשון של 2019

סך המאזן עמד בתום הרבעון על כ- 17.6 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 5.9% בהשוואה לסך המאזן בסוף 2018; התיק האלמנטרי גדל ברבעון הנוכחי ב13.3%

חדשות ספונסר 26/05/2019 16:07

א+א-

חברת הכשרה ביטוח מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019 ומדווחת כי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום ה-31 במרץ, 2019, הסתכם לכ- 364.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 346.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לאחר מס לרבעון בסך של כ-18.0 מיליון ש’’ח.

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הסתכמו בכ- 420.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 423.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס ברבעון הסתכם בכ-27.5 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לפני מס של כ-16.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

סה"כ הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הסתכם בכ- 18.0 מיליון ש"ח לעומת רווח לאחר מס של כ- 10.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול של כ-75% ברווח בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע ממגזר ביטוח כללי, ומיוחס בעיקרו לגידול בהכנסות מהשקעות אשר מותנו עם ירידה בעקום ריבית חסרות סיכון אשר הגדילה את ההתחייבויות הביטוחיות .

 

סך המאזן ליום 31 במרץ, 2019 עמד על כ- 17.6 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 5.9% בהשוואה לסך המאזן ביום ה- 31 בדצמבר 2018.

 

ההכנסות מפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-424.7 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-374.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 13.3%.

 

בענפי פעילות ביטוח כללי נרשם בתקופת הדוח רווח כולל לפני מס בסך כ-31.0 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של כ-18.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול בהכנסות מהשקעות, אשר מותנו עם ירידת עקום ריבית חסרת הסיכון שהביא לגידול ההתחייבויות הביטוחיות.

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון ראשון הסתכמו בכ- 146 מיליון ש"ח לעומת כ- 158.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהיקף הפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע מירידה בפרמיה השוטפת בסכום של כ-9 מיליון ש"ח אל מול אשתקד בפוליסות ביטוחי מנהלים ומירידה בפרמיה החד פעמית בסכום של כ-3 מיליון ש"ח אל מול אשתקד.

 

ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון ראשון הסתכם לסך של כ-5.2 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס כ- 1.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהפסד בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר מקיטון ברווח מהשפעות מסיכון בסכום של 3 מיליון ש"ח עקב עלייה בתביעות בשייר החברה, כמו כן, ישנו גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ועמלות נפרעים בסכום של 5.5 מיליון ש"ח אשר קוזז עם העלייה בסעיף הכנסות מדמי ניהול. בנוסף, העתודות הביטוחיות הוגדלו בסכום של כ-1.5 מיליון ש"ח בתקופת הדוח לעומת גידול של 0.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בעקבות שינוי בעקום ריבית חסרת סיכון, לפיה מהוונות העתודות הביטוחיות.

 

שמעון מירון מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח מסר עם פרסום הדוחות: "אנו ממשיכים להציג המשך מגמת צמיחה וגידול בפרמיות בענפים בהם פועלת החברה, בעיקר בענפי הביטוח הכללי. כמו כן אנו ממשיכים להציג שיפור מתמשך בתוצאות החיתומיות אשר בא לידי ביטוי בגידול משמעותי באחוזי הרווח, הודות לפעילות אינטנסיבית של טיוב תיק האלמנטרי בתחומי הרכב והרכוש אשר מבוצע באופן עקבי מזה כשנתיים.

 

הגידול בתוצאות נובע בעיקרו מרווחי השקעה מתיק הנוסטרו של החברה, וצמיחה ברווחיות חיתומית בתחום האלמנטרי, תוך שתיק האלמנטרי גדל ברבעון הנוכחי ב13.3% למול אשתקד (פרמיות ברוטו)".

 

עוד הוסיף מירון: "בכוונתו להמשיך לשים דגש על צמיחת החברה בכל הסגמנטים הקיימים וצמיחה עקבית מבוקרת בפעילות העסקית, תוך שמירה ושיפור היעילות התפעולית ורמת השירות לצד השקעה רבה בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות ופיתוח מערכות הדיגיטל בחברה". 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה