חדשות שוק ההון

הרווח התפעולי של כיל עלה ב-65% ברבעון הראשון של 2019

כיל מציגה דו"חות רבעוניים חזקים; המכירות גדלו בשיעור של 4%; החברה תחלק דיבידנד של 8.5 סנט למניה

חדשות ספונסר 07/05/2019 10:01

א+א-

חברת כיל הדואלית, יצרנית עולמית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים הכריזה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במארס 2019.

 

מכירות החברה הסתכמו לסך 1,415 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2019, לעומת 1,404 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2018, ולעומת 1,363 מיליון דולר בניכוי עסקי בטיחות האש ותוספי השמן (P2S5) שנמכרו בסוף הרבעון הראשון של 2018 ועסקי Rovita שנמכרו בתחילת הרבעון השלישי של 2018.

 

החברה דיווחה על רווח תפעולי בסך 227 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2019 לעומת 985 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2018. בניכוי הפרשה בסך 14 מיליון דולר בעקבות פסיקה סופית בבוררות התמלוגים עם מדינת ישראל, הרווח התפעולי המתואם גדל בשיעור של 65%, לסך של 241 מיליון דולר, לעומת 146 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2018, בניכוי התרומה של עסקים שנמכרו. הגידול נבע בעיקר ממחירים גבוהים יותר, עלייה בכמויות המכירה בשרשרת הערך של הברום והפחתת עלויות בכל שרשרות הערך של החברה.

 

בנוסף, תחנת הכוח המונעת בגז טבעי שהושקה במחצית השנייה של 2018 תרמה לעלויות אנרגיה נמוכות יותר. כל אלה קוזזו באופן חלקי על ידי עלייה בעלויות חומרי גלם. המכירות החזקות של מוצרים תעשייתיים מבוססי-ברום והגידול במכירות הכמותיות של דשני פוספט קיזזו ויותר מכך את הירידה בכמויות המכירה של אשלג, דשנים מיוחדים וחומצות. 

 

ההשפעה השלילית של שערי החליפין על ההכנסות, בעיקר עקב פיחות בשער האירו הממוצע לעומת הדולר בהשוואה לרבעון הראשון של 2018, קוזזה בשורת הרווח התפעולי עקב התרומה של הפיחות בשערים הממוצעים של השקל, האירו והיואן הסיני לעומת הרבעון הראשון של 2018, לצמצום העלויות במונחים דולריים.

 

הוצאות המימון, נטו שדווחו ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לסך של 35 מיליון דולר, לעומת 15 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון ברבעון המקביל היו נמוכות במיוחד בעיקר עקב השפעה חזקה של שערי חליפין. הרבעון הנוכחי הושפע גם מהוצאות מימון בסך 6 מיליון דולר בשל יישומו לראשונה של תקן IFRS 16. החברה צופה כי סעיף הוצאות המימון ימשיך להיות תנודתי.

 

הוצאות המס ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לסך של 51 מיליון דולר, לעומת 45 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2018, ושיקפו שיעור מס אפקטיבי של 27% ו-5%, בהתאמה. שיעור המס מתוך הרווח המתואם לפני מס (בנטרול ההפרשה בגין חתימת הסכם התמלוגים עם מדינת ישראל), עמד על 26%. 

 

שיעור המס הנמוך החריג של החברה ברבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מרווח פטור ממס עקב מכירת עסקים. שיעור המס ברבעון הראשון לשנת 2019 הושפע לרעה מהתחזקות השקל לעומת הדולר ברבעון זה, בהשוואה לסוף שנת 2018.

 

ברבעון הראשון לשנת 2019 נרשם תזרים מזומנים תפעולי בסך 173 מיליון דולר, לעומת 36 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2018. הגידול נבע בעיקר מגידול ברווח הנקי (בניכוי רווח הון ממכירת עסקים), יחד עם תקבולי מזומנים גבוהים יותר מעסקאות בנגזרים וכן תשלומי מס נמוכים יותר.

 

תזרים המזומנים ששימש לרכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי-מוחשיים הסתכם לסך של 131 מיליון דולר, לעומת 127 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2018. תקבולי מזומנים ממכירת רכוש קבוע, בסך 35 מיליון דולר, שנרשמו ברבעון הראשון לשנת 2019, נבעו ממכירה וחכירה חוזרת של בנייני משרדים בישראל וכן ממכירת מפעל במקסיקו.

 

הרווח למניה ברבעון הסתכם לסך 0.11 דולר לעומת 0.73 דולר ברבעון המקביל, שכלל רווח הון ממכירת עסקים. הרווח למניה המתואם הסתכם ב 0.12 דולר לעומת 0.08 דולר ברבעון המקביל (בנטרול עסקים שנמכרו).

 

ההתחייבויות הפיננסיות, נטו של החברה בסוף הרבעון הראשון הסתכמו לסך 2,527 מיליון דולר, גידול בסך 315 מיליון דולר לעומת 31 בדצמבר 2018. הגידול נבע בעיקר מגידול בסך 300 מיליון דולר בהתחייבויות לטווח ארוך כתוצאה מיישום תקן IFRS 16 ביום 1 בינואר, 2019. עם היישום לראשונה של תקן זה החברה הכירה בהתחייבות בגין חכירה בסך של כ 300 מיליון דולר, על פי השווי הנוכחי של תשלומי חכירה עתידיים מהוונים וכן הכירה במקביל בנכס באותו הסכום בגין זכויות שימוש. ברבעון הראשון לשנת 2019 הכירה החברה בהוצאות פחת בסך 13 מיליון דולר בגין הפחתה של נכס זכויות השימוש וכן 6 מיליון דולר בהוצאות מימון עבור ההתחייבות בגין החכירה, במקום הוצאות שכירות בסך 15 מיליון דולר שהיו נרשמות על פי התקן הקודם.

 

מנכ"ל כיל, רביב צולר, אמר כי "כיל רשמה פתיחת שנה חזקה ל 2019, עם צמיחה משמעותית ברווחיות בכל שרשרות המינראלים של החברה, כאשר האסטרטגייה ממוקדת הערך שלנו המשיכה לשאת פרי. הביצועים שלנו בולטים אף יותר לאור הפתיחה החלשה של העונה החקלאית בארה"ב, ברזיל וישראל, אשר השפיעה לשלילה על כמויות מכירת הדשנים והובילה להמשך לחץ המחירים בשוק דשני הפוספט.

 

במהלך הרבעון המשכנו בהתקדמות ליצירת ערך לטווח ארוך, ע"י התייעלות תפעולית, העצמת העובדים, שיפור בתוצאות המיזם המשותף YPH בסין, הגדלת ייצור הפוליסולפט, התאמת פעילות המו"פ וחתימה על הסכם חשוב עם ממשלת ישראל שהוביל לסיום סכסוך בן 10 שנים בנושא התמלוגים. הסכם זה אף יפשט את חישוב התמלוגים מעתה ואילך והוא מניח את היסודות לעידן חדש של דיאלוג פתוח ושיתוף פעולה חשוב עם הממשלה. אני מאמין שהפתיחה החזקה של 2019 מציבה אותנו במסלול הנכון להשגת שנה נוספת של ביצועים חזקים".

 

מועצת המנהלים של כיל הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 5.8 סנט למניה, או 76 מיליון דולר בסה"כ. הדיבידנד ישולם ב- 19 ליוני, 2019 והתאריך הקובע הוא ה- 5 ליוני, 2019.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה