ועדת הטייקונים נגד הרגולטורים: ”שינוי עומק הוא מחויב המציאות”

הפיקוח על הבנקים מתנהל מול המערכת הבנקאית כרגולטור שבוי אשר לא פועל להרתעת מפוקחיו; בנק ישראל: הדו"ח מגיע למסקנות שגויות ומבסס עליהן המלצות שיש בהן סיכון

חדשות ספונסר 16/04/2019 11:59

א+א-

הבוקר מתפרסם דוח ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האשראי ללווים הגדולים במשק, הידועה בכינוי "ועדת כבל", ובה ביקורת חריפה נגד ארבעת הרגולטורים הפיננסים – הפיקוח על הבנקים, רשות שוק ההון, רשות התחרות ורשות ניירות ערך.

 

הוועדה, בראשות חבר הכנסת היוצא איתן כבל, הוקמה במטרה לבחון את האשראי שהעניקו הבנקים ללווים גדולים (ולכן כונתה גם "ועדת הטייקונים").

 

לפי הדו"ח הוועדה סבורה כי יש ליקויים משמעותיים ומתמשכים בפיקוח על הבנקים, המשפיעים גם על המערכת הבנקאית, ומצריכים תיקון בהקדם. מסקנת הוועדה היא שהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מתנהל מול המערכת הבנקאית כרגולטור שבוי אשר לא פועל להרתעת מפוקחיו, וכך נפגע האינטרס הציבורי.

 

הועדה ממליצה להקים ועדה פרלמנטרית לפיקוח על רשויות הפיקוח הפיננסיות בעלת סמכויות ביקורת נרחבות, לעגן בחקיקה חיזוק משמעותי של סמכויות האכיפה של הפיקוח על הבנקים, בעיקר במקרים של הפרת הוראות ניהול בנקאי תקין, לשנות את הרכב "הוועדה המייעצת לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים", ובכלל זה לקבוע כי הבנקים ואיגוד הבנקים לא יהיו חברים בה אלא יופיעו על סמך הזמנה אד הוק ולהקים מחלקת חקירות ייעודית בפיקוח על הבנקים כדי לשפר במידה ניכרת את האכיפה וליצור הרתעה אפקטיבית מול הגורמים המבוקרים.

 

הועדה לא חוסכת ביקורת גם מרשות שוק הון. מסקנת הוועדה היא כי תפקוד רשות שוק ההון בכל הנוגע לפיקוח ובקרה על מתן אשראי אינו מספק בעליל ואינו נותן מענה ראוי לאחריות הרבה המונחת על כתפי הרשות מתוקף תפקידה המרכזי בשווקים הפיננסיים.

 

הוועדה סבורה כי יש צורך דחוף בשינוי רחב ומהותי בהיקפם ובאיכותם של הליכי הפיקוח, הבקרה והאכיפה בשוקי ההון במדינת ישראל לשם המשך שימור יציבותם של הגופים המוסדיים המפוקחים, השאת חסכונות הציבור ומניעת מתן אשראי בתנאים מועדפים ללווים גדולים, על כל העיוותים המשקיים הנגזרים מכך. גם במקרה של רשות שוק ההון סבורה הוועדה כי יש להקים מחלקת חקירות ייעודית בעלת סמכויות מקבילות לאלו של רשות ניירות ערך ורשות התחרות.

 

לגבי רשות התחרות, הוועדה סבורה כי אינה פועלת בנחישות הנדרשת לקידום התחרות במערכת הבנקאית כמצופה מהמאסר המופקד על התחרות וכנגזר מסמכויותיה הרחבות הניתנות לה בחוק. הוועדה ממליצה רשות התחרות תקיים בדיקות כדי לבחון אם בתאגידים הבנקאיים, כולם או חלקם, אכן מתקיימים תנאים להכרזה עליהם כקבוצת ריכוז או כמונופולין. מטרת הבדיקות היא בין היתר לאשש או להפריך את החשש שהתאגידים הבנקאיים, כולם או חלקם, נוקטים צעדים אנטי- תחרותיים, ובכלל זה צעדים שתוצאתם היא פגיעה ברפורמות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות כפי שעוגנו בחקיקה.

 

רשות ניירות הערך לא חומקת מביקורת הוועדה. בדו"ח נאמר כי הוועדה סבורה כי ממשק העבודה בין רשות ניירות ערך לבין הפיקוח על הבנקים אינו מתפקד כראוי. הפיקוח אינו משתף בצורה סדירה את הרשות בסוגיות שלציבור המשקיעים יש בהן עניין רב. נראה כי הרשות משלימה לאורך זמן עם התנהלות זו, אינה נוקטת את הצעדים הנדרשים לתקנה כמצופה מרשות עצמאית ואינה מתריעה בפני שר האוצר, הממשלה והכנסת על הצורך בתיקון ממשק העבודה עם הפיקוח בכלי חקיקה.

 

לנוכח חשיבות הפיקוח הפרלמנטרי הוועדה ממליצה לכנסת לתקן את חוק הכנסת ולהקים ועדה פרלמנטרית שתהיה מופקדת על הפיקוח על רשויות הפיקוח הפיננסיות ותדון ביישום חיקוקים בנוגע למערכת הפיננסית. לפי המוצע, ועדה זו תהיה ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים ותמנה עד שישה חברים. הוועדה תהיה רשאית לקבל לידיה גם מידע סודי שיימסר לה על אף הוראות סודיות הקבועות בחוקים הפיננסיים.

 

 

בבנק ישראל הגיבו על הדו"ח בחריפות ואמרו כי דוח הועדה מתעלם מעובדות מהותיות ומשינויים רבים שבוצעו זה מכבר, מגיע למסקנות שגויות ומבסס עליהן המלצות שיש בהן סיכון, מבלי שבחן וניתח את ההשלכות שעלולות להיות להמלצותיו בעתיד.

 

הדוח לא נותן משקל מספק ולא מכיר בחשיבות של השמירה על כספי המפקידים במשק בעשור האחרון, בעת שבעולם היה משבר פיננסי חמור ובנקים רבים פשטו את הרגל, ונגרם נזק כלכלי עצום לאזרחים במדינות רבות. העובדה שהציבור הישראלי סמוך ובטוח ביכולתו למשוך בכל עת את הכסף המופקד בחשבונו אינה מובנת מאליה. היציבות הפיננסית בישראל היא מבחן התוצאה המרכזי של אפקטיביות הפיקוח.

 

הדוח מתעלם מהצעדים שבוצעו לצמצום האשראי ללווים הגדולים, מהירידה הגדולה בפועל שחלה באשראי זה, מהנתונים שמראים שהפסדי האשראי של הבנקים בישראל נמוכים מאוד בהשוואה בינ"ל ולאורך זמן ומהעובדה שחלק גדול מהצעדים ננקטו בזמן אמת, ובכך מנע הפיקוח התממשות סיכון גדול למשק; הוא קורא להגברת התיאום והחלפת המידע בין הרגולטורים אך מתעלם מהעובדה שלאחר תהליך חקיקה ממושך קמה והחלה לפעול הוועדה ליציבות פיננסית בראשות נגיד בנק ישראל, שתיצור את הסנכרון בין כלל הרגולטורים הפיננסיים החברים בה;

 

הדוח מתעלם מאוסף השינויים המבניים שמובילים בנק ישראל והאוצר לקידום התחרות במערכת הפיננסית שכבר רוקמים עור וגידים: למשל מהעובדה שרק בשבוע האחרון הושלמו שני צעדים מהותיים נוספים, העלייה לאוויר של המערכת לשיתוף נתוני אשראי שהקים בנק ישראל ויצירת עוד שחקן פיננסי בעקבות ההפרדה של חברת כרטיסי אשראי נוספת מבנק גדול. ההתעלמות מעובדות אלו, בנוסף לאופן בו התקיימו חלק מהדיונים, מעלים חשש כבד שחלק גדול מהמלצות הוועדה נקבעו מראש, מבלי קשר למידע הרב שהוצג בפני הוועדה וללא דיון מקצועי מספק, כנדרש בנושא מהותי כזה.

 

על אף שהוועדה מצהירה שאין בכוונתה לפגוע בשוק האשראי, חלק גדול מהמלצותיה עלול להביא בדיוק לכך. בנק ישראל מזהיר כי אימוץ חלק גדול מההמלצות המרכזיות של הדוח עלול להוביל הלכה ולמעשה למעורבות פוליטית שוטפת בפיקוח וברגולציה על המערכת הפיננסית, עד כדי פגיעה אמיתית ביכולת לשמור על יציבות המערכת הפיננסית ובביטחון של המגזר העסקי ליטול אשראי ולפעול בישראל. ניתן להרחיב את היקף הדיווח של הרגולטורים לכנסת, בצורה פומבית ושקופה לכלל הציבור, אולם חשוב להבטיח את העיקרון המרכזי של שמירה על עצמאותם של כלל הרגולטורים הפיננסיים ושל בנק ישראל.

 

בנק ישראל ימשיך לפעול באופן מקצועי, ללא מורא, מתוך ראיה ארוכת טווח לטובת הציבור והמשק בישראל.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה