נתח שוק וצרכנות

רבוע כחול מדווחת על אי עמידה בקובננט בהסכם מימון השוק הסיטונאי

עם זאת, נמשכת מגמת הגידול במספר המבקרים בקניון, בפדיונות וב - NOI. החברה מצויה במגעים עם המלווים להסדרת הנושא

מערכת ספונסר 11/10/2018 15:05

א+א-

בהמשך לאמור בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 שפורסמו ביום 28 במרץ 2018 ובביאור 4ד לדוחות הכספיים של החברה ליום שפורסמו ביום 31 באוגוסט 2018, בדבר תיקון הסכם המימון בו התקשרה חברת הבת של החברה, קניון העיר תל אביב בע"מ, עם שני התאגידים הבנקאיים המממנים את פרויקט השוק הסיטונאי בתל-אביב, על פיו בין היתר, למועד הבדיקה שחל ביום 30 בספטמבר 2018 חזרה אמת המידה הפיננסית של NOI מינימלי ליחס המקורי שלה, לפיו סכום ה- NOI המינימלי של חברת הקניון יעמוד על 75 מיליון ש"ח, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

 

ליום 30 בספטמבר 2018 חברת הקניון אינה עומדת באמת המידה כהגדרתה לעיל, המחושבת לפי ארבעת הרבעונים הקלנדריים הקודמים למועד הבדיקה. עם זאת, נמשכת מגמת הגידול במספר המבקרים בקניון, בפדיונות וב- NOI. החברה מצויה במגעים עם המלווים להסדרת הנושא וכן לשינוי והתאמת תנאי הסכם המימון. יצוין כי טרם התקבלו בחברה נתונים כספיים מלאים של חברת הקניון לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 ולפיכך טרם הגיע המועד לבדיקת עמידת חברת הקניון באמת המידה כאמור.

 

דיווח זה מפורסם בשלב זה מטעמים של צורך בניקוי מידע פנים.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה