חדשות שוק ההון

הלמן אלדובי אישרה חלוקת דיבידנד בהיקף של 2 מליון ש”ח

האסיפה הכללית של החברה אישרה היום את המלצת הדירקטוריון מהחודש שעבר. הדירקטוריון הדגיש כי החלוקה אושרה לאחר בחינה מקיפה.

מערכת ספונסר 11/10/2018 14:32

א+א-

בחודש שעבר קיים דירקטוריון החברה דיון נרחב בנושא חלוקת הדיבידנד והמליץ לאסיפה הכללית על חלוקת דיבידנד בסך של 2 מיליון ש"ח. היום אישרה גם האסיפה הכללית את החלוקה האמורה. דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחני החלוקה.

 

לעניין מבחן הרווח - כלל הדיבידנד יחולק מתוך הרווחים שנצברו בחברה במהלך השנתיים שקדמו למועד הדיווח. על פי דוחותיה הכספיים הסקורים האחרונים של החברה ליום 30 ביוני 2018 ,לחברה יתרת עודפים שלילית של כ- 28.3 מיליון ש"ח ועודפים לחלוקה בסך של כ-4.5 מיליון ₪ שנצברו בשנתיים האחרונות, נטו, לאחר חלוקת הדיבידנד האחרונה שבוצעה בחודש נובמבר 2016.

 

לעניין מבחן יכולת הפירעון– ליום 30 ביוני 2018 ,לחברה יתרת מזומנים, שווה מזומנים וני"ע, בניכוי נכסים נזילים הנדרשים לתקנות הון עצמי, בסך של כ- 40.9 מיליון ש"ח, יתרה הגבוהה מסך התחייבויותיה השוטפות של החברה למועד זה.

 

כמו כן, ההון העצמי הנדרש לצורך התקנות עומד על סך של כ 31.6 מיליון ש"ח בעוד שהונה העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2018 עומד על סך של כ-130 מיליון ש"ח.

 

דירקטוריון החברה אישר כי החלוקה לא תשנה את רמת המינוף של החברה, החלוקה לא תרע את יכולת עמידת החברה בהתחייבויות הפיננסיות או היחסים הפיננסיים אליהם התחייבה החברה במסגרת שטר הנאמנות. חלוקת הדיבידנד תבוצע מתוך מקורותיה השוטפים של החברה ולא מכספי תמורת ההנפקה, ולפיכך נחה דעתו של דירקטוריון החברה כי על אף שהחלוקה הינה במזומן היא לא תפגע בפעילותה השוטפת של החברה וביעדיה כפי שנקבעו בהתאם לאסטרטגיה הכוללת שקבע דירקטוריון החברה.

 

החלוקה לא תשפיע באופן מהותי על מבנה ההון של החברה. גם לאחר החלוקה הונה העצמי של החברה יהא בעודף אל מול הונה העצמי המזערי הנדרש ממנה על פי ההוראות הרגולאטוריות ועל פי שטר הנאמנות, וכן חלוקת הדיבידנד לא צפויה להשפיע באופן מהותי על יכולתה של החברה לקיים את תוכניותיה העסקית לפיתוח ולהשקעה.

 

לאור האמור לעיל, אישר דירקטוריון החברה כי לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע קיומן. האסיפה הכללית אישרה את החלוקה, בהתאם להמלצת הדירקטוריון ולנימוקים המפורטים לעיל.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה