חדשות אנליסטים

מידרוג מותירה על כנו דירוג A3.il לאג”ח שהנפיקה אספן גרופ באופק יציב

דירוג החברה נתמך, בין היתר, בפיזור גאוגרפי של מצבת הנכסים המניבים, הממוקמים במספר מדינות (ישראל, גרמניה, הולנד ושוויץ), המאופיינות, ביציבות כלכלית

מערכת ספונסר 07/09/2018 09:05

א+א-

מידרוג מותירה על כנו דירוג A3.il לאגרות חוב (סדרות ו’ ו- ז’) שהנפיקה אספן גרופ בע"מ. אופק הדירוג יציב. דירוג החברה נתמך, בין היתר, בפיזור גאוגרפי של מצבת הנכסים המניבים, הממוקמים במספר מדינות (ישראל, גרמניה, הולנד ושוויץ), המאופיינות, ביציבות כלכלית ובעלות רמות דירוג גבוהות; מפיזור נכסים ההולם את רמת הדירוג; משיעור תפוסה משוקלל של כ-93%.

 

ממימוש נכסים אשר להערכת החברה מיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם לרבות מכירת האחזקות במערכות ייצור החשמל, המסייע מחד לשמירה על נזילות ולשיפור יחסי המינוף של החברה, לרבות מיקוד עסקי, לאחר השלמת מכירת הסולאר צפוי בטווח המיידי, קיטון ב-NOI השוטף המופק מישראל; ממימוש אסטרטגיית החברה לרכישת נכסים בעלי ריבוי שוכרים, כך, במהלך השנים 2017 ו- 2018 רכשה החברה מספר נכסים בהולנד אשר רובם מאופיינים בריבוי שוכרים; מפעולות החברה לפיתוח והרחבת הנהלות מקומיות של נכסים הממוקמים בחו"ל; מגידול בהיקף הנכסים הפנויים משעבוד, ושיפור ביחסי הגמישות של החברה לצד שיפור בנזילות תוך הפחתת עומס הפירעונות של אגרות החוב לאור פעולות שהחברה ביצעה להחלפת סדרות;

 

משיפור באיתנות החברה כך שנכון ליום ה- 30.06.2018 היקף ההון העצמי המיוחס לבעלים עומד על כ- 550 מ’ ₪ לעומת כ- 500 בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף חל גידול בהיקף ההון העצמי וזכויות המיעוט, כך, נכון ליום ה- 30.06.2018 היקף ההון העצמי וזכויות המיעוט הינו כ- כ- 729 מ’ ₪ זאת לעומת כ- 557 מ’ ₪ בתום התקופה המקבילה אשתקד ויחס חוב מתואם נטו ל- CAP מתואם נטו הינו כ- 66% (בהתחשב בחלקה היחסי של אספן בעסקת גלקסי), לעומת כ-68% בתום התקופה המקבילה אשתקד. תרחיש הבסיס של מידרוג מניח איחוד יחסי של עסקת גלקסי, לאור היותה עסקה משמעותית בהיקפיה וריבוי חלק המיעוט בעסקה. בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג, יחסי חוב מתואם נטו ל- CAP מתואם נטו צפויים לנוע בטווח של 63%-66%, יחסים ההולמים את רמת הדירוג; בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג, יחסי הכיסוי צפויים לנוע בטווח של 24-29 שנים.

 

דירוג החברה מושפע לשלילה מפיזור שוכרים חלש ביחס לרמת הדירוג לאור מספר נכסים בהם שוכר יחיד. יחד עם זאת, לחברה מעל 250 שוכרים; העדר טרק רקורד בנוגע ליכולת החברה להשכיר מחדש את מרבית הנכסים בחו"ל, מכיוון שחלק ניכר מנכסים אלו נרכשו עם חוזה שכירות ארוך. יחד עם זאת, סיכון זה יתמתן ככל והחברה תמשיך להראות יכולת השכרה מחדש בנכסיה בדומה להשכרה מחדש של נכס בהולנד לחברת "טימברלנד", עליה החברה דיווחה במהלך חודש ספטמבר 2018;מהיקף תזרים שיורי, (חלק חברה בתזרים השוטף לאחר אמורטיזציה של ההלוואות הבנקאיות) ביחס להיקף האג"ח, הנמוך ביחס לרמת הדירוג .

 

תרחיש הבסיס של מידרוג מניח מימוש של מספר נכסים נוספים, בעיקר בישראל, לרבות הפעילות הסולארית ורכישה של נכסים נוספים בחו"ל. תרחיש הבסיס של מידרוג מניח כי לאור מאפייניהם של ההלוואות שהתקבלו מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, החוב הפיננסי אינו כולל הלוואות אלה וכי הן מתווספות להיקף ההון וזכויות המיעוט של החברה, בהתאם לכך חושב גם היקף ה- CAP (החוב המתואם הינו סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה בנטרול הלוואות שהתקבלו מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, להלן: "החוב המתואם", "הון מתואם" ו- CAP" מתואם") לאור היות עסקת גלאקסי משמעותית בהיקפה וריבוי זכויות המיעוט בעסקה זו, בתרחיש הבסיס של מידרוג חושבו היחסים הפיננסים והיקפי החברה בהתאם לחלקה היחסי של אספן מהנכסים שנרכשו בעסקת גלקסי בלבד (כ- 33%). תרחיש הבסיס מניח יציבות בהיקף הNOI- , והיקף ה- FFOבטווח הזמן הקצר של כ- 60-70 מ’ ₪( באיחוד יחסי של עסקת גלקסי). לאור זאת, תרחיש הבסיס של מידרוג מניח כי יחס החוב המתואם נטו לFFO- נטו צפוי לנוע על כ- 24-29 שנים (באיחוד יחסי של עסקת גלקסי). בנוסף, בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג יחס החוב המתואם נטו ל- CAP מתואם נטו צפוי לנוע בטווח של כ- 66%-63%.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה