חדשות שוק ההון

ארגמן תעשיות קיבלה אישור העמדת הלוואה בסך של עד מיליון ש”ח מבעלת שליטה

ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ולא תישא ריבית. תנאים נוחים מאלו שיכולה לקבל מצדדים שלישיים; ההלוואה עשויה להביא להקלה תזרימית על החברה, ותשמש אותה לשיקול דעתה

מערכת ספונסר 13/02/2018 11:57

א+א-

ארגמן תעשיות מודיעה כי ביום 12 בפברואר 2018 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, קבלת הלוואה (כמפורט להלן) על ידי החברה מה"ה יאיר רוטלוי, רענן סובל, ליגד רוטלוי וזוריק רוטלוי, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, בעקיפין ו/או במישרין ואשר מכהנים כדירקטורים בחברה, וזאת כעסקה מזכה לפי תקנות ההקלות שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה.

 

ההלוואה, ככל שתועמד, תהא בסכום כולל של עד 1 מיליון ש"ח והיא תועמד לחברה לשיעורין או בסכום אחד בהתאם לצרכי החברה על פי תזרים המזומנים שלה. סכומים מתוך ההלוואה יכול שיועמדו לחברה עד ליום 12 בפברואר 2019. יודגש כי החברה לא קיבלה מאת בעלי השליטה המלווים התחייבות כלשהי להעמדת ההלוואה או מצג לפיו ההלוואה תועמד ואין באישור החברה לקבלת ההלוואה כדי לחייב את בעלי השליטה המלווים להעמיד את ההלוואה (או כל חלק ממנה).

 

העמדת ההלוואה (אם תועמד) תיעשה אם לא יעלה בידי החברה להשיג מימון חיצוני נוסף הדרוש לצורך פעילותה, מתאגידים בנקאיים או גופים פיננסיים אחרים. ככל שתועמד ההלוואה, היא תפרע בהתאם ליכולת החברה על פי תזרים המזומנים שלה, ובכל מקרה לא יאוחר משנה לאחר מועד קבלתה. ההלוואה, ככל שתועמד, תישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, החל ממועד העמדת כל סכום מתוך ההלוואה ועד למועד פירעונה.

 

תמצית נימוקי וועדת הביקורת והדירקטוריון: ההלוואה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ולא תישא ריבית כלשהי; ההלוואה הינה בתנאים נוחים מאלו שיכולה החברה לקבל מצדדים שלישיים; העמדת ההלוואה עשויה להביא להקלה תזרימית על החברה, והיא תשמש את החברה לפי שקול דעתה של החברה; בעלי השליטה המלווים לא יקבלו טובת הנאה או תמורה בגין ההלוואה, מעבר למפורט לעיל.

 

הדירקטוריון וועדת הביקורת אישרו כי אין בעסקה האמורה אלא כדי לזכות את החברה. העסקה האמורה אינה באה להעניק זכויות לצדדים שלישיים שאינם החברה, ואין ודאות כי ההלוואה (או כל חלק ממנה) אכן תועמד לחברה.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
ת"א 35 4,118 4.57% ת"א 35 גלום 4,118 4.57% ת"א 125 4,118 4.57% ת"א SME 60 4,118 4.57% דולר רציף 3.4328 4.57% DAX 4,118 4.57% CAC 4,118 4.57% מחזור מסחר 4,118