ערד מכרה 230 אלף מניות ישרס תמורת כ-95.5 מיליון ש”ח בעסקת החלף

לאחר המכירה מחזיקה ערד ב-61.34% מהון המניות הרשום למסחר. המניות נמכרו במכר מלא לצד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בעסקה שבוצעה באמצעות מוסד בנקאי

מערכת ספונסר 12/12/2017 14:47

א+א- 1

חברת ערד הודיעה כי ב-12 לדצמבר 2017 מכרה החברה, בעסקה מחוץ לבורסה, 230,000 מניות ישרס חברה להשקעות בע"מ שהוחזקו על ידי החברה, המהוות, נכון למועד זה כ-4.40% מהון המניות הרשום למסחר של ישרס, וזאת בתמורה לסך של כ-95.5 מיליון ₪.

 

יצוין, כי התמורה בגין המניות הנמכרות נקבעה בהתאם למחיר הסגירה של מניית ישרס בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום המסחר האחרון שקדם למועד ביצוע עסקת המכירה. לאחר עסקת המכירה מחזיקה החברה בכ-61.34% מהון המניות הרשום למסחר של ישרס.

 

המניות הנמכרות נמכרו במכר מלא (ללא הסתייגויות, ללא תנאים וללא זכות חזרה) על ידי החברה לצד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה בעסקה שבוצעה באמצעות מוסד בנקאי. למען שלמות התמונה יצוין, כי הרוכש התחייב בפני המוסד הבנקאי ששיעור אחזקותיו במניות ישרס(כולל המניות הנמכרות) אינו עולה ולא יעלה על 5% מהון המניות הרשום למסחר של ישרס.

 

בד בבד ובמקביל לביצוע עסקת המכירה כאמור, התקשרה החברה עם מוסד בנקאי בעסקת החלףלפיה בתום תקופה של 12 חודשים ממועד ביצוע עסקת המכירה תבוצע התחשבנות בין החברה לבין המוסד הבנקאי ביחס להפרש בין מחיר המכירה של המניות הנמכרות לרוכש לבין ערכן של המניות הנמכרות כפי שיהיו במועד ההתחשבנות (אשר ייקבע לפי המחיר בו ימכרו המניות הנמכרות על ידי הרוכש במועד ההתחשבנות).

 

לחברה ניתנה האפשרות להאריך את מועד ההתחשבנות לתקופה נוספת של 12 חודשים וכן האפשרות לסיים את תקופת ההתחשבנות, ביחס לכל המניות הנמכרות או חלקן, טרם המועד שנקבע. החברה העמידה לטובת התאגיד הבנקאי ביטחונות אשר ישוחררו לאחר ביצוע ההתחשבנות.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    לא הבנתי

    מה זה מועד התחשבנות. אם עוד שנה השער יהיה גבוה יותר הקונה ישלם לערד את ההפרש?? חבל שלא מוסבר ההשפעה על שינוי המדדים הקרוב, פשוט עשו סוג של העתר הדבר מהודעת החברה....

    מבולבל 12/12/2017 18:27