חדשות שוק ההון

חברת החשמל יוצאת להנפקת אג”ח של עד מיליארד שקל

התקבל אישור דירקטוריון לביצוע הנפקה, שהיקפה ייקבע בהתאם לתנאי השוק

מערכת ספונסר 20/03/2017 16:48

א+א-

חברת החשמל מודיעה לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר היום (שני) ביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור וזאת בהיקף משוער של עד 1 מיליארד ש"ח, בתלוי בתנאי השוק. לאחר הנפקתן של אגרות החוב האמורות (אם וככל שתונפקנה), הן תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

עוד ציינו בחברה כי הנפקת אגרות החוב, ככל שתצא לפועל, תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף, שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה מיום 27 בנובמבר, 2015. אגרות החוב תונפקנה בדרך של הצעה אחידה, במכרז על מחיר היחידה. בחח"י מבהירים כי למועד דוח מיידי זה, אין וודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה.

 

ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, לשיקול דעת החברה, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף, לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של אגרות החוב ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
ת"א 35 4,118 4.57% ת"א 35 גלום 4,118 4.57% ת"א 125 4,118 4.57% ת"א SME 60 4,118 4.57% דולר רציף 3.4328 4.57% DAX 4,118 4.57% CAC 4,118 4.57% מחזור מסחר 4,118