נבות בר, מנכל וממייסדי קרן קיסטון<br>קרדיט: תמר מצפי
נבות בר, מנכל וממייסדי קרן קיסטון קרדיט: תמר מצפי

קיסטון , בניהולו של נבות בר, המשקיעה בנכסים בעולם התשתיות, דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2023. ביצועי הפורטפוליו של קיסטון וההכנסות התזרימיות שייצר היכו את התחזיות ועמדו על כ-253 מיליון שקל, ביחס לצפי תזרים של כ-218 מיליון שקל, נתון המשקף ביצועים בפועל העולים בכ-16% על התחזיות. נתון זה משקף עלייה של כ-27% ביחס להכנסות התזרימיות בתקופה המקבילה אשתקד (שעמדו על כ-197.8 מיליון שקל שקל).

בהמשך לגידול בביצועים לרוחב הפורטפוליו, קיסטון מעלה את תחזיותיה לתזרים הכנסות מדיבידנדים ותקבולים ל-2024 בשיעור של כ-10% לעומת הצפי כפי שפורסם בשנה שעברה, מ-210 מיליון שקל לכ-230 מיליון שקל.

כמו כן, נוכח העלייה ברווחיה והעלייה בהון העצמי, מגדילה קיסטון את הדיבידנד הרבעוני שיחולק באפריל 2024 לסכום של 18.5 מיליון שקל (כ-1% מההון העצמי הנוכחי) ואף מודיעה על כוונתה לחלק גם בשלושת הרבעונים העוקבים דיבידנד בשיעור של כ-1% מההון העצמי של החברה למועד הדוח הכספי שעל פיו תאושר כל חלוקה, בהתאם ובכפוף להחלטות דירקטוריון נוספות שתתקבלנה בעתיד, בהתאם לדין ולתקנון החברה.

במונחים שנתיים, כוונת החברה היא שהדיבידנד ישקף תשואה של כ-4% על ההון העצמי. במונחי שווי שוק נוכחי ישקף הדיבידנד תשואה של כ- 8%. בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד הרבעונית שמנהיגה קיסטון , במהלך 2023 חילקה קיסטון דיבידנד בסך כולל של 45 מיליון שקל וכ-15 מיליון שקל נוספים חולקו בינואר 2024. חלוקת הדיבידנד במהלך 2023 מגלמת תשואת דיבידנד משוקללת של כ-5.6% על שוויה הסחיר של קיסטון .

העלייה בתזרים הנוכחי והחזוי, והפעולות שהתבצעו להשבחת הנכסים הביאו להצפת ערך ולעלייה בשווי הוגן של ההשקעות בסך של כ- 406.8 מיליון שקל. העלייה נובעת, בין היתר מהטעמים הבאים:

צמיחה בפעילות האנרגיה הקונבנציונאלית על רקע גידול עקבי בביקושים לאנרגיה, ומשכך גידול בהכנסות מייצור חשמל בתחנות הכוח שבפורטפוליו.

צמיחה בפעילות התחבורה, ובעיקרה שיפור בביצועיה העסקיים של אגד כתוצאה מגידול בהיקף הק"מ בפעילות התחבורה הציבורית בישראל, זכייה במכרזים חדשים באירופה, והכל לצד מהלכי התייעלות משמעותיים בחברה.

צמיחה בפעילותה של חברת Eranovum, שמצויה בעיצומה של פריסת מאות עמדות טעינה חדשות בספרד, כניסה לפעילות במדינות נוספות באירופה ופיתוח יכולות לייצור חשמל לצריכה עצמית.

קיסטון מציינת בדוחותיה כי פעילות חברות הפורטפוליו לא הושפעה באופן מהותי מהמלחמה. ברבעון הרביעי לבדו רשמה החברה הכנסות שהסתכמו בסך של כ- 280.6 מיליון שקל. היציבות העסקית שמשתקפת בתוצאות, ברקע תנאי אי הוודאות וההאטה הכוללת במשק מוכיחה שוב (לצערנו בנסיבות לאומיות קשות) כי נכסי קיסטון , בהיותם נכסי תשתית קריטית חיונית, מוסיפים לפעול ולהניב גם בעתות משבר, ומעניקים הגנות מובנות למשקיעים.

שווי השקעותיה של קיסטון ליום 31.12.23 מסתכם בכ- 3 מיליארד שקל והונה העצמי הסתכם לכ- 1.86 מיליארד שקל. הרווח הנקי בשנת 2023 זינק לכ- 443.9 מיליון שקל לעומת רווח של כ-94.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי הרווח הנקי עמד על כ-190.4 מיליון שקל. התשואה על ההון (לפני מס) זינקה ב-12 החודשים האחרונים לכ- 32% והתשואה התזרימית על הנכסים המשוקללים הסתכמה בכ-9%. ה-NAV למניה עומד על כ-13.43 שקל. ההוצאות התפעוליות של קיסטון , לרבות דמי ניהול, עלויות עסקה ואחרות, הסתכמו בסכום של כ-39 מיליון שקל, לעומת 36.8 מיליון שקל אשתקד.

המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ- 210 מיליון שקל, ול קיסטון מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-81 מיליון שקל, נכון לסוף 2023 , זאת לאחר שבמהלך השנה ביצעה השקעות ממקורותיה העצמיים בהיקף של כ-80 מיליון שקל באגד, בסאנפלאואר וב -Eranovum, שילמה 45 מיליון שקל דיבידנד ופרעה חוב נטו בסך של כ-60 מיליון שקל.

במהלך השנה ולאחריה ביצעה קיסטון מהלכים לניהול וטיוב החוב וכחלק מכך, חתמה על הסכמים להעמדת מסגרות אשראי מחייבות עד אוקטובר 2025 בהיקף של כ-375 מיליון שקל. בפברואר 2024 גייסה החברה הון בהיקף של 176 מיליון שקל, במסגרתו השתתפו רוב בעלי המניות המוסדיים הקיימים. כן השתתפו בגיוס גם מייסדי קיסטון אשר הגדילו את חלקם בחברה, והגיעו להיקף השקעה כולל של כ-260 מיליון שקל ב קיסטון .
בסוף שנת 2023 עמד ה- LTV של החברה על- 31%, ובתוספת הסכום שגויס עומד ה- LTV על כ- 25%.

כלל המהלכים הללו לצד האיתנות הפיננסית והעסקית, כפי שמשתקפת בתוצאות, מאפשרים ל קיסטון להיערך להגדלת השקעה בנכסיה הקיימים ולהרחבת פעילותה העסקית בשנת 2024. בכוונת קיסטון להשתתף במאמצים הלאומיים לפיתוח ושיקום תשתיות לאחר המלחמה באמצעות חברות הפורטפוליו במסגרת מכרזים רלבנטיים שיפורסמו.

סוגיה נוספת העומדת לפתחה של קיסטון ב 2024 היא אופציית ה PUT של מייסדי אגד - קיסטון פועלת לארגן את מקורות המימון הנדרש לתשלום בגין מימוש האופציה לרכישת יתרת מניות המייסדים באגד (40%), במבנה דומה למבנה המימון שבאמצעותו נרכשו ה 60% הראשונים של מניות אגד (מימון בנקאי, זמינות מקורות ההון והחוב העצמיים הקיימים בחברה ומחויבותה של קרן המורים והגננות להעמדת חלקה במימון האופציה). קיסטון אינה צופה שלצורך מימון תשלום התמורה בגין האופציה היא תידרש לגייס הון מהציבור.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון : " קיסטון מסכמת את שנת 2023 כשנה פורצת דרך בביצועיה העסקיים. הפורטפוליו שלנו, המאופיין בנכסי תשתית חיונית, הצומחים בעקביות ויציבים גם בתנאי משבר וחוסר ודאות, הוכיח את עצמו על אף המלחמה והאתגרים הרבים. ההכנסות התזרימיות היכו את התחזיות, רשמנו עלייה בתזרימים החזויים קדימה ובהתאם הצפת ערך משמעותית בשווי הנכסים. כל אלו מקבלים ביטוי מיידי, בין היתר, בעדכון תחזיות ההכנסות התזרימיות לשנת 2024, ובמדיניות חלוקת דיבידנד רבעונית עקבית, תוך שאנו מגדילים את סכום הדיבידנד הרבעוני. קיסטון נערכת למימוש אופציית אגד, מבלי שתזדקק לגיוס הון נוסף. אנו רואים במימוש האופציה הזדמנות עסקית, על רקע הצפת הערך באגד וזו שאנו צופים קדימה."

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש