דוחות הרבעון השלישי של הבנקים לשנת 2023 היו טובים וזאת על אף השפעות המלחמה, הוצאות גבוהות להפסדי אשראי והתכווצות של המרווח המימוני. התשואה להון הענפית הסתכמה בשיעור של 13.9%, לעומת 18.6% ברבעון הקודם ו-16.4% ברבעון המקביל.

נתונים אלה ממחישים את החוזקה של הבנקים הגדולים - ה פועלים, לאומי, מזרחי טפחות ודיסקונט - חרף התמתנות ההשפעות החיוביות של עליית הריבית והאינפלציה ועלייה בסיכוני השוק המקומי הנובעת מהמלחמה. בבית ההשקעות אי.בי.אי סיכמו את תוצאות הבנקים וצופים כי לטווח הארוך כרית הביטחון שעמה הגיעו הבנקים למשבר תאפשר להציג תשואה דו ספרתית למרות האתגרים.

"ברבעון השלישי המשיכו הבנקים להציג תשואה דו ספרתית נאה על ההון כשהבנק הבינלאומי ובנק מזרחי הציגו את התשואה להון הגבוהה ביותר: 16% ו-16.8% בהתאמה. בנק לאומי, על אף הוצאה להפסדי אשראי הגבוהה במערכת הציג תשואה להון של 13.6% שהיתה גבוהה מהצפי המוקדם. בנק הפועלים הציג שרשם תשואה של 13.4% גם כן הפתיע לחיוב ודיסקונט שרשם הוצאות גבוהות להפסדי אשראי ותשואה להון של 12% סוגר את הרשימה. לאור המלצות הפיקוח על הבנקים, כלל הבנקים במערכת צמצמו את היקפי הדיבידנדים וזאת על מנת לרפד את כריות ההון ולנקוט במדיניות זהירה יותר נוכח אי הודאות בטווח הקצר.

"נכון לנקודה זו, מכפיל ההון של הבנקים נסחר סביב X1, וזאת בדומה למכפיל ההון עם פרסום הדוחות לרבעון הקודם. נזכיר כי ביום המסחר האחרון שלפני ה-7 באוקטובר נסחר מדד הבנקים במכפיל הון 1.07X מאז נרשמה ירידה של 7 נקודות מכפיל לאור החששות מהשפעות המלחמה על הכלכלה הישראלית. להערכתנו, מלבד הרעה פוטנציאלית בתיק האשראי הפער בתמחור טמון בפרמיית הסיכון של השוק המקומי נוכח סיכונים בדמות הורדת הדירוג של מדינת ישראל, וניתוק של כלכלת ישראל מהמגמות הכלכליות העולמיות.

"אנו סבורים שבטווח הקצר הענף יציג תשואה מתונה יותר (אך עדיין גבוהה בראייה היסטורית) על רקע ההערכה האטה בפעילות הכלכלית בישראל, התמתנות השפעות הריבית והאינפלציה, הגדלת ההוצאות להפסדי אשראי, וצמיחה מתונה יותר של תיק האשראי. אנחנו מעריכים שגם בתרחיש של ירידה בריבית, צמצום מרווחים והוצאות להפסדי אשראי שמתבססות ברמות גבוהות לאורך תקופה של מספר רבעונים, הבנקים צפויים לייצר תשואה דו ספרתית מרשימה (15%-12%) והסיבות העיקרית לכך הן יחסי היעילות המרשימים וכריות הביטחון שבנו הבנקים לקראת הבאות", כתבו באי.בי.אי.

הנקודות העיקריות מהדוחות:

תיק האשראי של הבנקים צמח בשיעור של 1.7% ביחס לרבעון קודם, וזאת לאחר צמיחה מואצת בשנתיים האחרונות. עיקר הצמיחה הגיעה מהמגזר העסקי (עסקים גדולים) כשבמגזר המשכנתאות מגמת הבלימה נמשכה גם ברבעון השלישי. אנו סבורים כי בטווח הקצר קצבי הצמיחה יאטו מעט ומגמת הצמיחה תחזור לרמות נורמטיביות של 6% לקראת סוף 2024.

הכנסות הריבית נטו צמחו ב-13.8% ביחס לרבעון המקביל אך בהשוואה לרבעון הקודם נרשמה ירידה ענפית של כ-7.4% הנובעת מהתכווצות של המרווח הפיננסי ומהשפעה פוחתת של הריבית והאינפלציה.
המרווח הפיננסי ירד ב-28 נ"ב מרמה של 2.99% ל-2.71% ביחס לרבעון הקודם, ירידה שמיוחסת בעיקרה לעלויות מימון גבוהות יותר נוכח מעבר של כספים מעו"ש לפקדונות נושאי ריבית וכאמור מהשפעה נמוכה של המדד ברבעון. בהקשר זה נציין שבנטרול המדד, לאומי והבינלאומי הציגו את התכווצות המרווח הגבוהה ביותר בין רבעוני ההשוואה בעוד בנק פועלים הציג את הירידה המתונה ביותר במרווח. אנו מצפים להמשך התכווצות של המרווח וזאת על אף שהבנקים מציינים שמגמת המעבר מעו"ש לפיקדונות נושאי ריבית האטה. נוסיף כי הפקדונות שאינם נושאים ריבית ירדו ב-18.3% מתחילת השנה.

ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו ב-0.8%, השיעור הגבוה מאז הרבעון השלישי של 2020. ההוצאות להפסדי צמחו ברבעון בעקבות ההשפעות הצפויות של המלחמה וכללו מרכיב מהותי (כ-90%) של ההפרשות קולקטיביות ובשני בנקים – פועלים ובינלאומי לא כללו הוצאות פרטניות כלל. אנו סבורים כי ההפרשה הפרטנית מתרכזת בעולמות הנדל"ן וספציפית במימון קרקעות – לא ניתן גילוי בדוחות אודות לווה ספציפי.

יחס ה-NPL מתוך האשראי רשם גם כן עליה אך אל מול הממוצעים ההיסטוריים עדיין לא ניתן להסיק כי ישנה הרעה מהותית בתיק האשראי.

הכנסות המימון שאינן מריבית עלו בכ-148% ביחס לרבעון המקביל מרבית הבנקים רשמו רווחים משמעותיים בעיקר מפעילות בנגזרים.

ההכנסות מעמלות צמחו ב-5.1% ביחס לרבעון המקביל וב-5.8% ביחס לרבעון הקודם. העלייה ברבעון הנוכחי ביחס למקביל נבע בעיקר מעמלות דמי ניהול חשבון, כרטיסי אשראי, עסקי מימון והפרשי המרה.

ההוצאות התפעוליות ירדו ב-1.4% ביחס לרבעון המקביל כשעיקר הסיבה לכך היא בסעיף הוצאות השכר שירד לאור הסכמי השכר והפרשות נמוכות יותר לבונוסים. חשוב לציין כי חלק מהוצאות השכר (בעיקר הפרשות פנסיוניות) נרשמות תחת סעיף הוצאות אחרות כך שבראייה של שני הסעיפים יחדיו לא נרשמה ירידה.

ההכנסות ללא חומ"ס צמחו ב-15.9% מול רבעון מקביל וירדו ב-5.6% מול הרבעון הקודם. מכאן שיחס היעילות שרשם שיא שלילי (נמוך זה טוב) ברבעון הקודם עלה מעט ברבעון השלישי והסתכם ל-39.8% אל מול 38% ברבעון הקודם. אנו סבורים כי יחס היעלות הנוכחי עדיין נמוך ביחס לצפי קדימה והוא מוטה כלפי מטה כתוצאה מהכנסות מימון מאוד גבוהות שנשענות על סביבת ריבית שאינה מייצגת. על אף האמור, הבנקים צפויים לשמור על יחסי יעלות מרשימים גם בסביבת ריבית נמוכה יותר וזאת לאור מהלכי ההתייעלות שבוצעו ויבוצעו בהמשך.

הרווח הנקי של הבנקים ירד בכ- 23% מהרבעון הקודם וב-28.6% ביחס לרבעון המקביל עיקר הירידה ברווח מיוחסת לגידול בהוצאות להפסדי אשראי ולהתכווצות המרווח הפיננסי.

היקף הדיבידנדים ירד גם הוא ברבעון וזאת לאור המלצת הפיקוח על הבנקים כשפועלים והבינלאומי הורידו את שיעור הדיבידנד ל -20% בעוד שאר הבנקים הורידו את שיעור הדיבידנד ל-15%. הורדת שיעור הדיבידנד אמנם תפגע בתשואה להון ברבעון הבא אך תשרת הבנקים בשמירה על יחסי הלימות איתנים ובמתן מענה עתידי לביקושים לאשראי.

מכאן, שיחס הלימות ההון של הבנקים עלה מעט ביחס לרבעון הקודם לרמה של 10.94%, יחס שמאפשר המשך פעילות וחלוקת דיבידנדים. הבנקים ככל הנראה ישמרו על רמה זו (ואולי אף יגדילו אותה) על מנת להבטיח מרווח ביטחון מספק מפני סיכונים עתידיים ויכולת לצמוח בתיק האשראי בשיעור מתון יותר.

בשורה התחתונה, קובעים באי.בי.אי, כי "הרבעון השלישי על אף ההשפעות החריגות של המלחמה מחזק את התיזה שהבנקים נכנסים לתקופה מאתגרת עם כריות בטחון משמעותיות ועם מבנה תפעולי המאפשר השגת תשואה דו ספרתית גם כשלא כל הכוכבים מסתדרים בשורה. אנו סבורים שבדוחות הרבעון הרביעי אנחנו צפויים לראות תשואות להון שאינן רחוקות מאלו של הרבעון השלישי וההנחה היא שחלק לא מבוטל מההוצאה להפסדי אשראי נרשמה כבר ברבעון השלישי וברבעון הרביעי תירשם ירידה".

עוד מציינים באי.בי.אי כי התמסורת בין עליית הריבית לריבית על הפיקדונות, שהייתה נמוכה מ-1 ברבעונים קודמים ותרמה לפתיחת המרווח הפיננסי, עובדת כעת בכיוון ההפוך (הריבית לא עולה והמרווח מתכווץ). על אף האטה במגמת המעבר מהעו"ש לפיקדונות נושאי ריבית המרווח ימשיך להצטמצם מכיוון הריבית במשק. לפי נתונים אלה ההכנסות הריבית נטו יתכווצו ברמה הענפית ומרבית הבנקים יציגו ירידה של כ-1%-2% במונחי תשואה להון בדוחות הרבעון הרביעי. בנוסף, האינפלציה ברבעון הרביעי צפויה להסתכם בשיעור של 0.5% (לפי הערכות הקונצנזוס) לעומת 0.7% ברבעון השלישי, כלומר תרומה של כ-0.6 מיליארד שקל (סביב 0.3% תוספת לתשואה להון).

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש