ערן וולף, מנכל מימון ישיר<br>קרדיט: יח"צ
ערן וולף, מנכל מימון ישיר קרדיט: יח"צ

מימון ישיר פרסמה היום (ד’) את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה, מהם עולה שיפור ברווח הנקי וקיטון בהפסדי האשראי לעומת הרבעון הקודם.

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו לכ-356.1 מיליון שקל, לעומת כ-377.4 מיליון שקל ברבעון השני וכ-340.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות המוחזק ע"י החברה הגדול בכ-1.9 מיליארד שקל לעומת התקופה המקבילה. עלייה זו קוזזה ע"י עלייה מתונה יותר בשיעור עליית המדד ביחס לרבעון המקביל.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי הסתכמו לכ-88.6 מיליון שקל, לעומת כ-99.4 ברבעון השני וכ-55.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נבע מעלייה בהיקף ניצול האשראי לאור הגידול המשמעותי בהיקף תיק ההלוואות המאזני של החברה ועלייה בעלויות המימון.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם לכ-44.9 מיליון שקל, לעומת כ-35.7 מיליון שקל ברבעון השני וכ-55.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח לעומת הרבעון הקודם נובע בעיקר מהירידה בהפסדי האשראי של החברה. הקיטון ברווח ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל, נובע בעיקר מעלייה בהפרשות בגין הפסדי אשראי ומעליה בהוצאות המימון עקב גידול התיק ועליית הריבית.

הוצאות הפסדי אשראי ברבעון השלישי הסתכמו לכ-53.1 מיליון שקל, לעומת כ-74.7 מיליון שקל ברבעון השני וכ-36.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. נזק האשראי המשוקלל ברבעון השלישי הסתכם בכ-3.12%, לעומת כ-4.55% ברבעון השני וכ-2.98% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה החדה בשיעור נזקי האשראי של החברה בהשוואה לרבעון השני נובעת בעיקר מהקשחת מדיניות החיתום של החברה והחמרת כללי הזכאות להלוואה בחודשים האחרונים כאשר הירידה העיקרית נרשמה במגזר הלוואות הסולו. עיקר הגידול ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל, נובע מגידול בתיק ההלוואות הממוצע הנמצא בסיכון החברה, ומעלייה בשיעור הפסדי האשראי של מגזר הלוואות הסולו לצד גידול מתון יותר בשיעור הפסדי האשראי של הלוואות הרכב, כולל גידול בשיעור ההפרשה ה"כללית" (בגין הלוואות שאינן בפיגור).

נכון ליום 30 בספטמבר, 2023 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-14 מיליארד שקל (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים) לעומת כ-12 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר, 2022. מתחילת שנת 2023 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-3,274 מיליון שקל.

תיק ההלוואות של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-7.3 מיליארד שקל בהשוואה לכ-6.3 מיליארד שקל לתאריך 31 דצמבר 2022.

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם לכ-1,257 מיליון שקל לעומת כ-1,182 מיליון שקל נכון ליום 31 בדצמבר 2022. הגידול נובע מהרווח בתקופה בסך של כ-128 מיליון שקל, אשר קוזז בחלקו מחלוקות דיבידנדים בהיקף כולל של כ-63 מיליון שקל. שיעור ההון ביחס למאזן סולו מסתכם לכ-18.2%.

בהתאם למדיניות, מדווחת החברה על חלוקת דיבידנד של כ-22.5 מיליון שקל אשר ישולם בחודש דצמבר 2023.

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי עם שיפור ברווח הנקי ביחס לרבעון שקדם לו, עם גידול בתיק ההלוואות ועם קיטון בשיעור הפסדי האשראי. החברה המשיכה ליישם את מדיניות ההקשחה בתנאי הזכאות להלוואות, דבר שמביא אמנם לצמצום מסוים בהיקף העמדת הלוואות הרכב, אך להקטנת נזקי האשראי כפי שחזתה החברה.

"המשכנו להציג צמיחה משמעותית בפעילות המשכנתאות עם העמדת הלוואות חדשות בהיקף של כ-336 מיליון שקל והיקף תיק של כ-961 מיליון שקל. פעילות זאת מתקדמת בקצב מהיר משתכננו ואף הגיעה לרווחיות ברבעון זה. החברה הגיעה למלחמת חרבות ברזל עם עוצמה פיננסית גבוהה. את הרבעון הרביעי התחלנו עם מסגרות אשראי של כ-2.9 מיליארד שקל, מתוכן כ-1.8 מיליארד שקל אשראי לא מנוצל. בנוסף אנו עדים להמשך הביקושים להמחאות, כאשר במהלך הרבעון השלישי ביצענו המחאות בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל ובסוף חודש אוקטובר 2023 המחאה נוספת של כ-278 מיליון שקל."

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש