איתי בן זאב, מנכל הבורסה לניע קרדיט: קובי קנטור

דוחות כספיים

לפחות הבורסה מרוויחה בבורסה

התנודתיות ברבעון הראשון באחוזת בית בהחלט עוזרת לרווחי הבורסה המקומית אשר התאכזבה מאי כניסה למדד ה-MSCI, כרגיל הוצאות השכר בולטות, הרווחי זינק בכ-50% והסתכם 14.7 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 25/05/2022 07:53

א+א-

הרבעון הראשון של השנה התאפיין בתנודתיות גבוהה ובחוסר וודאות בשווקים שהובילו למחזורי מסחר גבוהים בכ- 38% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2021 במניות, זאת על רקע תקיפת אוקראינה, החשש מאינפלציה והעלאות הריבית שהחלה בארה"ב, אירופה וגם בישראל.לצד זאת, חלה התמתנות במספר ההנפקות הראשוניות, בדומה לירידה שחלה גם בבורסות אחרות, עם 8 הנפקות ברבעון הראשון של השנה.במקביל נרשמו גיוסים ערים בשוק המניות, בסך של כ-7.5 מיליארד ש"ח, קרוב ל- 30% מסך הגיוסים בכל שנת 2021, מתוכם גיוסים בסך של כ-1.4 מיליארד ש"ח על ידי 8 מנפיקות חדשות, 3 מהן בשווי של למעלה ממיליארד ש"ח.גם בשוק איגרות החוב היו גיוסים ערים מהציבור בסך של כ- 24 מיליארד ש"ח, כ- 31% מסך הגיוסים בשנת 2021.

מדדי הבורסה המובילים ת"א-35 ות"א-90 המשיכו להפגין ביצועים טובים לעומת אלו שרשמו מדדי הדגל בבורסות מובילות בעולם.ברבעון הראשון רשמו תשואה חיובית בשיעור של כ-2% בממוצע, לעומת ירידה בשיעור של כ- 5% במדדי דאו ג’ונס ו-S&P 500 , ירידה בשיעור של 9% במדד EURO STOXX 50 וירידה בשיעור של 6% במדד MSCI.

ברבעון הראשון של 2022 נמשך הגידול בסכומי הכסף הזר שנכנס לבורסה בהיקף של כ- 3 מיליארד ש"ח נטו במניות, וזאת בהמשך לרכישות של כ- 13 מיליארד ש"ח נטו במהלך שנת 2021.

הבורסה ממשיכה לפעול על מנת להגדיל את מספר השחקנים הפעילים בשוק ההון המקומי ומספר חברי הבורסה, דבר שנועד לשפר את התחרות בשוק ההון ולשפר את מצבו של המשקיע המקומי.בין היתר, ברבעון הראשון חל גידול במספר הקרנות הזרות שנרשמו בבורסה, כשחברת ניהול ההשקעות הבינלאומית, אינבסקו, רשמה לראשונה 10 קרנות חוץ, והצטרפה לקרנות הגלובליות בלקרוק וליקסור, שכבר רשמו למסחר קרנות חוץ.נכון להיום, נסחרות בבורסה 39 קרנות חוץ.

ברבעון הראשון של 2022 המשיכה הבורסה לפעול להסרת חסמים למסחר, להגדלת המעורבות של הציבור הרחב ולהנגשת מידע עבור הציבור.בתחילת מרץ 2022 הוקטן גודל הפקודה המינימלית במסחר ל- 500 ש"ח, ומאז ההפחתה נרשמה קפיצה משמעותית במספר הפקודות הקטנות במניות מדד ת"א-35, עם גידול חד של פי 7 – מכ- 000,10 פקודות ביום לכ- 71,000 פקודות ביום.במקביל, הבורסה השיקה ברבעון הראשון את הגרסה באנגלית לאפליקציית הבורסה.

בהמשך להודעת הבורסה בחודש מרץ על כוונתה לגבש תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 100 מיליון ש"ח ולתקופה של עד שנתיים, דירקטוריון הבורסה אישר היום תוכנית רכישה ראשונה בהיקף של עד 36 מיליון ש"ח לתקופה של כחצי שנה.לאור זאת, בתוכנית שאושרה נכללות מגבלות שונות הנוגעות להיקף הרכישות היומי ומחירי הרכישות במסגרתה, יבוצעו בהתאם לכך.הרכישה העצמית תתבצע על ידי ברוקר חיצוני, שאינו קשור לחברה.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2022:

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 97.7 מיליון ש"ח לעומת הכנסות ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 78.4 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ- 25%.צמיחה נרשמה בכל סעיפי הפעילות, לרבות גידול בשיעור של כ- 16% בהכנסות מעמלות מסחר וסליקה, שהסתכמו בסך של כ- 39.4 מיליון ש"ח, שנובע בעיקר מעלייה במחזורי המסחר במניות לעומת הרבעון המקביל אשתקד וכן גידול של 2 ימי מסחר בין הרבעונים.גידול נוסף בשיעור של כ- 51% בהכנסות דמי רישום ואגרות שעמדו על סך של כ- 24.8 מיליון ש"ח נבע בין היתר מעדכון תקופת ההכרה בהכנסות מדמי רישום וגידול בשיעור של כ- 15% בהכנסות משירותי המסלקה שעמדו על 17.4 מיליון ש"ח.

העלויות ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 73.4 מיליון ש"ח לעומת עלויות בסך של כ- 65.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 12%.הגידול בעלויות נובע בעיקר מעלייה בהוצאות שיווק, כתוצאה מעיתוי ביצוע קמפיינים ועלייה בהוצאות בגין הטבות לעובדים, כתוצאה מעדכוני שכר והפרשות למענקים.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 5.2 מיליון ש"ח לעומת הכנסות מימון, נטו ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו בסך של כ- 0.1 מיליון ש"ח.המעבר להוצאות מימון ברבעון נובע מתשואה שלילית בשיעור של כ- 2.45% על השקעות החברה באיגרות חוב של ממשלת ישראל המנוהלות בתיקי ניירות ערך סחירים, לעומת תשואה חיובית בשיעור של כ- 0.02% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 14.7 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 9.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 52%.הגידול ברווח נבע מעלייה בהכנסות אשר קוזזה בחלקה מהגידול בהוצאות ומהמעבר להוצאות מימון.

ה- EBITDAהמתואם ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 36.8 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 24.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 50%.הגידול נובע מעלייה בהכנסות בשיעור של כ- 25% כתוצאה מגידול בפעילות ומשינוי אומדן ההכרה בהכנסה מדמי רישום, בקיזוז גידול בהוצאות בשיעור של כ- 12% בעיקר בעלויות שיווק והטבות לעובדים.

הרווח המתואם ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 14.9 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 9.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 50%.הגידול נובע מעלייה בהכנסות בשיעור של כ- 25% כתוצאה מגידול בפעילות ומשינוי אומדן ההכרה בהכנסה מדמי רישום בקיזוז גידול בהוצאות בשיעור של כ- 12% בעיקר בעלויות שיווק והטבות לעובדים וממעבר להוצאות מימון כתוצאה מתשואה שלילית על השקעות החברה בנכסים פיננסים המוחזקים למסחר.

ההון העצמי של הבורסה ליום 31.3.2022 הסתכם לסך של כ- 669.5 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ- 1% בהשוואה ליום 31.12.2021.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה