חי גאליס, מנכל ביג קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

ביג נהנת מהדוח של אפי נכסים

האיחוד לראשונה של אפי נכסים עם דוח מוצלח לתוך ביג ברבעון זה מהווה את מירב הנקודות הטובות בדוח, החברה תחלק דיבידנד 100 מיליון ש"ח

אלירן מדר 21/11/2021 10:33

א+א-

 

חברת ביג העסוקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות מדווחת על רבעון שלישי מוצלח,פדיונות מרכזי ביג בישראל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 צמחו בכ-14.6% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020, ובכ-3.6% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 – על אף 50 ימי סגר במהלך שנת 2021

ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ-87.7% לכ-360.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-191.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מאיחוד של תוצאות אפי נכסים, קיטון השפעות הקורונה והמשך הרחבת הפעילות.

ה-NOI ברבעון עלה בכ-81% לכ-253.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-140 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד מאותן סיבות המוזכרות לעיל אשר הביאו לגידול בהכנסות.

ה-FFO הריאלי ברבעון טיפס בכ-83.7% לכ-162.2 מיליון שקל, לעומת כ-88.3 מיליון שקל.

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם עלייה של כ-167.9% ברווח הנקי לכ-251.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-93.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי במהלך הרבעון נרשמה עלייה של כ-234 מיליון שקל בשווי של נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה, לעומת ירידה של כ-34.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת משערוך נכסים בישראל וסרביה ומאיחוד לראשונה של תוצאות חברת אפי נכסים.

 

שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בסרביה על כ-97% ובארה"ב על כ-93%.

 

פדיונות במרכזי ביג בישראל– בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נרשם גידול של כ-14.6% בפדיונות החברה בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וגידול של כ-3.6% לעומת התקופה המקבילה לשנת 2019 וזאת חרף העובדה שמרכזי הקניות של החברה היו סגורים 50 ימים במהלך התקופה בשנת 2021.

 

סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח חלקה האפקטיבי של החברה עלה לכ-17.2 מיליארד שקל. לחברה פיזור גאוגרפי רחב כאשר כ-50% מהנכסים בישראל, כ-17% ברומניה, כ-13% בסרביה, כ-12% בארה"ב והיתרה בצ’כיה ובפולין. כמו כן החברה הגדילה את הפיזור הסקטוריאלי שלה תוך הגדלת סקטור המשרדים והחניונים לכ-24% מסך שווי הנכסים.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-6.39 מיליארד שקל, לעומת כ-3.99 מיליארד שקל בסוף שנת 2020. עיקר הגידול נובע מהנפקת הון מניות ואופציות במסגרת הצעת רכש חליפין בגין מניות

אפי נכסים בסך של כ-1.7 מיליארד שקל, הנפקה לגוף מוסדי בסך של כ-300 מיליון שקל והנפקה נוספת במסגרת רכישת חלק השותף בסרביה בסך של כ-96 מיליון שקל. בנוסף, מימוש כתבי אופציה (סדרה 5) תרם לגידול בהון של כ-133 מיליון שקל, ויתרת הגידול מקורו ברווח הנקי בתקופה. מנגד חל קיטון בעקבות שחיקת שער החליפין וכ-100 מיליון שקל נוספים בעקבות חלוקת דיבידנד שחולקו בספטמבר.

 

החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה: נכון לסוף הרבעון השלישי לשנת 2021 לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-781 מיליון שקל ומסגרות אשראי חתומות ופנויות בהיקף של 913  מיליון שקל. בנוסף, נכון למועד פרסום הדוח לחברה נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל מתוכם כ-1.175 מיליארד נכסים מניבים ואחזקה במניות סחירות של אפי נכסים שאינן משועבדות בשווי כולל של כ-3.1 מיליארד שקל (כ-51.3%).יתרות המזומנים, קווי האשראי והנכסים הפנויים אינן כוללות יתרות של אפי נכסים.  

 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד נוספת בסכום של כ-100 מיליון שקל כ-4.73 שקל למניה שישולם ביום 12.12.2021

 

אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג: "אנו מציגים היום תוצאות שיא בכל הפרמטרים. העובדה כי למרות 50 ימי סגר בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה הפידיון  מנכסים זהים, לעומת 2019 טרום קורונה, בכ-3.6% ובהתאם עלה ה-NOI same properties בישראל בכ-4.5% משקפת את עוצמת המותג ’ביג’ והאטרקטיביות של מרכזי החברה. לאור התוצאות החזקות, דירקטוריון החברה החליט לחלק דיבידנד בהיקף של 100 מיליון שקל, וזאת לאחר שחילקנו דיבידנד של 100 מיליון שקל לפני כחודשיים.

בארה"ב אנחנו ממשיכים במימוש נכסי החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, ולאחרונה עידכנו על מכירת מספר נכסים נוספים בקליפורניה, ביוטה, באורגון ובוויסקונסין בסכום כולל העולה על שוויים בספרים. עד כה חתמנו על חוזים למכירת 14 נכסים אשר חלק החברה בתמורה בהם עומד על כ-456 מיליון דולר, והמהווים כמחצית משווי חלק החברה בנכסים בארה"ב.

 

  1. מניות בכתבה
  2. ביג

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה