דוחות כספיים

מלרן פרויקטים מסכמת את 2020 עם עליה של 57% ברווח הנקי

תיק האשראי של החברה טיפס בשנת 2020 לכ-327 מיליון שקל, וסמוך למועד פרסום הדוח מסתכם בכ-345 מיליון שקל; הכנסות המימון נט, צמחו בכ-28% לכ-39 מיליון שקל

חדשות ספונסר 23/02/2021 13:55

א+א-

חברת האשראי החוץ בנקאי מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר שבשליטת מואנד ריאן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2020 המלמדות על גידול בתיק האשראי, בהכנסות המימון, נטו וברווח הנקי.

 

הכנסות המימון השנתיות הסתכמו בכ-54.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-54.6 מיליון שקל בשנת 2019. הקיטון הקל נובע משינוי בתמהיל תיק האשראי בעקבות יישום אסטרטגיית ניהול סיכונים מחמירה מהרגיל על ידי החברה במהלך משבר הקורונה.

 

הכנסות המימון, נטו, בשנת 2020 גדלו בכ-28% לכ-39 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30.4 מיליון שקל בשנת 2019. הגידול נובע בעיקר מגיוון והוזלה של מקורות האשראי במהלך התקופה, שהביאו לירידה משמעותית בהוצאות המימון של החברה, מכ-24.2 מיליון שקל ב-2019 לכ-15.1 מיליון שקל ב-2020. מנגד, הכנסות המימון של החברה היו דומות ברמתן לאשתקד.

 

הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמו בכ-2.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליון שקל בשנת 2019. השינוי מיוחס בעיקר לעלייה בהפרשה הכללית, שקוזזה חלקית כתוצאה מקיטון בהפרשה בגין לקוחות ספציפיים וחובות אבודים.

 

החל מראשית משבר הקורונה רושמת החברה שיעור הפרשה כללית להפסדי אשראי הגבוה מהשיעור שנרשם בתקופה שקדמה למשבר, תוך התחשבות בהשלכות האפשריות של המשבר. 

 

עם זאת, להערכת החברה, ובהתבסס על מגמות חיוביות בשוקי ההון ותהליך ההתחסנות בישראל, הסיכונים פחתו בהשוואה לאותם סיכונים כפי שנצפו בסוף הרבעון הראשון ואף ברבעון השני לשנת 2020. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי הסתכם ב-2020 בכ-0.8% והיה נמוך ב-4 השנים האחרונות מ-1%.

 

הרווח הנקי בשנת 2020 טיפס בכ-57% לכ-17.3 מיליון שקל, לעומת כ-11 מיליון שקל בשנת 2019. 

 

תיק האשראי של החברה צמח לכ-327 מיליון שקל, עלייה של כ-9% בהשוואה לכ-301 מיליון שקל בסוף 2019 ולעומת כ-232 מיליון שקל בסוף שנת 2018. תיק האשראי מסתכם נכון ליום 21 בפברואר 2021 בכ-345 מיליון שקל.

 

נכון לסוף 2020, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-33.1 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה לסוף שנת 2020 מסתכם בכ-110 מיליון שקל, בהשוואה לכ-60.9 מיליון שקל בסוף 2019. הגידול נובע מהנפקת הון מניות ורווחי החברה בתקופת הדוח שנוספו להון בניכוי דיבידנד ששולם בחודש יוני 2020 בהיקף של 4 מיליון שקל.

 

מואנד ריאן, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "אנחנו מסכמים את שנת 2020, שהייתה שנת קורונה רבת אתגרים, עם המשך גידול בתיק הלקוחות ועלייה משמעותית ברווח הנקי של מלרן. הצמיחה בתיק הלקוחות הינה רוחבית ומגוונת תוך מתן דגש על תהליכי בקרה קפדניים ועל איכות התיק, המתאפיין בפיזור רחב של לווים ממגוון תחומי פעילות.

 

מלרן פרויקטים נמצאת כיום בתנופה עסקית גדולה, ואנו מעריכים כי תיק האשראי של החברה צפוי להמשיך ולצמוח, בין היתר לאור הביקוש הגדל לאשראי חוץ בנקאי בשוק הישראלי, ובפרט במגזר הערבי ישראלי שבו מתקיימת עיקר פעילותינו. החברה נהנית מאיתנות פיננסית גבוהה, מחשיפה נמוכה מאוד לסקטורים שנפגעו ממשבר הקורונה, וערוכה לנצל הזדמנויות שעשויות להיווצר לטובת המשך צמיחתה

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה