דוחות כספיים

פנאקסיה מסכמת רבעון עם הכנסות שיא של 16.8 מיליון ש”ח

ברווח הגולמי חל גידול של כ- 55% וצמצום בהפסד התפעולי והנקי לעומת הרבעון השני של השנה; החברה נערכת לתחילת יצוא ומכירות ראשונות בגרמניה עד סוף השנה

חדשות ספונסר 29/11/2020 10:40

א+א- 4

יצרנית מוצרי הקנאביס הרפואי פנאקסיה מעבדות ישראל פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו לשיא של כ- 16.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 293%, מעל לפי 3, בהשוואה להכנסות בסך כ- 4.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וגידול של כ- 14% בהשוואה להכנסות בסך של כ- 14.8 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2020.

 

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 43.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 337%, מעל לפי 4, בהשוואה להכנסות בסך כ- 10 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה בשנת 2019 כולה הסתכמו בסך של כ- 16.7 מיליון ש"ח.

 

הגידול בהכנסות נובע מגידול במכירת מוצרים מוגמרים בשוק הישראלי, הן מותגים עצמיים כולל מותג הפרימיום אקסיבן המשותף לפנאקסיה ורפא, והן מותגי צד שלישי, באמצעות שירות "פנאקסיה עד הבית" תחת האסדרה החדשה, וכן מגידול משמעותי בפעילות ייצור המוצרים שנארזו ועובדו במפעל החברה, אחסנה והפצה. הן מתן שירותי ייצור והן מכירת מוצרים למטופלים תחת האסדרה החדשה מניבים לחברה הכנסות גבוהות משמעותית בהשוואה למתן שירותים דומים תחת האסדרה הישנה.

 

מפרוץ משבר הקורונה ששיאו בחודשים מרץ-אפריל 2020 ועד כה החברה פועלת באופן מלא כמפעל חיוני באישור משרד הבריאות תוך ביצוע התאמות נדרשות על מנת לעמוד בהנחיות בנוגע להתמודדות עם הנגיף. להערכת החברה תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 לא הושפעו באופן מהותי מהתפרצות הנגיף, כשכאמור אף נרשמו בתקופות אלה הכנסות גבוהות בהשוואה לתקופות קודמות.

 

הרווח הגולמי ברבעון, תחת האסדרה החדשה, הסתכם בסך של כ- 1.9 מיליון ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 11.2%), שיפור של כ- 55% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 1.2 אלף ש"ח ברבעון השני של 2020 (שיעור רווח גולמי של כ- 8%), וכן בהשוואה להפסד גולמי, תחת אסדרה ישנה, בסך כ- 530 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 3.5 מיליון ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 8%), בהשוואה להפסד גולמי של כ- 632 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, תחת אסדרה ישנה.

 

השיפור ברווח וברווחיות הגולמית ברבעון ובתקופה נובע בעיקר מהגידול בהיקפי הפעילות בשוק הישראלי ומניצול יתרונות לגודל הן בהוצאה המשתנה והן בכיסוי הוצאות קבועות. זאת, על רקע הגידול בעלויות הנדרשות לצורך עמידת החברה בתקינה כפולה - הן תקן IMC-GMP ישראלי והן תקן EU-GMP שקיבלה החברה מרשות בריאות אירופאית ביוני 2020 המאפשר לה ייצור ויצוא מסחרי של קנאביס רפואי ומוצריו לאירופה - ועל רקע הגידול בהוצאות ייצור משתנות כתוצאה מעליית היקפי הייצור וגידול בעלות המוצרים המוגמרים הנמכרים למטופלים תחת האסדרה החדשה.

 

ברבעון הרביעי, לאחר תאריך המאזן, הודיעה החברה על יצוא מסחרי ראשון של תפרחות קנאביס לאוסטרליה. להערכת החברה מגמת השיפור ברווחיות תמשך במקביל לתחילת יצוא ומכירות מסחריות והתרחבות פעילות זו, לאור הרווחיות הגבוהה של המוצרים המיוצרים לייצוא, ביחס לרווחיות המוצרים המיוצרים עבור השוק הישראלי.

 

ההפסד התפעולי ממשיך להצטמצם והסתכם בסך של כ- 8.3 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 4% בהשוואה להפסד תפעולי של כ- 8.6 מיליון ש"ח ברבעון השני של השנה. ההפסד התפעולי ברבעון המקביל אשתקד, הסתכם בסך של כ-  4 מיליון ש"ח.

 

הקיטון בהפסד התפעולי ברבעון הושפע מקיטון של כ- 13.5% בהוצאות הנהלה וכלליות, שהסתכמו בכ- 6.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 7.1 מיליון ש"ח ברבעון השני לשנת 2020. עיקר הוצאות הנהלה וכלליות נובע מ היערכות ובניית תשתית מסחרית ומשפטית לייצוא, וכן מגידול בהוצאות בקשר עם הפיכת החברה לציבורית.

 

ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 26.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך כ- 8.3 מיליון ש"ח, תחת אסדרה ישנה, בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הוצאות חשבונאיות שאינן תזרימיות בגין תשלום מבוסס מניות בסך של כ- 2.2 מיליון ש"ח וכ- 8.5 מיליון ש"ח ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2020, בהתאמה, הסתכם ההפסד התפעולי בתקופות אלה בסך של כ- 6.1 מיליון ש"ח וכ- 17.7 מיליון ש"ח, בהתאמה.

 

ההפסד הנקי ברבעון הצטמצם והסתכם בסך של כ- 8.4 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 3.7% בהשוואה לסך של כ-8.7 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. ההפסד הנקי ברבעון המקביל אשתקד, תחת אסדרה ישנה, הסתכם בסך של כ- 3 מיליון ש"ח.

 

ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 26.6 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ- 17.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בשנת 2019 כולה הסתכם בסך של כ- 81.3 מיליון ש"ח. בנטרול הוצאות חשבונאיות שאינן תזרימיות בגין תשלום מבוסס מניות, הסתכם ההפסד הנקי בתקופות אלה בסך של כ- 6.2 מיליון ש"ח וכ- 18.1 מיליון ש"ח, בהתאמה.

 

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 12.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 3.1 מיליון ש"ח ברבעון הקודם וכ- 2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בסך של כ- 23.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 4.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל- 30 בספטמבר 2020 הסתכם בכ- 5.1 מיליון ש"ח, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 19.6 מיליון ש"ח נכון ל- 30 ביוני 2020 וכ- 14.3 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2019.

 

ד"ר דדי סגל, מייסד ומנכ"ל פנאקסיה ישראל: "אנו שמחים לסכם את הרבעון השלישי של השנה עם שיא נוסף של צמיחה בהכנסות מפעילותנו בשוק הישראלי לצד המשך השיפור ברווחיות הגולמית וצמצום ההפסדים בשורה התחתונה. השינוי המבורך במדיניות משרד הבריאות ברבעון הנוכחי עם אישור פתיחת השוק ליצוא, מאפשר לנו סוף סוף לממש את החזון של פנאקסיה להפוך לשחקן פארמה מוביל בשוק הקנאביס הרפואי הגלובאלי.

 

שורת ההישגים החשובים שרשמנו לאחרונה, עם יצוא מסחרי ראשון לאוסטרליה והיתרי יצוא נוספים לאוסטרליה ופורטוגל, מהווים הוכחה ליכולות הרגולטוריות והמסחריות של פנאקסיה כיצרנית הקנאביס הגדולה בישראל, והיחידה בישראל כיום שהינה בעלת תקן EU-GMP בינלאומי. ההישג המשמעותי ביותר, קבלת היתר שיווק בגרמניה, מכין את הקרקע לכניסתנו לשוק הגדול והצומח ביותר באירופה עם מוצרי פרימיום בסטנדרטים קליניים פרי פיתוחנו.

 

אנו נערכים לקבלת היתר יצוא ולתחילת יצוא מסחרי לגרמניה בהתאם ללוחות הזמנים עד סוף השנה ובד בבד פועלים ביתר שאת למימוש יעדי ההתרחבות לשווקים נוספים באירופה תוך השאת ערך מתמשכת למשקיעי החברה."

 

בספטמבר התקשרה החברה בהסכם קו אשראי בהיקף של כ- 10 מיליון ש"ח עם תאגיד בנקאי ישראלי גדול, אותו משכה בנובמבר לאחר תאריך המאזן. באוקטובר, לאחר תאריך המאזן, הודיעה החברה על גיוס הון של כ- 17 מיליון ש"ח באמצעות הקצאה פרטית של מניות חסומות וכתבי אופציה בלתי סחירים למשקיעים מוסדיים. תמורת הגיוס, שהשלמתו כפופה להתקיימות תנאים מקובלים, תשמש את החברה למימוש תוכניותיה האסטרטגיות, בין היתר, ליצוא לגרמניה ולהתרחבות למדינות נוספות.

 

בנוסף לסכום שגויס, קיבלה החברה התחייבות בלתי חוזרת מטעם בעלי השליטה או בעלי עניין בבעלת השליטה בחברה או משקיעים נוספים, להשקעה בסך מינימאלי של לפחות 8 מיליון ש"ח נוספים תמורת מניות חסומות וכתבי אופציה בלתי סחירים בתנאים דומים לתנאי העסקה הפרטית, למימוש עד לתום ארבעה חודשים מהשלמת הגיוס. יודגש, כי מימוש ההתחייבות יתבצע עפ"י שיקול דעת החברה והינו בכפוף, בין היתר, לאישור אספת בעלי המניות של פנאקסיה ישראל.

 

 

4 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  לא מובן לי אחוז רווח עבודה שלהם ואך

  ומתי יכסו את החוב אם הכנסות ממכירות כלליות (כולל הכול ) כ-43.5 מיליון אם רק עליות של המכירות הם כ-40 מליון ועוד ליפני הוצאות על שיווק מכירות ותפעול הם כ-9 מיליון ועוד הוצאות כלליות והנהלה הם כ- 20 מיליון. צריך שם קיצוץ בהוצאות הנהלה.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  cg 29/11/2020 13:21

 2. 2
  פנאקסיה גוררת חוב ו....

  נראה שיש לה חוב שבא בעקבות הוצאות על כל הירוק...וההכנסות משפרות את החוב בכ 3% בין רבעון לרבעון. לפנאקסיה יש מוצרים ירוקים בשיתוף עם חברת שיח, אבל מוכרת גם של יצרנים אחרים, עכשיו רק התחילו לעבוד....בתקווה שיכסו את החוב התפעולי הזה.....עכשיו אני מתחיל להבין למה ההנהלה מנסה לקחת בונוס אישי ולא להתחלק.....אין כלכך בונוסים בשביל כולם כרגע...חחחח......דעתי האישית!
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  RedHead69 29/11/2020 12:15

 3. 3
  מה זה הפסד כולל 26.559מליון ל9 חודש

  והפסד למנייה 25 אגורות. השמח אם ניתן להסבר.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  cg 29/11/2020 10:57

 4. 4
  לא זזה מוזר

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  jota20 29/11/2020 10:43