הממונה על התחרות מאיימת לנקוט צעדים נגד נובל בעניין זכות הוטו בתמר

אם נובל תמשיך להחזיק בזכות וטו בניגוד למתווה הגז, הממונה תשקול להטיל עליה הוראות שיחייבו אותה לקבל את הכרעת הרוב בתמר, בפרט ביחס לקביעת מחיר הגז בעסקאות

חדשות ספונסר 22/09/2020 15:10

א+א-

בהמשך לחוות דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הממונה על התחרות מתריעה בפני נובל כי אם תחזיק בזכות וטו בתמר בניגוד למתווה הגז הממונה תטיל עליה הוראות שימנעו את זכות הווטו, ויחייבו אותה לקבל את הכרעת הרוב בתמר, בפרט ביחס לקביעת מחיר הגז בעסקאות.

 

נובל מחזיקה כיום בזכות וטו שמאפשרת לה למנוע כל החלטה על התקשרות למכירת גז מתמר ולהשפיע על מחירי עסקאות כאלה, וכך לפגוע ביכולתן של שותפות תמר להציע הצעות תחרותיות מול מאגר לוויתן. זכות הוטו שבידי נובל מאפשרת לה לפגוע בתחרות בין שני מאגרי הגז הגדולים בישראל.

 

לפי חוות דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מאיר לוין, מיום 6.9.2020 נובל נדרשת לפי מתווה הגז לשנות את מנגנון ההחלטה בתמר כך שלא תהיה בידי נובל זכות וטו עד לסוף 2021 או קודם לכן אם החזקות נובל ירדו ל-25% בהתאם להוראות המתווה. אחרת נובל תימצא בהפרה של המתווה. משמעות הפרת הוראות אלו במתווה היא, בין השאר, כי סמכויות הממונה לתת לנובל הוראות כבעלת מונופולין ישובו לתוקפן.

 

כזכור, במסגרת מתווה הגז עשה שר הכלכלה שימוש בסמכות המוענקת לו במסגרת סעיף 52 לחוק התחרות הכלכלית (אז חוק ההגבלים העסקיים) וקבע שתמר ולויתן יהיו פטורות מחלק מהוראות חוק התחרות הכלכלית ובכלל זה ניתן פטור לתמר מחלק מחובותיה כבעלת מונופולין.

 

הפטור שניתן אז לתמר ולויתן הותנה, בין היתר, בעמידתה של נובל בדרישה כי תמכור את החזקותיה בתמר שמעל 25% לצד שלישי שאינו קשור בה וכי מאותו מועד לא תהיה לה יותר זכות ווטו בתמר. בהתאם להודעה שמסרה הממונה לנובל היום היא רואה בקיומה של זכות וטו לנובל בתמר, לאחר המועד הקובע במתווה כהפרה של הוראות הפטור שניתן לנובל. לפיכך סמכויות הממונה להטיל על נובל הוראות לבעל מונופולין שבות לתוקפן.

 

הממונה התריעה בפני נובל, שאם היא תפר את ההוראה האוסרת עליה להחזיק בזכות וטו, הממונה תשקול להטיל עליה הוראות לפיהן נובל לא תוכל להשפיע על החלטות ביחס למאגר תמר מעבר לזכויותיה (25%) – גם לא על החלטות ביחס למחיר המכירה של גז טבעי, ותהיה כפופה להכרעת רוב השותפות בתמר.

 

כמו כן, נובל לא תוכל לדרוש פיצוי מוגדל עבור מכירת חלקה בגז מתמר כפי שעשתה בעבר. ככל שלא תסדיר נובל את זכויותיה עד המועד הנדרש, ההוראות יוטלו בכפוף לשמיעת נובל. הממונה הדגישה כי במידת הצורך ובהתאם לנסיבות היא לא תמתין עד לחלוף מועד כניסת האיסור על זכות הווטו לתוקף אלא תפעל באופן שיאפשר את כניסת ההוראות לתוקף בסמוך למועד שבו האיסור יחול.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה