דוחות כספיים

הפסדי אשראי של כ-1.13 מיליארד ש”ח פגעו ברווחי בנק הפועלים

הבנק מסכם את הרבעון השני עם רווח נקי של 133 מיליון ש"ח בלבד, ירידה של כ-85% לעומת התקופה המקבילה; התשואה להון עמדה על 1.4% מול 9.3% ברבעון המקביל

חדשות ספונסר 13/08/2020 09:50

א+א-

בנק הפועלים מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השני של שנת 2020 ומדווח על ירידה של 84.7% ברווח הנקי שהסתכם ב-133 מיליון ש"ח בלבד לעומת 871 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשל הפסדי אשראי של כ-1.13 מיליארד ש"ח. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השני על 1.4% בהשוואה ל-9.3% ברבעון המקביל.

 

ההשפעה העיקרית על תוצאות הרבעון היא הוצאה להפסדי אשראי שהסתכמה ברבעון ב-1,128 מיליון ש"ח, מתוכה הוצאה קבוצתית להפסדי אשראי של 806 מיליון ש"ח על רקע התמשכות המגיפה ועוצמתה.

 

הגידול בהפרשה הקבוצתית נבע בעיקרו מגידול בשיעורי ההפרשה בענפי המשק השונים, לנוכח אי הוודאות הגבוהה הקיימת לאור השפעות נגיף הקורונה על המצב במשק, וכן לאור הצורך לבנות עתודה להפסדי אשראי אפשריים בעתיד.

 

הכנסות המימון מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון השני של שנת 2020 ב-2,321 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,572 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 9.8%. הירידה נבעה מקיטון במרווחים הפיננסיים בפיקדונות בשל ירידת שיעור הריבית הדולרית ומקיטון בהכנסות מהפרשי הצמדה בשל השינויים בשיעור המדד הידוע בין התקופות, וכן מירידה בהיקף האשראי הקמעונאי הצרכני.

 

במהלך הרבעון השני הבנק המשיך לשמור על הון ונזילות גבוהים מאוד. ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון השני ב-38.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-38.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2019, יחס כיסוי הנזילות עמד בסוף הרבעון השני של שנת 2020 על 131% בהשוואה ל-127% ברבעון המקביל אשתקד.

 

יחס הון עצמי רובד 1: יחס ההון עצמי רובד 1 ליום 30 ביוני 2020 עמד על 11.23%, והוא גבוה מיחס ההון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש ע"י בנק ישראל וכן מיעדי ההון של הדירקטוריון.

 

המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2020 הסתכם ב-499.3 מיליארד ש"ח, לעומת 463.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2019, עלייה בשיעור של 7.7%. 

 

מאז פרוץ משבר הקורונה ביצע הבנק מספר מהלכים לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם המצב. בין היתר, הבנק איפשר להקפיא תשלומי הלוואות ותשלומי משכנתא על מנת להקל על תזרים המזומנים של הלקוחות. נכון לסוף הרבעון השני, דחה הבנק לבקשת לקוחותיו תשלומי הלוואות בהיקף של כ-2.3 מיליארד ש"ח, מתוכם תשלומי משכנתאות בהיקף של 355 מיליון ש"ח המייצגות יתרת הלוואות לדיור מצטברת בהיקף של 19.9 מיליארד ש"ח שבגינה נדחו התשלומים.

בנוסף, המשיך הבנק בהעמדת הלוואות לעסקים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה. נכון לסוף הרבעון השני, הבנק העמיד ללקוחותיו הלוואות בהיקף של כ-3.8 מיליארד ש"ח במסגרת הקרן, כ-78% מהסכום ניתן לעסקים קטנים וזעירים, ו-22% נוספים לעסקים בינוניים וגדולים.

 

בשל התפשטות נגיף הקורונה הבנק פעל בסוף הרבעון הראשון ובתחילת הרבעון השני במתכונת חירום, כאשר מתכונת העבודה בבנק צומצמה ביחס לרגיל. בחודש מאי הבנק חזר למתכונת עבודה מלאה תוך התאמת אופן העבודה לנסיבות המשתנות. הבנק פועל בהתאם לתקנות שעת חירום לצמצום התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הקלות רגולטוריות והנחיות בנק ישראל ותקנות מחייבות נוספות על מנת להבטיח המשך מתן שירות בערוצים השונים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה