חדשות שוק ההון category name

הרווח הנקי של הבינלאומי ברבעון הראשון ירד ב-6.6%

למרות הקורונה וגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי, הבינלאומי מסכם את הרבעון עם ירידה קלה יחסית ברווחים; התשואה להון עמדה על 8.2%

חדשות ספונסר 31/05/2020 12:28

א+א-

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון הראשון של 2020 ב-171 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 183 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, כך עולה מהדוחות הכספיים של הבנק שהתפרסמו היום. הרווח ברבעון הושפע מהשלכות משבר הקורונה בעיקר מגידול חד בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של כ- 121 מיליון ש"ח ברובו בגין המשבר וכן מהכנסות מיסים בגין שנים קודמות בסך של 35 מיליון ש"ח.

 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בסך של 157 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה ל-138 מיליון ש"ח בכל שנת 2019. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי עומד על 0.71% בהשוואה ל-0.17% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הגידול נובע בעיקר מהשפעת השינויים בסביבה המאקרו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ועקב חוסר הוודאות באשר להשפעתו על מצב הלווים, ובא לידי ביטוי בגידול בהפרשה הקבוצתית. ההוצאה להפסדי אשראי המיוחסת למשבר הקורונה מגיעה לסך של 129 מיליון ש"ח ברבעון.

 

ברבעון הראשון של השנה נכללו הפסדים שטרם מומשו מהשקעה במניות בסך של 41 מיליון ש"ח, שנבעו מירידה בשווי השוק של המניות בשוק ההון, והפרשה לירידת ערך בגין אגרות חוב בסך של 18 מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן נרשמו עליות בשווקים שהקטינו את גובה ההפסדים שטרם מומשו. מנגד, ניכר גידול בהכנסות מפעילות שוק ההון ומט"ח.

 

הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל ב-5.5% והסתכם ב-712 מיליון ש"ח. סך העמלות גדלו ב-15% (48 מיליון ש"ח) והסתכמו ב-368 מיליון ש"ח. עיקר הגידול נובע מעלייה בפעילות בתחומי שוק ההון והמט"ח, תחומי התמחות של הבנק.

 

צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפיקדונות. פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 5.8% ברבעון הראשון וב-10.1% בשנה האחרונה, והסתכמו ב- 126,997 מיליון ש"ח. פיקדונות הציבור מלקוחות פרטיים גדלו ב-15.6% ברבעון הראשון של השנה וב-17.4% בשנה האחרונה.

 

תיק האשראי לציבור צמח בשיעור של 2.5% ברבעון הראשון וב-4.4% בשנה האחרונה והסתכם ב- 91,075 מיליון ש"ח. הצמיחה במהלך הרבעון הראשון מאופיינת בהמשך פיזור האשראי: מגזר משקי הבית (ללא הלוואות לדיור וכרטיסי אשראי) צמח בשיעור של 1%, מגזר העסקים הגדולים והבינוניים צמח בשיעור של 5.3% והעסקים הקטנים צמחו בשיעור של 3.8%.

 

הבינלאומי ממשיך להתייעל בהתאם למתווה האסטרטגי ויחס היעילות השתפר ל-62.2% בהשוואה ל-64.4% בסוף שנת 2019 ול-67.2% ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 637 מיליון ש"ח, ירידה של 5.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות ניכרת במרבית סעיפי ההוצאות בכלל זה משכורות והוצאות נלוות ירדו בשיעור של 5.7%, והוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד ירדו בשיעור של 6.5%.

 

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הגיע ל-8,542 מיליון ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1 הגיע ל- 10.28% בהשוואה ל-10.81% ב-31 בדצמבר 2019 ויחס ההון הכולל ל- 13.09%.

 

סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי אמרה כי: "הבנק הבינלאומי הגיע למשבר הקורונה עם איתנות וחוסן פיננסיים גבוהים. העוצמה הפיננסית של הבינלאומי ניכרת ביחסי ההון הגבוהים, ברמת הנזילות הגבוהה ובתיק אשראי איכותי ומידתי. חוסן זה מאפשר לבנק להתמודד עם המשבר והשלכותיו ולסייע ללקוחותיו להתמודד עם המצב החדש.

 

עם תחילת המשבר, נקט הבנק בשורה של מהלכים שמטרתם לשמר את ההמשכיות העיסקית של הבנק ולסייע ללקוחות הפרטיים והעסקיים. אין ספק שההתפתחויות הכלל עולמיות בעקבות המשבר הבריאותי יוצרות אי וודאות עימה יש להתמודד והבנק נערך לתרחישים השונים, תוך כדי המשכיות במתווה ההתייעלות שתוצאותיו ניכרות היטב בשיפור יחס היעילות של הבנק.

 

ברבעון הראשון של שנת 2020 המשיך הבנק במגמות שמאפיינות אותו כבר מספר שנים – צמיחה בהכנסות תוך אסטרטגיית מיקוד בעסקי הליבה, וירידה בהוצאות בעקבות מהלכי ההתייעלות שנוקט הבנק, מה שמביא לשיפור ביעילות הבנק ובאיתנותו".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה