גידול של כ-7% ברווחי ישראמקו בשנת 2019

רווחי השותפות הסתכמו לכ-339 מיליון דולר בהשוואה לכ- 317 מיליון דולר בתקופה המקבילה; השותפות הכריזה על חלוקות רווחים ותשלומי איזון בהיקף של כ-225 מיליון דולר בשנת 2019

חדשות ספונסר 25/03/2020 14:35

א+א-

חברת ישראמקו מפרסמת היום את תוצאות רבעון רביעי ושנת 2019. הכנסות השותפות ממכירת גז וקונדנסט בשנת 2019 הסתכמו לסך של כ-594 מיליון דולר לעומת כ-583 מיליון דולר בשנת 2018. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה של כ-2% במחיר הממוצע של הגז הטבעי בסך של 10 מיליון דולר ומעליה של כ-1% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו לעומת התקופה המקביל אשתקד שתרמו לגידול בסך של כ- 8 מיליון דולר. מנגד, חל קיטון בהכנסות בסך של כ-6 מיליון דולר בעקבות קבלת פסק בוררות בנוגע למחלוקת על תעריף ייצור החשמל.

 

עלות הפקת הגז והקונדנסט שנמכרו בשנת 2019 הסתכמה לכ-43 מיליון דולר בהשוואה לכ-34 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הגידול בעלות ההפקה נובע בעיקרו מעבודות תחזוקה שבוצעו בפלטפורמת ההפקה בפרויקט תמר. 

 

ה-EBITDA בשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 434 מיליון דולר לעומת 405 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

 

רווחי השותפות בשנת 2019 הסתכמו לסך של כ-339 מיליון דולר בהשוואה לכ- 317 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהכרה בהכנסה בעקבות ביטול ההפרשה בעניין מחלוקת מול דור חיפושי גז ומעליה בהכנסות ממכירת גז וקונדנסט, בקיזוז הגידול בעלות ההפקה והעליה בהוצאות המימון.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכם לכ- 434 מיליון בדומה לרמתו בתקופה המקבילה אשתקד. הון השותפות לתאריך 31.12.2019 הסתכם לסך של כ- 588 מיליון דולר לעומת סך של כ- 551 מיליון דולר ליום 31.12.2018.

 

החוב הפיננסי, נטו של השותפות לתאריך הדוח הסתכם לסך של כ-393 מיליון דולר (לפני חלוקת הרווחים ותשלומי האיזון בסך של כ-105 מיליון דולר). החוב הפיננסי נטו, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים מסתכם לסך של כ-445 מיליון דולר.

 

בעקבות מגפת הקורונה שפרצה בדצמבר 2019 והתפשטה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020, מסתמנת מגמה של האטה בפעילות הכלכלית העולמית, אשר ככל שתימשך עלולה להגיע לכדי משבר כלכלי עולמי מתמשך, הצפוי לפגוע בענפים רבים ובכללם בתחום האנרגיה בו פועלת השותפות.

 

כתוצאה מהמגפה חלו בתקופה האחרונה ירידות שערים חדות בשווקים הפיננסים ברחבי העולם, לרבות בישראל, ושינויים חדים בשערי חליפין של מטבעות. כמו כן, נרשמו בתקופה האחרונה ירידות חדות ביותר במחירי הנפט והגז הטבעי בשווקים הבינלאומיים, אותם ניתן להערכת השותפות לייחס, בין היתר, גם למגפת הקורונה.

 

היקף ההשפעה של המגיפה על הכלכלה העולמית והמקומית תלוי במשך הזמן שיידרש למיגור המגיפה או לבלימת התפשטותה, אשר נכון למועד אישור דוח זה קיימת אי וודאות לגביהם, ולפיכך, אין ביכולת השותפות להעריך את מלוא השלכותיה על פעילותה של השותפות ותוצאותיה הכספיות.

 

עם זאת, להערכת השותפות בהתאם לתחזית תזרים המזומנים של השותפות בהתחשב בקיומן של התחייבויות לצריכה מינימאלית של לקוחותיה ולאור יתרות המזומנים שלה, השותפות צפויה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות הקיימות והצפויות בתקופה של השנתיים הקרובות לפחות.

 

ערן לנדנר, מ"מ מנכ"ל ישראמקו : "אנו מסכמים את שנת 2019 עם תוצאות טובות אשר באות לידי ביטוי בגידול בהכנסות ועלייה ברווח הנקי. במהלך השנה נחתם חוזה יצוא גז חדש למצרים לאספקת גז טבעי ממאגר תמר בהיקף של כ- 25 BCM על בסיס מחייב ולטווח ארוך, האמורה להתחיל במחצית השנייה של 2020. מדובר באבן דרך חשובה במימוש תכניותינו ליצוא גז לשווקים אזוריים. במקביל, אנו ממשיכים בקידום פעילות תמר גם בשוק המקומי.

 

אנו נמצאים כיום בתקופה של אי וודאות על רקע התפרצות נגיף הקורונה וההשלכות האפשרויות על ענף האנרגיה וכן תחילת התחרות בשוק המקומי. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי האיתנות הפיננסית והמינוף הנמוך של ישראמקו יסייעו לנו להתמודד ולהתאים את עצמנו בצורה מיטבית לאתגרים הצפויים."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה