חפש במדריך

לעמוד הראשיאיגרות חובביטוח פנסיוניחשבונאות והערכת שווי 
 כתבי אופציהמדדי המניותמוצרים מובנים סטרקצ'רים 
 מושגים כללייםמעו"ף ונגזריםניהול תיקים 
 ניתוח טכניקרנות נאמנותתעודות סל 
חשבונאות והערכת שווי
מאזן - תיאור מצבה פיננסי של החברה ליום מסוים, בדרך כלל לסוף שנה או לסוף רבעון.
בטור הימני של המאזן יירשמו כל נכסי החברה על פי סדר הנזילות שלהם. רכוש שוטף, כגון מזומן, מלאי וכל רכוש בעל נזילות גבוהה, יירשם ראשון. אחריו יירשם הרכוש הקבוע, כגון מבנים ומכונות, ולבסוף יירשם רכוש אחר כולל רכוש שאינו מוחשי, כגון פטנט וזיכיון.
בצד שמאל של המאזן יירשמו כל התחייבויות החברה, גם הן על פי סדר הנזילות שלהן. ההתחייבויות השוטפות יירשמו ראשונות ולאחר מכן ההתחייבויות לזמן ארוך. בהמשך טור ההתחיבויות של המאזן יירשם ההון העצמי של החברה. ההון העצמי שווה לנכסי החברה פחות ה התחיבויות שלה.
רשימת מונחים
אחוז הרווח הגולמי
אחוז התשואה הממוצע
גישת ההשוואה
דו"ח רווח והפסד
דרכים להערכת שווי בחלוקה לקבוצות
הגישות הכלכליות
הון זר
הון חוזר
הון מונפק
הון נפרע
הון עצמי (Equity)
הון רשום
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
הוצאות מראש (Prepaid Expenses)
הוצאות/הכנסות מימון נטו
היוון תזרים מזומנים בשיעור קבוע עד לאינסוף
היוון תזרים מזומנים עתידי (NPV)
הכנסות
הכנסות/הוצאות אחרות
הנחות שאנו מניחים בביצוע הערכות שווי
השקעות בחברות בנות
התחייבויות (Liabilities)
התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות שוטפות
חישוב עלות מופחתת
יחס הון עצמי להון זר
יחס מהיר
יחס שוטף
יחסי היעילות/התפעוליים
יחסי מבנה ההון
יחסי נזילות
יחסי רווחיות
יחסים פיננסים
מאזן
מבנה דו"ח רווח והפסד
מבנה ההון
מבנה המאזן
מהו מאזן?
מכפיל הון (Price to Book Value ,P/BV)
מכפיל הרווח (Price to Earning Ratio - P/E)
מלאי (Inventory)
מנוף
ניתוח דוחות כספיים באמצעות יחסים פיננסים
נכסים - Assets
עלות המכר
עלות נכסים משוערכת
עקרונות חשבונאיים
רווח גולמי
רווח למניה
רווח נקי
רווח תפעולי
רווח/הפסד לפני מיסים
רכוש אחר והוצאות נדחות
רכוש קבוע (Fixed Assets)
שווי נכסי
שווי שוק
שווי שחלוף
שילוב מרכיב הסיכון בשיטות השונות
שיקולים בהערכת חברות
תקופת ההחזר
רווח תפעולי
הרווח התפעולי מבטא את הרווח שנותר לאחר כל עלויות הפעולות שנעשו במסגרת הפעילות הרגילה של החברה על מנת שהמוצר יימכר ובמילים אחרות כמה רווח נותר לנו לאחר הוצאות תפעול מכלול החברה. מהסתכלות הפוכה ניתן לשים לב שעל מנת שחברת מתושלח נגרות בע"מ" תמכור את מוצריה הרי שהיא זקוקה לעובדים (עלות שכר-נכנס לסעיף הנהלה וכלליות) ולצורך הצגת מוצריה עליה להקים תערוכה(עוד עלות של הנהלה וכלליות) ולצורך בניית הרהיטים היא זקוקה לחומר גלם (עלות המכר) ושילוב של כל הדברים הנ"ל יביא את המוצר המוגמר אל נקודת המכירה שבה ימכרו הרהיטים ויווצרו לנו ההכנסות.
*רווח תפעולי הוא אחד המרכיבים החשובים בדוח רווח/הפסד והוא נוטה לשקף את מצבה האמיתי של החברה.

הדפס